Druhy rýmů

literatura

 

Jméno: Anafora

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Základní druhy rýmů:

  • střídavý rým (ABAB)
  • sdružený rým (AABB)
  • obkročný rým (ABBA)
  • přerývaný rým (ABCB)
  • Postupný rým (ABC ABC)
  • Tirádový rým (AAAA)

 

Pokud jde o poezii, bývá výskyt rýmů neboli souzvuku slov na konci veršů jednou z prvních věcí, která nás v souvislosti s básněmi napadne. Obecně můžeme říci, že rýmy jsou charakteristické především pro poezii klasickou a starší, ale můžeme se s nimi setkat i v poezii moderní. Pro účinek rýmu je důležité, aby byl originální, zajímavý.

 

Funkce rýmu

Rým plní v básni několik funkcí. Základní funkcí je jeho libozvučnost, rým přitahuje pozornost posluchačů či čtenářů. Další funkcí je posílení rytmu básně, rým slouží ke zvýraznění konce verše. V neposlední řadě může mít v určitých případech rým i funkci významovou, kdy pointa básně je zdůrazněna použitím zcela neočekávaného závěrečného rýmu.

 

Dělení rýmů

Rýmy lze dělit z několika úhlů pohledu, jako základní se nejčastěji uvádí členění rýmů podle rozložení veršů neboli podle jejich schématu.

 

1)    Střídavý rým (ABAB)

Střídavý rým označuje zvukovou shodu slabik na konci prvního a třetího verše a na konci druhého a čtvrtého verše, kterou můžeme popsat schématem ABAB.

 

U lavice dítě stálo,

z plna hrdla křičelo.

„Bodejž jsi jen trochu málo,

 ty cikáně, mlčelo.“  

(K. J. Erben)

 

2)    Sdružený rým (AABB)

Sdružený rým označuje zvukovou shodu slabik na konci dvou sousedních veršů, kterou můžeme popsat schématem AABB.

 

Když byl pašík malé sele,

neměl v světě nepřítele.

Z dvora mu snesli všecko,

chovali ho jako děcko. 

(J. V. Sládek)

 

3)    Obkročný rým (ABBA)

Obkročný rým označuje zvukovou shodu slabik na konci prvního a čtvrtého verše a na konci druhého a třetího verše, kterou můžeme popsat schématem ABBA.

 

Dávno kostelíček zbořen,

umlkly už zvonka zvuky,

a kde někdy stály buky,

sotva jaký hnije kořen.  

(K. J. Erben)

 

4)    Přerývaný rým (ABCB)

Přerývaný rým se vyznačuje zvukovou shodou pouze na konci sudých veršů, liché verše se nerýmují. Tuto shodu můžeme popsat schématem ABCB.

 

Nevesely, truchlivy,

jsou ty vodní kraje,

kde si v trávě pod leknínem

rybka s rybkou hraje. 

(K. J. Erben)

 

5)    Postupný rým (ABC ABC)

Postupný rým je vlastně jakousi obdobou rýmu střídavého se schématem ABC ABC. Je charakteristický pro starou orientální poezii, ale objevuje se i v moderní poezii.

 

Na prvním sněhu

otiskly stopy

poslední husy.

Z bílého břehu

haluze klopí

poslední strom rusý.           

(B. Reynek)

 

6)    Tirádový rým (AAAA)

Tirádový rým je založený na opakování stále stejné shody slabik, jeho schématem je tedy AAAA. Působí naléhavě, vícenásobné opakování  pateticky.

 

Hlad. Ústa křečí křivá.

Hvězd mana jim zbývá.

Mléko sloupu. Luny skýva.

Smrt se směje. Neusmívá.                          

(B. Reynek)

 

Existují mnohé další zajímavé příklady rýmů, například rýmové echo, kdy kratší rýmované slovo je obsaženo v delším (sklo x roztřísklo), useknutý rým, kdy jedno končí slabikou zavřenou, druhé otevřenou (túje x ujel), či dvouslovný rým, ve kterém aspoň jedna strana rýmu obsahuje dvě slova (vkročíš x pro číš). Zajímavé je i dělení rýmů podle přízvučnosti slabik na mužský rým, kdy poslední slabika připadá na těžkou dobu, je přízvučná, a ženský rým, kdy poslední slabika připadá na lehkou dobu, je nepřízvučná.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.