Syntax (větná skladba)

literatura

 

Jméno: Syntax (větná skladba)

Zařazení: Pravopis a gramatika

Přidal(a): Veronika D.

 

Základní pojmy

 • věta – vyjádření myšlenky nebo pocitu pomocí slov
   • stránka významová
   • mluvnická (gramatická)
   • zvuková
   • grafická
 • výpověď – věta pronesená v určité komunikační situaci
 • věta jednoduchá – věta s jedním přísudkem
 • souvětí – věta se dvěma přísudky
 • větný člen – nejmenší prvek věty se syntaktickou povahou (větný člen ≠ slovo)

 

Syntaktické vztahy

 • vztahy mezi větnými členy, větami v souvětí
 • základní skladební dvojice
  • spojení přísudku s podmětem
  • zák. sk. dvojici nemá věta jednočlenná (Prší.)
 • skladební dvojice
  • spojuje ostatní větné členy
  • funguje vztah závislosti mezi nimi

 

SV významové

 • v syntax. dvojici
  • přisuzování (predikace)
   • vztah mezi podmětem a přísudkem (přísudek přisuzuje něco podmětu – vlastnost) → vztah vyjádřen shodou
  • určování (determinace)
   • vztah ostatních dvojic ve větě (člen závislý blíže určuje význam členu řídícího) → vyjádřen shodou, řízeností, přimykáním
 • v syntax. skupině (větné členy, které nejsou na sobě závislé – min. 3)
  • souřadnost
   • u některých násobných větných členů
   • poměry – stejně jako mezi vět. hl. (sluč., důsl.)
  • přistavování
   • týž jev označujeme dvojím způsobem
   • přívlastek
    • subjektivní (Karel IV., český král…)
    • objektivní (…je tichý a uzavřený)
    • adjektivní (…je krásně a slunečno)
    • slovesný (sublimuje, tj. mění skupenství)

 

SV formální

 • v syntax. dvojici
  • shoda
   • člen řídící a závislý se shodují v rodě, čísle a pádě (, osobě)
   • funguje u přísudku, shodného přívlastku a sh. doplňku
   • „Sexta prohrála basketbalový zápas.“ „Bořek se vrátil unavený.“
  • řízenost
   • člen řídící určuje pád členu závislého
   • předmět, neshodný přívlastek a neshodný doplněk
   • „vyhrál zápas“ „zápas basketbalový“
  • přimykání
   • řídící člen neurčuje pád závislého členu → pouze významový vztah
   • příslovečné určení a neshodný přívlastek
   • „židle u okna“ „Vyhrál jednoznačně.“
 • v syntax. skupině
  • souřadnost
   • vztah mezi rovnocennými členy
   • spojky: a, i, ani, nebo, dokonce…
  • podřadnost
   • vztah mezi nestejnorodými větnými členy
   • „bratr s přáteli“

 

Větné členy

 • plnovýznamová slova
 • dělení
  • základní (PO + PŘ)
  • rozvíjející
  • holý (Mobil nefunguje.)
  • rozvitý (Michalův mobil nefunguje.)
  • několikanásobný (Michalův a Matějův mobil nefunguje.)

 

Podmět

 • gramaticky nezávislý ve shodě a přísudku
 • vyjadřuje původce děje nebo nositele vlastnosti
 • nejčasněji vyjádřen pods. jm. v 1. p., příd. jm., zájmenem, číslovkou, slovesem v infinitivu nebo zájmenem
 • zvláštní druhy podmětu
  • nevyjádřený
   • poznám ze: souvislostí, tvaru slovesa
   • „Přišel pozdě.“
  • všeobecný
   • osobní, ale blíže neurčený
   • můžeme si dosadit: lidé, všichni
   • „Říkali to v televizi.“ „Kdo jinému jámu kopá…“
  • neurčitý
   • bývá neživotný, neznámý
   • „Ve skříni to zapáchalo.“

 

Přísudek

 • gramaticky nezávislý
 • ve shodě s podmětem
 • vyjadřuje děj, činnost, změnu, stav a vlastnost
 • nejčastěji vyjádřen určitým tvarem slovesa
 • dělení
  • slovesný
   • vyjádřen určitým slovesem
  • slovesně-jmenný
   • jmenný se sponou
    • tvořen sponovým slovesem (být, bývat, stát, stávat…) + pods. j.
    • „Byl odborníkem.“ „Bývala šťastná.“ „Situace se stala neřešitelnou.“
   • přísudek s modálním slovesem
    • chtít, mít, muset, moci, smět
    • „Musel zůstat doma.“
   • přísudek s fázovým slovesem
    • začít, přestat
    • „Adam přestal kouřit a začal pít.“
   • jmenný (beze spony)
    • sloveso není ve větě vůbec
    • „Sliby-chyby.“ „Východ vlevo.“ „Žába žbluňk do vody.“

 

Přívlastek (atribut)

