Putování za Svatým Grálem – rozbor díla

 

Kniha: Putování za Svatým Grálem

Autor: neznámý

Přidal(a): Peťa

 

 

 

=prozaický text francouzského 13. století

Jedna z částí monumentálního románového cyklu zvaného Lancelot-Graal (nebo též kniha o Grálu) a nejpozoruhodnější text francouzského 13. století

Dokonale zvládnutý mýtus hledání grálu se stává velkolepou metaforou cesty k osobnímu zdokonalení a k nadosobnímu řádu.

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA:

Autor: neznámý (anonymita – jiný vztah k tvorbě à chce předávat to, co se dozvěděl)

 na konci připisuje knihu z latiny do francouzštiny Gualteru Mapovi – klerik krále Jindřicha II. (v té době mrtvému) à je si vědom, že není tak důležité znát autora


Čas: Děj se odehrává ve středověku od poloviny 6. století n. l. – v Anglii, kde král Artuš ve skutečnosti žil à Středověk= doba hrdinských činů, rytířských soubojů a mužské galantnosti

Hlavní téma:hrdinské činy rytířů při hledání Svatého grálu

Vedlejší téma: láska mezi Artušem, Guineverou a Lancelotem

Hlavní postavy: král Artuš (král Anglie v 6. století n. l.), Guinevera (královna, která se zamilovala do Lancelota), Lancelot (jeden z rytířů; hříšník), Galád (Lancelotův syn), Merlin (muž s kouzelnou mocí a jasnovideckou schopností), Perceval, Bohohrt

Místo: Británie, dvůr krále Artuše nebo blízké okolí (hrad Camelot)


Několik verzí příběhu o grálu:

1) První – Le conte del Graal (Chrétien de Troyes – 12. st.)

2) Další – skupina spisovatelů (údajně cisterciáčtí mniši) sepsala pár příběhů o grálu – Le mort D´Arthur (Thomas Malory – přeložil a upravil)

 

Poprvé se písemná zmínka o svatém grálu objevuje asi v roce 1190 v nedokončené básni nazvané Parsif čili Příběh o grálu francouzského trubadúra Chrétiena de Troyes.

 

CHRÉTIEN DE TROYES

–    První zmínka o Grálu

–    Působil na dvoře krále Jindřicha Štědrého (zemřel 1181) – oblast Champagne ve Francii

Díla:

Yvain anebo Rytíř se lvem

Lancelot aneb Rytíř na káře

Perceval anebo Vyprávění o grálu

–    Jeho hrdinové – rytíři Artušova Kulatého stolu – už žijí vážnými problémy (jejich dobrodružství jsou existenciální zkoušky)

–    Dokáže své postavy typizovat a psychologicky motivovat jejich reakce à Artuš je odsunut do druhého plánu (majestátní, štědrý, spravedlivý král)

–    Chrétien použij keltská vyprávění jako hrubý materiál a přetvořil ho z křesťanského pohledu a aktuálním konceptem kurtoazie, která nově řešila vztah mezi mužem a ženou

Jména:

Z keltštiny: Pelles (Percevalův strýc), Morgana (Artušova sestra), excalibour (meč)

Románský jazyk: Perceval, Lancelot du Lac

 

Co je Grál?

I.            Mnoho lidí si myslí, že grál je pohár nebo kalich, který byl použit k zachycení krve Ježíše Krista, když umíral na kříži (toto je pouze jen jedna verze)

II.            V původním příběhu byl grál talíř nebo mísa na jídlo

III.            Jiné verze popisují nádobu, z níž Ježíš jedl velikonočního beránka při Poslední večeři

 

–    Propůjčuje svému majiteli vše, co si může přát- pozemské štěstí i nebeské blaho

–    Slovo grál se odvozuje ze staré francouzštiny, ze slova graal, předtím z latinského cratalis, a to zase z řeckého crater – miska.

–    Přenesený význam: Svatý grál= nedosažitelné myšlenky nebo předměty

Kdo nosí grál?

