Slovní druhy – český jazyk – gramatika

 

 Jméno: Slovní druhy

 Přidal(a): Lenka

 

 

Slova se rozdělují do deseti základních slovních druhů na základě toho, jakou skutečnost pojmenovávají.

Slovní druhy z hlediska morfologického:

 • Ohebné: mění tvary, skloňují se nebo časují
  • skloňují se: podstatná jména, přídavná jména, číslovky, zájmena
  • časují se: slovesa
 • Neohebné: mají pouze jeden tvar, nemění se
  • příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce

 

Slovní druhy z hlediska sémantického (jsou nebo nejsou schopny nést vlastní význam):

 • Plnovýznamové – podstatná jména, přídavná jména, příslovce, slovesa, zájmena, číslovky, citoslovce
 • Neplnovýznamové: mají pouze gramatický význam, fungují v kontextu
  • předložky, spojky, částice

 

Slovní druhy z hlediska syntaktického (jak fungují ve větě):

 • mohou být větnými členy: plnovýznamová slova
 • nemohou být větnými členy: nenesou význam

 

1) Podstatná jména (latinsky Substantiva)

 • jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a vztahů
 • určujeme u nich:
  • Rod: mužský(ten dům), ženský (ta dívka), střední (to jablko)
  • Číslo: jednotné(chlapec), množné (chlapci)
  • Pád:
   • kdo, co?(Nominativ)
   • koho, čeho?(Genitiv)
   • komu, čemu?(Dativ)
   • koho, co?(Akuzativ)
   • oslovujeme, voláme(Vokativ)
   • (o) kom (o) čem?(Lokál)
   • kým, čím?(Instrumentál)
  • Vzor:
   • Rod mužský životný– pán, muž, předseda, soudce
   • Rod mužský neživotný– hrad ( les ), stroj
   • Rod ženský žena, růže, píseň, kost
   • Rod střední– město, moře, kuře, stavení
 • Poznámka:
  • Podstatná jména hromadná – mají pouze jednotné číslo, ale označují více věcí téhož druhu (dříví, lidstvo)
  • Podstatná jména pomnožná– mají pouze množné číslo, i když označují pouze jednu věc (dveře, Čechy)
  • Podstatná jména látková – mají pouze jednotné číslo, označují látku bez ohledu na množství (voda, mouka)

 

2) Přídavná jména / Adjektiva 

 • vyjadřují vlastnosti podstatných jmen
 • Druhy: tvrdá, měkká, přivlastňovací

 

přídavných jmen určujeme:

 • Rod: mužský(nový dům), ženský (pěkná dívka), střední (červené jablko)
 • Číslo: jednotné (nový dům), množné (nové domy)
 • Pád: stejně jako u podstatných jmen
 • kdo, co?(Nominativ)
 • koho, čeho?(Genitiv)
 • komu, čemu?(Dativ)
 • koho, co?(Akuzativ)
 • oslovujeme, voláme(Vokativ)
 • (o) kom (o) čem?(Lokál)
 • kým, čím?(Instrumentál)
 • Vzor:
 • pro přídavná jménatvrdá: mladý, mladá, mladé
 • pro přídavná jménaměkká: jarní, jarní, jarní
 • pro přídavná jména přivlastňovací: otcův, otcova, otcovo, matčina, matčina, matčino
 • Stupeň:
 • stupeň: nový
 • stupeň:novější
 • stupeň: nejnovější

 

3) Zájmena / Pronomina 

 • zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují

 

Druhy:

 • osobní ( já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona; zvratné se )
 • přivlastňovací ( můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich; zvratné svůj )
 • ukazovací (ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám )
 • tázací ( kdo, co, jaký, který, čí? )
 • vztažná ( kdo, co, jaký, který, čí, jenž )
 • neurčitá ( někdo, něco, některý, nějaký, něčí, leckdo, lecco, leckterý, kdokoli, kdosi, cosi, všechen, každý … )
 • záporná ( nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný )

