Česká literatura od 1. pol. 20. let do konce 2. světové války

 

 Jméno: 1. polovina 20. let, česká próza, drama a kritika do konce 2. svět války

 Přidal(a): marie.moglichova<>seznam.cz

 

Dvacátá léta

 • Ve dvacátých letech vznikaly spíše kratší, prozaické žánry
 • Ve 30. letech dominovaly romány
 • Stále se uplatňovaly směry předchozí doby (realismus, naturalismus, impresionismus, secese a novoromantismu)

 

Reakce na první svět. Válku¸ expresionismus

 • Za války nebylo možné vyhnout se cenzuře, ale i přesto zorganizovali někteří čeští spisovatelé Manifest Českých spisovatelů, požadujícího propuštění politických vězňů, svobodu tisku a právo Čechů na samostatnost.
 • Manifest připravený Jaroslavem Kvapilem podepsalo přes 200 signatářů, jako první A. Jirásek

 

Expresionismus

 • Lidská psychika bez cenzury, její bezprostřední projevy
 • Pocity skepse, rezignace a úzkosti z absurdity světa a rozkládající se společnosti
 • Protiklad impresionistické smyslovosti
 • Nejsilněji se projevil v Německu, do české lit. Pronikl již před první sv. válkou

 

Lev Blatný

 • ­Kokoko-dák – provokativní groteskní hra
 • Vítr v ohradě – povídka
 • Regulace– novela
 • Zemřel v Anglii, v psychiatrické léčebně
 • Jeho synem byl básník Ivan Blatný

 

Ladislav Klíma

 • Pro urážku Rakouska- Uherska ve slohové práci byl vyloučen ze všech gymnázií a nedostudoval
 • Odmítání společenské morálky, nechuť pracovat, experimenty s alkoholem a drogami
 • Svět jako vědomí a nic – označena za událost v dějinách české filozofie
  • obrazotvornost a hororové líčení psychopatologických     stavů
 • Velký román – hrůzostrašná atmosféra, vraždy, zvrácená erotika, filozofie
  • připomínající dílo Markýze de Sade
 • Utrpení knížete Sternenhocha – napůl snový příběh o degenerovaném šlechtici, který se ožení s krásnou Helgou, zabije ji a týrán vidinami propadne šílenství.
  • na motivy knihy vznikne film V Žáru královské lásky, režie Jan Němec

 

Josef Váchal

 • Prozaik, výtvarník
 • Krvavý román – Jaroslav Brabec natočil celovečerní film se stejným názvem

 

Richard Weiner

 • Inženýr chemie, básník, prozaik židovského původu
 • Jako nejstarší syn měl převzít otcův závod, vybral si dráhu svobodného spisovatele
 • Psal verše do studentských časopisů
 • Zúčastnil se bojů na srbské frontě, kde se psychicky zhroutil.
 • Lítice, Škleb – povídky, nepochopitelnost lid. Psychiky, odcizenost, osamělost za války
 • Netečný divák a jiné prózy – příběhy o psychopatech analýza identity

 

Básnická tvorba

 • Mnoho nocí
 • Zátiší s kulichem, herbářem a kostkami
 • Mezopotámie

Weiner používal složitý jazyk, časté odbočky od základní dějové linie, metoda proudu vědomí

 

Legionářská literatura

 • Legionáři bojovali proti Rakousku a Německu za svobodu vlasti.
 • Tvorba autorů se liší podle jejich politického smýšlení.
 • Mezi pravicově orientované patří např. Rudolf Medek, František Langer. Někde uprostřed stojí Josef Kopta . Levicového smýšlení byl Jaroslav Kratochvíl .

