Příspěvek na péči – dopis

 

Jméno práce: Příspěvek na péči

Slohový útvar: Dopis

Přidal(a): EL

 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:  rrrr-mm-dd

NAŠE ZN.: TD1/2019

 

VYŘIZUJE: Drha

TEL.: 734 111 212

FAX:

E-MAIL: 3tomas.drha@seznam.cz

DATUM: 2019-11-21

 

Vážený pan

Karol Ocazsek

Hrbovická 15

400 01 Ústí nad Labem

 

Rozhodnutí

Úřad práce Ústí nad Labem, úsek státní sociální podpory, rozhodl na základě žádosti pana Karla Ocazsek ze dne 2. října 2019, podle § 7-30 a § 18 zákon 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách

příspěvek na péči ve výši 4. 400 Kč, s účinností od 1. října 2019. Dávka bude vyplacena jednorázově na uvedený účet.

 

Odůvodnění

Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů od vydání rozhodnutí, a to písemně nebo ústně do protokolu ke  Krajskému úřadu v Ústí nad Labem. Jste povinní oznámit do 30 dnů změny rozhodné pro přiznání dávky, její výši či výplatu, a to výše.

 

Tomáš Duha                                                                                                 Ing. Mirka Knobolová

referend odboru

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.