I.            Krásná panna à po upravení na křesťanskou verzi – andělé!

II.            Vznáší se sám o sobě vzduchem nebo na paprsku světla

III.            Někdy se s ním objevuje Josef z Arimatie

 

–    Doprovází ho procesí mladých mužů, žen nebo andělů nesoucích svíce, kopí, stoly a další rituální nástroje

Historie:

–    Příběhy o grálu napsány v letech 1190 – 1240

 • Doba vzrušení a náboženské horlivosti
 • Lidský život neměl cenu a bylo snadné o něj přijít
 • Vznikal rytířský zákon – pomáhal postavit hranice násilí à rytířství bylo možné vyjádřit službou králi nebo zemi nebo nějakým druhem náboženského hledání
 • Objevovaly se nové představy o romantice, o ženách a o lásce

Řád templářských rytířů:

–    Založen v Jeruzalémě někdy po roce 1115

–    Byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku

–    Původním úkolem řádu bylo zajistit bezpečnost pro zástupy poutníků z Evropy, putující z přístavu Jaffa do Jeruzaléma po jeho obsazení. Řád natolik zesílil, že se začal účastnit bitev, čímž se jeho původní poslání změnilo na ochranu celého nově založeného Jeruzalémského království proti nepřátelským muslimským sousedům. Znakem řádu byly bílé pláště, doplněné záhy o typické červené kříže. Ve výzbroji měli většinou meč a štít. Černé či hnědé oděvy s červeným křížem nosili řádoví bratři, kaplani a turkopolové. (wikipedia)

–    Udajně vlastnili Turínské plátno – sbírali relikvie a lidé věřili v jejich moc

–    Galádův štít à templářský štít (červený kříž Galádovi nakreslil Josef z Arimatie)

 

Král Artuš:

–    Skutečná historická postava

–    Narodil se někdy v 5. století

–    Je líčen jako ideál královského majestátu

 

Josef Arimatejský:

A když už nastal večer – byl totiž den přípravy, předvečer soboty – přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, dodal si odvahy, večel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel; zavolal si setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev. A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Jesefovi. Ten koupil plátno a sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu do hrobu přivalil kámen. (Marek 15:42-46)

 

RYTÍŘ:

–    středověký válečník šlechtického původu, který bojoval převážně na koni

–    hlavními zbraněmi byl meč (+ štít) a dlouhé kopí

–    nejcennější majetek = kůň

–    Vlastní mravní kodex:

 • statečnost – schopnost dokázat fyzickou sílu a odvahu v boji.
 • loajalita – věrnost pánovi, dodržování vazalských slibů, spolupráce v boji.
 • štědrost – rytíř opovrhuje bohatstvím, odmítá je hromadit a záměrně plýtvá penězi.
 • Na přelomu 12. a 13. století se objevila další hodnota – zdvořilost (courtoisie), tedy způsoby dvorsky vychovaného rytíře, ohleduplného k ženám
 • Koncem 12. století se církvi podařilo zcela si podřídit rytířstvo a přibyla další zásada – víra (religion) à Z rytíře se stává miles Christi, voják Kristův a služebník Boží

–    oddanost panovníkovi a zemi, jimž měl rytíř statečně sloužit

–    zachovávat věrnost Bohu a církvi a šířit křesťanskou víru mečem

–    ochraňovat slabé a pomáhat vdovám a sirotkům

–    důsledkem porušení slibu byla ztráta rytířské cti, jež byla pokládána za nejvyšší hodnotu

 

Děj:

–    Společenstvo kulatého stolu se shromáždilo v přípravě na Boží hod svatodušní – vstoupí dáma a požádá Lancelota, aby šel s ní, slíbila, že se vrátí zpět co nejdřív, aby mohl pokračovat v oslavách.

–    Vzala Lancelota na opství, kde našel 2 rytíře Kulatého stolu, jak spí. 12 jeptišel vynášelo Galáda (víme, že je to Lancelotův syn s lady Elaine, dcerou krále Pellese – Lancelot s ní spal, protože byl kouzlem ošálen a myslel si, že je to jeho milá královna Guenevra)

–    Lancelot byl požádán, aby učinil Galáda rytířem. Lancelot a dva rytíři se vrátili na hrad.

–    Další den – u kulatého stolu jsou na každém místě jména, kromě Záhubného stolce – bylo na něm napsáno, že bude obsazeno 453 let po umučení Krista – což byl právě ten den!