 

Rudolf Medek

 • V době války v Ruském zajetí, po návratu dosáhl hodnosti generála a stal se ředitelem památníku odboje.
 • Byl otcem malíře Mikoláše Medka
 • Anabáze – psané pod vlivem Jiráskových hist. Románů .
  • život  a úspěchy legií
 • Plukovník Švec – o hrdinství člověka za války
  • námětem je skutečná událost, dobrovolná smrt velitele legionářské jednotky. Chtěl zabránit rozkladu morálky svého družstva na které působila bolševická agitace

 

František Langer

 • Dramatik a prozaik židovského původu
 • Železný vlk – povídková kronika napsaná v Rusku
 • Jízdní hlídka – drama uvedené ve Vinohradské divadle
  • osudy několika českých vojáků v boji proti rudým

 

Josef Kopta

 • Autobiografická tvorba
 • Velmi oblíbená hlavně kvůli vnější romantice
 • Třetí rotatrilogie, osudy českých legií, ruská revoluce, smutné osudy legionářů po návratu domů

 

Jaroslav Kratochvíl

 • Sympatizoval s bolševiky, proto byl vedením legií internován
 • Cesta revoluce – vzpomínková kniha, polemika s úlohou našich legií v Rusku
 • Prameny – osudy vojáků i své vlastní, příklon k ruské revoluci

 

Jaroslav Hašek

 • Mystifikátor, provokatér, satirik proslul svým bohémským životem
 • 1911 založil pol. Stranu mírného pokroku v mezích zákona a kandidoval za ní v Praze
 • Roku 1915 byl odveden do rakouské armády, na ruské frontě přeběhl a vstoupil do legií
 • Po návratu do Čech se vrátil k předchozímu životnímu stylu, přestěhoval se z Prahy do Lipnice a až do své předčasné smrti diktoval knihu o Švejkovi
 • „Hašek je v jádru velmi vážný, ba smutný člověk“ Chalupecký, Podivný Hašek
 • Satira proti rakouské monarchii a měšťácké společnosti
 • Pohrdání konvencemi, byrokracií, církví, politickými stranami
 • Více než 1200 povídek, humoresek
 • Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy a jiné humoresky
 • První podoba budoucího Švejka – Dobrý vojak Švejk a jiné podivné historky
 • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové válkytetralogie, nedokončený satirický román . O dokončení se bez valného úspěchu pokusil fejetonista rudého práva Karel Vaněk
 • – přeložená téměř do 60 jazyků
 • – Švejk se zařadil k literárnímu typu mazaného prosťáčka. Není nikdy jisté zda -li je tak rafinovaný, nebo naivní .
 • – zfilmovaný
 • Haškovo dílo většina spisovatelů nepovažovalo za literaturu. Knihkupci Švejka vraceli, že je sprostý.

 

Jaromír John

 • Jm. Bohumil Markalous, vytvořil podstatnou část svých děl za okupace
 • Staví humor, ironii a satirickou nadsázku proti válečné hlouposti
 • Večery na slamníku – autorovy zážitky y Balkánské fronty, drobné prózy
 • Moudrý Engelbert – citové dozrávání panského lesníka Čeňka Engelberta

 

Imaginativní próza  

– projevuje se tu vliv avantgardy, zvláště moderní poezie

 • využívá asociace (sdružování představ vyvolané na základě určité podobnosti), lyričnosti, obraznosti
 • imaginace souvisí s fantazií

 

Vladislav Vančura

 • Prozaik, dramatik a režisér, osobitý styl
 • Lyrismus v proze, reprezentoval avantgardu 20.let
 • Byl prvním předsedou devětsilu
 • Za okupace spolupracoval s Halasem, Černým, Václavkem ve výboru inteligence
 • Byl zastřelen ze stanného práva (ve výjimečných případech (válka, občanské nepokoje, živelní pohroma) omezí některá občanská práva s cílem odstrašit od páchání některých zločinů,)
 • V květnu roku 1942 byl zatčen a června na Kobyliské střelnici popraven.

