Máj – rozbor uměleckého textu (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Máj

Autor: Karel Hynek Mácha

Přidal(a): Beastm

 

 

Výňatek z uměleckého textu:

Po modrém blankytu bělavé páry hynou, (1) (2)

lehounký větřík s nimi hraje; (3) (2)

a vysoko – v daleké kraje (2)

bílé obláčky dálným nebem plynou, (2)

a smutný vězeň takto mluví k nim:

„Vy, jenţ dalekosáhlým během svým, (4)

co ramenem tajemným zemi objímáte, (4)

vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, (4)

vy truchlenci, jenţ rozsmutnivše sebe, (4)

v tiché se slzy celí rozplýváte, (4)

vás já jsem posly volil mezi všemi. (4)

Kudy plynete u dlouhém dálném běhu, (4)

i tam, kde svého naleznete břehu, (4)

tam na své pouti pozdravujte zemi.

Ach zemi krásnou, zemi milovanou,

kolébku mou i hrob můj, matku mou,

vlasť jedinou i v dědictví mi danou,

šírou tu zemi, zemi jedinou! –

A aţ běh váš onu skálu uhlídá,

kde v břehu jezera – tam dívku uplakanou -“

Umlkl jiţ, slza s slzou se střídá.

Teď s výše hory s vězněm kráčí pluk (2)

širokou stezkou v středu mlada borku, (2)

doleji – dole – jiţ jsou na pahorku – (2)

a znovu ztichl šíra mnoţství hluk. (2)

Přichystán jiţ popravce s mečem stojí, (2)

jedenkrát ještě vězeň zdvihl zrak, (2)

pohlédl vůkolím – povzdechl – pak (2)

spustiv je zas – k blízké smrti se strojí. (2)

Obnaţil vězeň krk, obnaţil ňádra bílé,

poklekl k zemi, kat odstoupí, strašné chvíle –

pak blyskne meč, kat rychlý stoupne krok,

v kolo tne meč, zločinci blyskne v týle,

upadla hlava – skok i – ještě jeden skok –

i tělo ostatní ku zemi teď se skloní.

Ach v zemi krásnou, zemi milovanou,

v kolébku svou i hrob svůj, matku svou,

v vlasť jedinou i v dědictví mu danou,

v šírou tu zemi, zemi jedinou,

v matku svou, v matku svou, krev syna teče po ní. (1)

 

Rozbor uměleckého textu:

Zařazení ukázky:

 • 3. zpěv: Vrchol, poprava Viléma. Vilémovo vyznání lásky k přírodě a rodné zemi. Obžaloba společnosti.
 • Ve 3. osobě – er forma

 

Umělecké prostředky jsou označeny v textu, legendu značení najdete níže:

 • (1) Metafora, epiteton – obrazné pojmenování na základě vnější podobnosti (epiteton – básnický přívlastek který zdůrazňuje určitou vlastnost osoby, předmětu nebo jevu, případně autorův hodnotící nebo citový vztah k nim).
 • (2) Rým obkročný – v obkročném rýmu se rýmuje první verš se čtvrtým a druhý se třetím (schéma abba)
 • (3) Personifikace – připisování lidských vlastností neživým věcem
 • (4) Přímá řeč

 

Informace o díle

 • Lyrickoepická báseň (1836)
 • Styl vyprávěcí a popisný.
 • Dialogy, monology, řeč postav přímá.
 • 4 zpěvy, 2 mezihry: viz druhá strana
 • První tři zpěvy jsou ve třetí osobě 4. zpěv je v 1.osobě  (er-forma -> ich forma)
 • Kompoziční postupy: Chronologický postup, také retrospektivní
 • Sloh dané knihy: romantismus
 • Pojetí díla: tragika.
 • Prostředí: Skutečné, místně určité a je zachyceno podrobně
 • Děj: Je to především oslava májové přírody a filosofické úvahy o smyslu života. Viz druhá strana.

 

Téma:

 • Hlavním tématem je životní úděl milenců Viléma a Jarmily. Vilém zabíjí svůdce Jarmily, což byl jeho vlastní otec (Vilém byl v dětství z domova vyhnán a proto si svého otce nepamatoval). Za to je zatčen a chystá se jeho poprava. Když se o zatčení dozví Jarmila spáchá sebevraždu skokem do jezera. Vilém je poté popraven na popravišti. Vinu nedává sobě, nýbrž otci a společnosti. Vedlejším tématem je v závěrečné části téma poutníka, se kterým se autor ztotožňuje.

 

Romantismus

 • byl uměním vyhraněně subjektivistickým, individualistickým; zásadně odmítá klasické estetické normy
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.