 • závislý na podstatném jménu
 • blíže určuje
 • ptáme se tázacími otázkami: jaký, který, čí
 • nejčastěji vyjádřen příd. j., zájmenem, číslovkou a pods. j.
 • dělení
  • podle shody
   • shodný
    • shoduje se s podst. jménem v rodě, čísle a pádě
    • při skloňování mění svůj tvar
    • většinou stojí před jménem
   • neshodný
    • vyjádřen většinou pods. j.
    • při skloňování nemění svůj tvar
  • podle počtu
   • holý (modré nebe)
   • rozvětvený (jasně modré nebe)
   • několikanásobný
    • většinou slova významově stejná/podobná
    • můžeme přehodit jejich pořadí a vložit mezi ně spojku ‚a‘
    • oddělujeme čárkou
   • postupně rozvíjející
    • čárkou neoddělujeme
    • spojeno přívlastku a jména je rozvíjeno dalším přívlastkem
    • význam slov je jiný, nemůžeme je prohodit
    • „Nová státní budova…“
  • podle významového poměru k řídícímu členu
   • volný přívlastek
    • doplňuje informaci, kterou můžeme vypustit bez změny významu věty
    • nemá rozšiřující funkci
    • oddělujeme čárkou
    • „Ranní rosa, třpytící se v trávě, ho chladila do nohou.“
   • těsný přívlastek
    • vyjadřuje podstatnou informaci
    • nemůžeme ho vypustit bez změny významu věty
    • rozlišující funkci
    • neoddělujeme čárkou

 

Příslovečné určení (adverbiale)

 • závisí většinou na slovese (přišel pozdě), přídavném jméně (vyrobený kvalitně) nebo příslovci
 • vyjádřen přimykáním
 • ptám se jinými otázkami než pádovými
 • dělení
  • PUmísta – kde, kam
  • PUčasu – kdy
  • PUzpůsovu – jak
   • PUmíry – jak moc
  • PUpříčiny
   • důvodu – z jakého důvodu
   • účelu – za jakým účelem
   • podmínky – za jakých podmínek
   • přípustky – i přes co

 

Doplněk

 • závisí na jménu i na slovesu
 • vyjádřen
  • přid. jm. (Michal se vrátil unavený.)
  • jm. (Zvolili Bořka šéfem.)
  • zájmenem (Zůstali sami.)
  • číslovkou (Adam doběhl pátý.)
  • infinitivem (Zahlédl ho odcházet.)
  • přechodníkem (Nedávaje pozor, zakopával.)
 • dělení
  • shodný (Michal se vrátil unavený.)
  • neshodný (Zvolili Bořka šéfem.)

 

Věta a souvětí

 • věta = spojení slov s alespoň 1 slovesem v určitém tvaru
 • souvětí = spojení min. 2 vět
  • souřadné – min. 2 věty hlavní
  • podřadné – 1 věta hlavní + 1 věta vedlejší
 • věta hlavní
  • může stát sama o sobě
  • není závislá na jiné větě
 • věta vedlejší
  • nemůže stát sama o sobě
  • závisí na větě hlavní nebo jiné vedlejší
  • můžeme nahradit větným členem
  • „Když přišel domů, uvařil večeři. → Po svém příhodu domů uvařil večeři.“
 • Souvětí souřadné
  • mezi hl. větami určujeme významový poměr
  • poměry určujeme i u několikanásob. větného členu a mezi rovnocennými vedlejšími větami
  • čárku nepíšeme jen při sluč. poměru

 

Poměry vět

 • Poměr slučovací
  • 2 věty vyjadřující rovnocenné sdělení (1 obsah připojíme k druhému)
  • spojky: a, i, ani, nebo, ani…ani
 • Poměr stupňovací
  • věta posiluje význam věty předchozí
  • spojky: nejen, dokonce, ba dokonce, natož aby
 • Poměr odporovací
  • 2 věta ve významovém rozporu
  • spojky: ale, avšak, nýbrž, naopak, jenže, leč
 • Poměr vylučovací
  • obsahy vět se vzájemně vylučují
  • spojky: buď, nebo, a nebo
 • Poměr příčinný (důvodový)
  • věta vyjadřuje důvod předchozí věty
  • spojky: neboť, vždyť, totiž
 • Poměr důsledkový
  • obsah 2 věty je důvodem obsahu 1. věty
  • spojky: proto, tedy, a tak, tudíž

 

Aktuální členění výpovědi

 • zkoumáme postavení výpovědi v souvislém textu
 • části výpovědi
  • východisko (V) – to, co známe ze souvislosti, z kontextu
  • jádro (J) – hl. nová část sdělení
 • J je podtržené: „Odpoledne přistála na letišti výprava kanadských hokejistů. Její členové odjeli autobusem do centra města. Zde se ubytovali v rezervovaném hotelu.“

 

Valenční syntax

 • rozpracované tzv. Brněnskou školou v 80. letech 20. stol.
 • valence = schopnost slovo vázat na sebe jiné větné členy
 • základem je přísudek (sloveso) VF (verbum finitum) – nesmí to výt infinitiv
 • další větné členy
  • SUBJ (subjekt) – podmět
  • OBJ (objekt) – předmět
  • AT (atribut) – přívlastek
  • ADV (adverbium) – příslovečné určení
  • ATV (atribut verbální) – doplněk
 • typy sloves podle valence
  • nevalenční
   • nepotřebují doplnění
   • „Prší. Sněží. Mrzne.“
  • jednovalenční
   • Př + Po
   • „Vojta usnul.“
  • dvojvalenční
   • Př + Po + Pt ve 4. pádě
   • „Matěj přečetl dopis.“
  • trojvalenční
   • Př + Po + + 2x Pt (ve 4. pádě + ve 3. pádě)
   • „Autor věnoval knihu dětem
 • grafický větný vzorec
  • zaznamenání struktury věty
  • Veronika mi půjčila knihu o Paříži
  • SUBJ       OBJ   VF       OBJ       AT