 

 • Pekař Jan Marhoul
  • jedna z prvních autorových próz, velmi oslaben děj, do centra se dostávají zajímavé typy postav – podivínů, donkichotů a bloudů.
  • jazyk je lyrický, patetický a metaforický, složitá souvětí
 • Pole orná a válečná
  • obraz války, jejího nesmyslného běsnění, chaosu, osudy plné paradoxu
  • hlavní postavou je zlý blázen, zemědělský dělník, který se   dopustil loupeže a vraždy. Přijde válka, odejde na frontu kde je zabit a pochován jako hrdý vojín.
 • Rozmarné léto
  • humoristické vyprávění, melancholie, poetismus
  • kritika maloměšťáckých poměru
  • na venkovské plovárně se scházejí tři staří mládenci – farář,     plavčík a důstojník. Z  poklidného stylu života je vytrhne příjezd provazolezce Arnoštka a jeho družky Anny

 

 • Změna stylu ve 30. Letech  – zesilování dějovosti, složitější kompozice – poslední soud, hrdelní pře aneb přísloví
 • Markéta Lazarová
  • historický román ze středověku, děj je soustředěn kolem dvou loupeživých rodin a jejich bojů
  • kompozice románu – autor se čtenářem hovoří, oslovuje jej
 • Kubula a Kuba kubikula – pohádka
 • Útěk do Budína
 • Tři řeky
  • dovršení Vančutovy tvorby
  • autor v něm zachytil společenský vývoj od 90. Let do konce 1. svět. V.
  • hl. Postavou je osiřelý chlapec Jan Kostka

 

Karel Konrád

 • Člen Devětsilu
 • Tvůrce imaginativních – hravých, obrazných próz, které rychle střídají záběry.
 • Robinsonáda
 • Rozchod ! – situace mladých lidí odvedených ze školních lavic přímo do války
 • Postele bez nebes – autobiografické prvky

 

Katolický proud

 

Jaroslav Durych

 • Prozaik, básník, dramatik a publicista
 • Vzbuzoval úctu i rozpaky
 • Vyhrocené i útočné postoje
 • Vojenský lékař
 • Velkým vzorem Hugo, Boudelaire, Vrchlický
 • Mistrem literárních kontrastů – racionalita – jemnost, upřímnost – mystifikace
 • Vydával vlastní časopis Rozmach a Akord
 • Vždy proti proudu
 • Sedmikráska – milostná mystická povídka
 • Koncem 30. Let se věnoval hist. Románům –
 • Bloudění – trilogie o Valdštejnovi
 • Rekviem – menší Valdštejnská trilogie
 • Boží duha – láska během 2. svět. války
 • Tři dukáty

 

Jan Čep

 • Prozaik, překladatel, esejista
 • Na UK vystudoval češtinu, angličtinu, francouzštinu
 • V r. 1948 emigroval a v Mnichově spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa
 • Zeměžluč – sbírka povídek
 • Jakub Kratochvíl
 • Hranice Stínu
 • O lidský svět

 

Ruralismus

 • Venkovská tematika
 • Intimní vztah rolníka k půdě
 • Rodina jako základ společnosti
 • Opírali se o katolictví, vlastenectví
 • V tvorbě románu vyšli ze zkušeností z venkovského života

 

Josef Knap

 • Básník, prozaik, publicista, divadelní i literární kritik
 • Zobrazoval venkov a jeho tradice, selství a náboženskou víru
 • Ztracené jaro, Réva na zdi – sepětí člověka s přírodou a půdou

 

František Křelina

 • Citový život jednotlivce, i o zběsilosti kolektivu
 • Ukázal, že krize války nebyla jen hospodářská, ale i mravní a náboženská
 • Jeho vzorem byl Vančura, Durych a Čep
 • Dcera Královská, Blahoslavená Anežka Česká – historický román
 • Každý své břímě – o lidickém faráři a tragédii této vesnice

 

Reportážní próza

 • Inspirace rozvojem fotografie a filmu
 • Věcné a bezprostřední zachycení reality
 • Využívali dokumenty, fakta a filmovou techniku

 

Marie Majerová

Přehrada

Deset tisíc kilometrů nad Sovětským svazem – nadšené reportáže ze sovětského svazu

Zpívající Čína – kniha reportáží o Čině

 

Milena Jesenská

 • Novinářka, přítelkyně F.Kafky

 

Ivan Olbracht

Zamřížované zrcadlo – autobiografické zážitky z ostravské věznice

Země beze jména – reportáže ceněné F.X. Šaldou

 