 

Vzor:

 • pro zájmenatvrdá: ten
 • pro zájmenaměkká: náš
 • pro zájmena složeného skloňování: mladý, jarní

 

U zájmen určujeme stejně jako u podstatných jmen a přídavných jmen:

Rod: mužský, ženský, střední

Číslo: jednotné, množné

 

Pád:

 • kdo, co?(Nominativ)
 • koho, čeho?(Genitiv)
 • komu, čemu?(Dativ)
 • koho, co?(Akuzativ)
 • oslovujeme, voláme(Vokativ)
 • (o) kom (o) čem?(Lokál)
 • kým, čím?(Instrumentál)

 

Skloňování zájmen

Zájmena lze rozdělit podle trojího typu skloňování:

 • Zájmena bezrodá – mají zvláštní skloňování (ká , 2.p. = 4.p. mě/mne, 3.p. = 6.p. mně)
 • Rodová zájmena, která mají skloňování zájmenné
 • podle tvrdého vzoru ten, např. onen, tento, kdo
 • podle měkkého vzoru náš, např. váš, jenž, co.
 • Rodová zájmena, která mají skloňování adjektivní podle vzorů přídavných jmen mladý a jarní
  • např. jaký, který, takový, žádný, můj, svůj, čí, něčí, čísi, ničí

 

4) Číslovky / Numeralia

 • slova číselného významu, která označují počet, pořadí, násobnost apod.
 • dělíme je na:
  • určité (jeden, dva … lze je rovněž napsat číslicí)
  • neurčité (mnoho, málo – nelze napsat číslicí)

    Druhy:

 • základní (ptáme se na ně otázkou kolik?)
  • určitéjeden, dva … sto
  • neurčiténěkolik, mnoho
 • řadové(ptáme se na ně otázkou kolikátý?)
  • určitéprvní, druhý … stý
  • neurčité:několikátý
 • druhové ( ptáme se na ně otázkou kolikerý?)
  • určité: jedny, dvoje, dvojí
  • neurčiténěkolikerý
 • násobné (ptáme se na ně otázkou kolikrát, kolikanásobný?)
  • určité:jedenkrát, dvakrát … stonásobný
  • neurčité:několikrát

 

    Vzor:

 • Rod mužský životný– pán, muž, předseda, soudce
 • Rod mužský neživotný– hrad (les), stroj
 • Rod ženský žena, růže, píseň, kost
 • Rod střední– město, moře, kuře, stavení

 

 • číslovek určujeme stejně jako u podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen:
 • Rod: mužský, ženský, střední
 • Číslo: jednotné, množné
 • Pád:
  • kdo, co?(Nominativ)
  • koho, čeho?(Genitiv)
  • komu, čemu?(Dativ)
  • koho, co?(Akuzativ)
  • oslovujeme, voláme(Vokativ)
  • (o) kom (o) čem?(Lokál)
  • kým, čím?(Instrumentál)

 

5) Slovesa / Verba

 • slova, která vyjadřují děj, a to činnost (nést) nebo stav(ležet) 
 • určujeme u nich:

Osobu:

 • Jednotné číslo:
 • ty
 • on, ona, ona
 • Množné číslo:
 • my
 • vy
 • oni, ony, ona

Číslo:

 • jednotné (singulár):nesu
 • množné (plurál): neseme

Čas:

 • přítomný (prézens): nesu
 • minulý (préteritum): nesl jsem
 • budoucí (futurum): ponesu

Způsob:

 • oznamovací (indaktiv):nes
 • rozkazovací (imperativ): nes!
 • podmiňovací (kondicionál):
  • *přítomnýnesl bych
  • *minulýbyl bych nesl

Slovesný rod:

 • činný ( aktivum ): nesu
 • trpný ( pasivum ):jsem nesen

Vid:

 • dokonavý ( vyjadřuje děj ukončený): donesl jsem
 • nedokonavý ( vyjadřuje děj probíhající ): nesu

