Dvanáct proroků (Menší proroci) – životopis

literatura

 

Jméno: Dvanáct proroků (Menší proroci)

Zařazení: Spisovatelé, Literatura

Přidal(a): David Hampl

 

Označením „Menší“ nebo také „Malí proroci“ se označujete dvanáct proroků Starého zákona, jejichž knihy nesou jejich jména. Jejich prorocké knihy mají menší rozsah, než například ty, které psali tzv. „velcí proroci“. Žité jejich proroctví vydávají za jedinou knihu, křesťané je pak dělí do dvanácti samostatných knih.

 

Kniha Ozeáš

Jedná se o první knihu těchto starozákonních proroků z poloviny 8. století před Kristem. Význam této knihy spočívá v tom, že se v ní poprvé objevuje schéma zvané Pentateuch: zničení Sodomy a Gomory, zápas Jákoba s andělem, záchrana Egypta pod vedením „proroka“ (dnes už víme, že jde o Mojžíše) a také putování pouští.

 

Kniha Joel

V této knize popisuje autor útok kobylek na úrodu, spojenou navíc se suchem. Nakonec se Hospodin nad svým lidem slitoval. Důležitým tématem této knihy je rozpoznání Boha a Jeho přítomnosti uprostřed lidu.

 

Kniha Amos

Jedná se o třetí starozákonní prorockou knihu. Autor v ní zmiňuje zemětřesení, které bude velmi silné (v 8. století před Kristem skutečně k takovému zemětřesení v zemi došlo). Prorok odsuzuje okolní národy, nakonec i Izrael, která se provinila zejména sociálním útiskem. Poslední část knihy tvoří sbírka vidění proroka.

 

Kniha Abdiáš

Jedná se o nejkratší knihu těchto proroků. Abdiáš je jednak jménem proroka, autora této knihy, jedna se také překládá jako „sluha Hospodinův“. Ve své knize autor viní Edóm za podíl na zničení Jeruzaléma a předpovídá Boží trest a zkázu. Nakonec ale hovoří o obnově Judska a znovunabytí okolních zemí pro židovský národ.

 

Kniha Jonáš

Dělí se na čtyři kapitoly a čte se v židovský svátek Jom kipur. Prorok Jonáš byl určen Bohem, aby hlásal zničení Ninivanů. Jonáš chtěl před bohem utéct na moře, kvůli bouři se ale dostane do moře, kde jej spolkne velká ryba. Po třech dnech ho vyvrhne na souš a Jonáš se rozhodne Boha poslechnout a zkázu skutečně hlásá.

 

Kniha Micheáš

Autentičnost této knihy bývá zpochybňována, protože se má za to, že texty jsou sesbírány z rozmezí 8. až 3. století před naším letopočtem. Děj se odehrává v době bojů s asyrskou velmocí, kniha má být jakýmsi povzbuzením a zároveň vyjadřuje i naději v příchodu Mesiáše.

 

Kniha Nahum

V této knize je Bůh popisován jako bojovník, který se zastane svého lidu proti nepříteli. Dále pak předpovídá a popisuje pád a zničení Ninive.

 

Kniha Abakuk

Prorok má vidění, ve kterém hovoří s Bohem. Ptá se ho, jak dlouho ještě bude trpět hříchy. Bůh mu odpovídá, že již povolává Babyloňany, aby hřích potrestali. Na to ale prorok reaguje tak, že chudí budou trpět stejně, jen rukou jiných tyranů.

 

Kniha Sofoniáš

Také tento prorok varuje před bezprávím, útiskem a modloslužbou (zakládání nových náboženských kultur) judského národa. Sofoniáš varuje před velkým trestem. Na konci je ale článek o znovuobjevení a očištění Izraele poté, co se obyvatelé znovu obrátí k Bohu.

 

Kniha Aggeus

Prorok povzbuzuje lid k obnově Jeruzaléma a budování chrámu. Všichni lidé, kteří si pamatují slávu Šalamounova chrámu, se ale obávají, že tento nový Jeruzalémský chrám je příliš skromný, nicméně Bůh jim prostřednictvím proroka říká, že jeho sláva bude mnohem větší. Zároveň říká, že Bůh zničí sílu všech, kteří budou budování tohoto chrámu bránit.

 

Kniha Zachariáš

Čtyři jezdci hovoří s Božím andělem o tom, že Jeruzalém je klidným místem. Avšak anděl je rozrušen a hovoří se samotným Bohem. Ten se rozhodne udělit Jeruzalému milost.

 

Kniha Malachiáš

V této knize je na úvod připomenuta Boží láska k Izraeli a zároveň je zde i varování – kněží mají vést dobrou bohoslužbu v chrámu. Prorok odsuzuje mezinárodní sňatky i rozvody. Dalším velkým tématem je odpadnutí od Boha a neplacení desátků.