Socialistický realismus

 • Na přelomu 20. A 30. Let došlo na V. sjezdu KSČ k diferenciaci levicových autorů
 • Z řad strany bylo vyloučeno sedm literátů ( Majerová, Malířová, Olbracht, Neumann, Seifert, Hora, Vančura)
 • Byli odsouzeni dalšími levicovými spisovateli (Nezvalem, Teigem, Halasem, Bieblem, Konrádem a Weilem)
 • Nesouhlasili s novým vedením strany a jeho programem napodobováním ruského vzoru
 • V Rusku vzniklý socialistický realismus se stal jediný oficiální zobrazovací metodou
  • Marxistický výklad dějin
  • typizace
  • dílo mělo být ideologické

 

Marie Majerová

 • Redaktorka Rudého Práva
 • Politicky angažovaná, stýkala se s anarchistickým okruhem Neumannova Nového kultu
 • Zajímala se o osudy žen

 

Náměstí republiky

 • hrdinka se vyrovnává s anarchismem

Nejkrásnější svět

 • o názorovém zrání mladé dívky
 • dílo bylo přivítáno jako jeden z prvních úspěchů proletářské lit.

Přehrada

 • Praha 24 hodin před výbuchem revoluce
 • Filmové adaptace jejích románů – Siréna, Robinsonka,

 

Marie Pujmanová

 • Z kultivovaného a harmonického prostředí
 • Do školy nechodila, měla domácího učitele
 • Provdala se za operního režiséra a hudebního teoretika

 

Pacientka Doktora Hegla – problematika společenského postavení svobodné matky

Triologie Lidé na křižovatce – Hra s ohněm – Život po smrti – zobrazuje českou společnost od 20. Let až po osvobození.

 • autorka se nechala strhnout ideologií, jak v tvorbě tak v osobním životě

 

Ivan Olbracht

 • Jm. Kamil Zeman
 • Byl synem A. Staška
 • Studia práv nedokončil a věnoval se publicistice
 • Jako člen KSČ byl vězněn, podepsal manifest Sedmi

 

Manifest sedmi byl protest sedmi umělců proti nové linii Komunistické strany Československa po jejím V. sjezdu (bolševizace strany a podřízení KSČ směrnicím Kominterny) v roce 1929. Text vzniklý z podnětu Ivana Olbrachta vyšel jako leták s titulem Spisovatelé komunisté komunistickým dělníkům. Vyzýval k odstranění nového (Gottwaldova) vedení strany, které podle názoru podepsaných ohrožovalo masový charakter a akceschopnost KSČ. Signatáři byli poté ze strany vyloučeni.

 • Ve 30. Letech se nechal inspirovat krásou Zakarpatské Rusy a životem Židů
 • Sám byl z židovské rodiny
 • Často pobýval v Podkarpatsku kde s Vančurou natočil film Marijka Nevěrnice
 • Po válce vedl tiskový odbor Ministerstva Financí

 

Povídky o zlých samotářích – o lidech na okraji společnosti

Žalář nejtemnější – policejní komisař po svém oslepnutí týrá manželku žárlivostí a sobectvím

Anna Proletářka – výchovný a agitační román o venkovské dívce, která se pod vlivem svého přítele Toníka stane soudružkou

Nikola Šuhaj Loupežník  – lidový mýt o zbojníkovi trestajícím bezpráví

 

Psychologická próza

 • Ve 30. Letech psychologický román velký vzestup
 • Vliv měla Freudova psychoanalýza, Jungova psychologie i tvorba Dostojevského

 

Jaroslav Havlíček

 • Hrdinové až patetické vlastnosti
 • Autor líčí degenerované jedince, snahu vyhnout se osudu
 • Horová atmosféra

 

Petrolejové lampy

 • o Štěpánce Kiliánové, která touží po dětech a vdá se za cynického důstojníka, u kterého časem zjistí syfilis
 • román byl zfilmován Jurajem Herzem s I. Janžurovou a P. Čepkem

Neviditelný – o cestě k moci, dědičném šílenství

 

Egon Hostovký

 • Diplomat ve Francii, Norsku, Dánsku a USA
 • Za druhé svět. Války emigroval kvůli židovskému původu a po r. 1848 kvůli komunistickému převratu
 • Hrdinové knih jsou introvertní, citlivý, vykořenění kvůli své emigraci
 • V románech se často objevuje motiv bloudění, svět dětství a rozvoj osobnosti