Třídu:

 • tř. zakončení – eveze – nese, bere, maže, peče, umře
 • tř. zakončení – ne:žne – tiskne, mine, začne
 • tř. zakončení – jepoletuje – kryje, kupuje
 • tř. zakončení –íhází – prosí, trpí, sází
 • tř. zakončení – áběhá – dělá

 

Poznámka: rozdělení sloves  do tříd určujeme podle zakončení slovesa ve 3. osobě jednotného čísla v přítomném času oznamovacího způsobu

Poznámka: nepravidelná slovesa: být, chtít, vědět, jíst – nelze u nich určit třídu a vzor!

 

Slovesné třídy a vzory

 • každésloveso můžeme přiřadit ke třídě a vzoru a podle toho ho časovat
 • výjimku tvoří 4 nepravidelná slovesa být, jíst, vědět a chtít

 

Slovesné třídy

 • 5 slovesných tříd
 • abychom mohli určit třídu, do které sloveso patří, musíme si toto sloveso říci ve tvaru  osoby jednotného čísla v přítomném čase

 

Vzory

 • stejně jako podstatná jména dělíme nejdříve na rody a poté na vzory i slovesa dělíme v rámci tříd na vzory
 • o příslušnosti ke vzoru rozhodují nejčastěji tvary přít. času a tvary min. času

    1. třída – 3. os. č. j. -e – nese, bere, maže, peče, umře

    2. třída – 3. os. č. j. -ne – tiskne, mine, začne

    3. třída – 3. os. č. j. -je – kryje, kupuje

    4. třída – 3. os. č. j. -í – prosí, trpí, sází

    5. třída – 3. os. č. j. -á. – dělá

 

 • př.: tancovat – 3. os. č. j. př. času – on tancuje (koncovka -je) > 3. třída (kryje, kupuje)
  • tvar min. času (kryl, kupoval) – tancoval (tancoval = kupoval) > vzor kupuje

 

6) Příslovce / Adverbia

 • slova, která vyjadřují bližší okolnosti dějů, vlastností

Druhy:

 • místa (zde, tady)
 • času (brzy)
 • způsobu (špatně)
 • příčiny, důvodu (proto)
 • míry (velmi)

Stupňování: 1. st. krásně, 2. st. krásněji, 3. st. nejkrásněji

 

7) Předložky / Prepozice

 • pojí se s podstatnými jmény(na stole), zájmeny (se mnou) nebo číslovkami (po dvou)

Druhy:

 • vlastní ( na, s, k, před, pod, nad … )
 • nevlastní ( vedle, okolo )– mohou být i jiným slovním druhem

Stál vedle mne – “vedle” je předložka nevlastní

Byl úplně vedle – “vedle” je příslovce

 

8) Spojky / Konjunkce

 • slova, která spojují větné členy nebo věty

Druhy:

 • souřadicí(a, i, ani, nebo, ale neboť …)
 • podřadicí(že, aby, když, protože, jestliže ačkoli …)

 

9) Částice / Partikule

 • uvozují věty, vyjadřují zvolání, přání, rozkaz apod.
 • Příklad: ať, kéž, asi, snad, prý … (např. Ať odejde.)

 

10) Citoslovce / Interjekce

 • slova, která vyjadřují:
  • nálady (ach, brr)
  • city (oh)
  • hlasy (haf, vrkúú)
  • zvuky (prásk)
 • zvukomalebná (haf, prásk, ťapťapťap, vrz…)
 • subjektivní/pocitová (hurá!, doháje, sakrapráce, ejchuchů…)
  • slovo je motivované nějakým hmatatelnějším, stejnavým podnětem a bývá si napříč jazyky podobné
 • kontaktová / vybízecí (viď, bacha, že jo, huš, prr…)
 • formální – ta, která jsou vyloženě podmíněná jen konvencí

Další podobné materiály na webu:

  Prohledali jsme celý web, ale nic parádního jsme nenašli :-(.