 

Případ profesora Kornera – příběh intelektuála v životní krizi, který si myslí, že umírá na smrtelnou chorobu

Žhář – patnáctiletý Kamil se chce zalíbit dívce a ve chvíli náhodného požáru napíše dopis, kterého využijí opravdový žháři

 

Po druhé svět. Válce :

Cizinec hledá byt – Bloudění českého lékaře, který hledá po emigraci klid v New Yorku. Hledání bytu se stane sisyfovskou poutí, která kočí smrtí

Dobročinný večírek  – kritický obraz českých exulantů

 

Jarmila Glazarová

Roky v kruhu – Po manželově smrti napsala kroniku svého manželského života, která původně k vydání určena nebyla

Vlčí jáma – rozklad manželství stárnoucí egoistky s o 16 let mladším partnerem

Advent – baladický román, pomsta ženy svému muži a jeho milence

 • Glazarová se po válce přimkla ke komunistickému režimu, dva roky působila jako vyslankyně v Rusku

 

Václav Rezáč

 • Jm Václav Voňavka
 • Dobrodružné knihy pro děti

Kluci hurá za ním

Poplach v Kovářské uličce

Slepá ulička

 

Psychologická próza

Černé světlo – vliv zážitků z dětství, zlo způsobující pocit méněcennosti

Svědek – slaboch řeší problémy šířením zla

Nástup – ideologicky líčené osídlování pohraničí

 

Milada Součková

 • Původem lékařka,
 • Po r. 1948 odešla do USA
 • Po experimentální próze se věnovala společenským románům

 

Odkaz

Zakladatelé

Bel Canto – operní pěvkyně, které chybí talent

 

Demokratický proud

Eduard Bass

 • Prozaik, novinář, herec
 • začínal jako tvůrce textů pro kabaret Červená sedma
 • Pracoval v Lidových novinách jako fejetonista, div. Kritik
 • Tvůrce tzv. Rozhlásků – veršované komentáře k týdenním událostem
 • Jejich šéfredaktorem se stal r. 1933, po Mnichově byl funkce zbaven

 

Klabzubova jedenáctka – moderní pohádka, která ho proslavila

Cirkus Humberto, Lidé z maringotek – z důvěrně známého prostředí cirkusů a kabaretů

 

Karel Poláček

 • Prozaik, humorista židovského původu
 • soudničkář a fejetonista lid. Novin,
 • Zemřel v Osvětimi

 

Muži v offsidu – laskavá karikatura fotbalového fandovství

Dům na předměstí – Maloměšťáctví, zvyky a život

Edudant a Francimor – pohádky

Bylo nás pět – vzpomínka na dětství v Rychnově nad Kněžnou

 

Karel Čapek

 • Překladatel, spisovatel, dramatik a žurnalista
 • Pocházel z Podkrkonoší
 • Velký vliv na něj měl vliv jeho otec – venkovský lékař
 • Kromě bratra Josefa, měl ještě starší sestru Helenu, která vzpomínala na dětství v knize Moji milí bratři
 • Studoval gymnázium v Hradci Králové
 • Filozofii na UK, v Berlíně a v Paříži na Sorbonně
 • Byl režisérem Divadla na Vinohradech, stál u zrodu spis. Org. Penklub
 • 1935 se stala jeho manželkou Olga Scheinpflugová

Oba bratři kritizovali lit. 90. Let 19. Stol. Symbolismus, dekadenci

Psali do uměleckého měsíčníku, chtěli reálnost, nesentimentálnost, věcnost umění

Byli pro návrat k lidství, svobodnému bratrství, prosazovali prostý život, hledání boha

 

 • Jeho lit. Odkaz byl pestrý, pět období:

Období do r. 1920

 • Knižní prvotiny vznikly ve spolupráci s bratrem

Zářivé hlubiny a jiné prózy – ironie, parodie, vtipné nápady

Krakonošova zahrada

Boží muka – první samostatná kniha

– autor hledá odpovědi o smyslu života

Trapné povídky – zprávy z bojiště z první svět. Války

 • Karel Čapek zaujal překlady moderních francouzských básníků v díle Francouzské poezie nové doby

Období do r. 1927

 • Čapkův názor, že válka zneužila moderní techniku k hromadným vraždám, vedl ke vzniku jeho románových i dramatických utopií

RUR – získal světovou popularitu

Ze života hmyzu – psáno společně s Josefem

Krakatit – existenciální román, s milostnými autobiografickými prvky

Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl – cestopisné fejetony

Přelom 20. A 30. Let

Zahradníkův rok – láska k zahradničení

Povídky z jedné kapsy, povídky z druhé kapsy – humor, satira, nadsázka, některé povídky mají detektivní rysy

Devatero pohádek – tradiční pohádky s prvky reálného světa

Dášenka čili život štěněte – láska k fotografování a zvířatům

 

30. Léta

 • Vliv pragmatismu (absolutní pravda je fikce, pravda je to co se osvědčí)

Hordubal, Povětroň, Obyčejný život – otázka poznatelnosti druhého člověka

 

Konec 30.let

 • Tlak politických událostí
 • Masarykova abdikace, volba Beneše, úmrtí T.G.Masaryka, Mnichov, odmítnutí emigrace, zrada západních demokracií

 

Hovory s T.G. Masarykem – z úcty k Masarykovi

Válka s mloky – protiválečný román, nebezpečí zániku civilizace, mloci představují zfanatizovaný dav

Bílá nemoc, Matka – protifašistická dramata

Život a dílo skladatele Foltýna – nedokončené dílo

 • Čapkovo dílo velmi ovlivňovala žurnalistika, jak ve slovosledu, častém použití souřadnosti, hovorového jazyka, plynulosti mluvy.
 • Vytvářel postavy jednoduché, odpsychologizované, váhu přesouval na děj

 

Josef Čapek

 • Je znám spíše jako malíř, ale jeho lit. začátky se v mnohém shodují s bratrovými
 • Redaktor v Národních listech, později v Lidových novinách
 • Jako spisovatel byl ovlivněn kubismem a expresionismem

 

Lelio – básnické povídky, smutek a zoufalství

Stín kapradiny – příběh dvou pytláků kteří spáchají vraždu a výčitky svědomí je doženou k sebevraždě.

Povídání o Pejskovi a Kočičce – oblíbené mnoha generacemi

Umění přírodních národů

 • Zemřel těsně před koncem války v koncentračním táboře Bergen-Belsen

Básně z koncentračního tábora – člověk odevzdaný svévoli zla

 

Ferdinand Peroutka

 • Bystrý pozorovatel, prozaik, lit. Kritik
 • Šéfredaktor týdeníku Přítomnost a politický redaktor Lidových Novin
 • Šest let prožil v koncentračních táborech
 • Po r. 1948 emigroval a v USA byl ředitelem rádia Svobodná Evropa

 

Budování státu – historie nově vzniklého státu

Oblak a valčík – hru uvedlo Národní divadlo, autor později přepracoval na román

 

Čtyřicátá léta, historická a biografická próza

 

Miloš Václav Kratochvíl

 • Prozaik, scenárista
 • Vystudoval historii a archivnictví
 • Po osvobození začal pracovat jako profesor dramaturgie a scenáristiky na FAMU
 • Často čerpal z období husitské války a třicetileté války
 • Po válce se přiblížil socialistickému realismu

Osamělý rváč – román z doby císaře Rudolfa II.

Král obléká Halenu – o Václavu IV.

 

František Kožík

 • Prozaik, dramatik a autor rozhlasových her, televizních scénářů a operních libret
 • Psal životopisné romány o slavných osobnostech

Největší z pierotů – o francouzském mimovi českého původu J.G. Deburauovi

Blázny živí bůh – o nelehkém hereckém životě

 

Karel Schulz

Kámen a bolest – o Michelangelovi

 

Drama 20. a 40. Let

 • Typické soupeření divadel klasických, kamenných, se scénami avantgardními
 • Stagnujícímu a kritizovanému Národnímu divadlu vzniká v r. 1907 konkurence v podobě Městského divadla na Vinohradech
 • Značný důraz kladen na divadelní režii
 • Divadlo je chápáno jako celek – nejen uvedení textu, ale i osvětlo, hudba, jevištní výprava a talent herců
 • Na vývoj dramatu působil realismus, naturalismus, impresionismus, symbolismus a expresionismus
 • Vlivem politických událostí byl však také zájem o historické hry

 

Arnošt Dvořák

 • Král Václav IV.
 • Husité

 

F.X. Šalda – Zástupové – vztah mezi individuem a společností

Vančura – Alchymista, Jezero Ukurewe

 • Jako režiséři prosluli hlavně Karel Hugo Hillar a Jaroslav Kvapil
 • Mezi nejznámější dramatiky patří F. Šrámek, V. Dyk, A. Jirásek, Nezval, Vančura a Bratři Čapkové

 

Drama zaměřené na psychologické prokreslení postav :

Jaroslav Hilbert – Vina – Ovlivněn Ibsenem, sebevražda svedené dívky

 

Novoromantické pohádkové hry:

Zeyer – Radůz a Mahulena

Jirásek – Lucerna

Jaroslav Kvapil – Princezna Pampeliška

 

Lyrické drama

 • Šrámek – komedie Léto
 • Čapek – Loupežník

 

Vliv expresionismu

Bratři Čapkové – komedie Ze života hmyzu

Blatný – provokativní groteska Kokoko-dák!

Tematika Legionářská

Langer – Jízdní hlídka, Periferie)

Rudolf Medek – Plukovník Švec – jedna z nejúspěšnějších her ND

 

Neoficiální scény, kabarety, Šantány

 • V Praze byli lidovému publiku zpívány v hospodách U Rozvařilů či U Lhotků kuplety a balady
 • Populární byl komik František Leopold Šmíd
 • Vznikaly po r. 1910 a měli velice různou úroveň
 • Působil komik Vlasta Burian, Ferenc Futurista, písničkář Karel Hašler
 • Červená sedma – soubor nejdříve amatérský, po válce profesionální
  • vůdčí osobností byl skladatel Jiří Červený
  • působil zde E. Bass
 • V Revoluční scéně uvedl autor her a frašek Emil Artur Longen první dramatizaci Haškova Švejka

 

Osvobozené divadlo, D 34

 • Vznik poválečné básnické avantgardy
 • Čerpaly z poetismu a dadaismu, reagovaly na oblibu cirkusů, klaunství a filmové grotesky – formy městské lidové zábavy

 

Osvobozené divadlo

 • Nejznámější meziválečná scéna
 • Dramatická sekce skupiny Devětsil
 • Spjato s režisérem Jiřím Frejkou a Jindřichem Honzlem
 • Od r. 1927 s Voskovcem a Werichem
 • klavírista a skladatel Ježek ( babička Mary, Kloubouk v Křoví, David a Goliáš)
 • Herci Jiří Plachta, Ferenc Futurista, František Filipovský, Ljuba Hermanová

 

Voskovec se s Werichem seznámili na gymnáziu, oba měli zálibu v četbě a Chaplinových filmech. Voskovec studoval na francouzském gymnáziu v Dijonu.

 • Jejich humor je převážně intelektuální, ale pro publiku dobře srozumitelný
 • Zakládá se na hře se slovy, práci s intonací, prolínání češtiny s cizími jazyky atd…

Většina her Voskovce a Wericha vznikla před válkou. Po ní, když se vrátili z emigrace z USA, se pokusili neúspěšně obnovit činnost OD hrou Divotvorný hrnec

Vest Pocket Revue- studentská recese, nevázaný humor. Minimální děj

Smoking Revue, Gorila ex Machina, Fata Morgana

 • Ve 30. Letech odsuzovali pasivitu a strach, utočili na diktaturu, obhajovali demokracii

Sever proti Jihu, Golem, Caesar, Osel a Stin, Balada z Hadrů, Kat a Blázen, Nebe na Zemi

 • Na tradici Osvobozeného divadla navázali v 2. pol. 20 stol. Další originální dvojice( Suchý a Šlitr, Vodňanský a Skoumal)