–    Kámen, ve kterém je zabodnutý meč plave v řece – ten kdo vytáhne meč, je nejlepší rytíř na světě – vytáhne ho Galád a poté se posadí nebezpečný stolec, jelikož je to potomek Josefa z Arimatie a nejlepší rytíř

–    Při večeři se jim zjeví svatý grál – záře, všichni dostanou to jídlo, co si přejí, zmizí a nikdo neví jak

–    Příštího dne se všichni rytíři Kulatého stolu vydali hledat svatý grál

–    Galád cestou najde štít s červeným křížem, který údajně krví nakreslil sám Josef z Armiateje

–    Galádodjel k Dívčímu hradu, aby tam vykořenil hříšné zvyky – zvítězil nad 7 zlými rytíři (7 smrtelných hříchů) a osvobodil hrad – Galád vyvedl panny ze zajetí zlých rytířů

Lancelot

–    Dojel ke zbořeništi kostela – chtěl dovnitř, ale bylo pro něj zavřeno; lehnul si venku a usnul – mezitím mu další rytíř ukradl koně, přilbu a meč à Lancelot si uvědomuje, že je s ním Bůh nespokojený – šel pěšky k poustevníkovi, který mu řekl, jakých hříchů se dopustil – ranilo ho to a kál se.

Perceval:

–    Zamířil do kláštera, kde byl zraněný král (oslepen touhou po grálu) – uzdraví se, až ho políbí jeho následovník, který grál získá – Perceval ho políbil a král se uzdravil (přesto, že už byl 300 let starý)

–    Po odjezdu ho napadla skupina rytířů – zachránil ho Galád a hned zase odjel, takže mu Perceval ani nestihl poděkovat – v bitvě ztratil svého koně, a tak mu sedlák půjčil svého valacha – postihl rytíře, který mu ukradl koně, ale ten mu valacha zabil a odjel.

–    Usnul. Po probuzení vidí ženu, která ho žádá o splnění úkolu, že mu pak dá svého koně. Perceval souhlasí. Přivedla koně – on na něm odjel a cestou si uvědomil, že je to ďábel – pokřižoval se a kůň utekl.

–    Zabil hada. Nastoupil na loď za dívkou, které měl opět pomoci. Chystal se s ní jít do postele, ale uviděl kříž jílce svého meče, a tak se pokřižoval a vše kolem najednou zmizelo à naletěl dalšímu ďáblovi a jako pokání se bodl do stehna.

Žena by nad ním zvítězila nebýt milostí boží!!!

Lancelot:

–    Dozvídá se od kněze, že i kdyby našel grál, kvůli svému hříchu jej neuvidí. Lancelot pláče. Kněz mu poradí, aby po celou dobu cesty nejedl maso a nepil víno.

–    Najde rytíře, který mu ukradl koně a dozví se, že Galád je jeho syn.

–    Stále se ptá na smysly svých snů různých poustevníků.

Bohort:

–    Pokušení – musí se vyspat s ženou – pokřižuje se a vše zmizí à opět ďáblové

Loď:

–    Galád, Perceval, Bohort a Percevalova sestra jeli na lodi, kde byl opět meč zabodnutý ve dřevě, se kterým se poutalo mnoho příběhů.

–    Dorazili k hradu, kde bojovali s rytíři.

–    Percevalova sestra darovala krev na vyléčení ženy – odebrali ji moc, a tak zemřela. Naložili ji na loď a poslali. Řekla, že se s nim isetká ve městě Sarrasu.

Nalezení sv. Grálu:

–    Galád přijel ke králi (Pelles) – spravil zlomený meč.

–    Z nebe sestoupil Josef z Arimatie a andělé se svícemi, ručníkem a krvácejícím kopím.

–    Ježíš vstupuje do hostie a říká jim, aby odnesli Grál do Sarrasu, protože strážci selhali a nesloužili mu správně. Požádal také, aby Galád pomazal krále krví a tím ho vyléčil.

Sarras:

–    Loď s tělem Percevalovi sestry jim připlula naproti.

–    Po vstupu na pevninu Galad vyléčil mrzáka a šli pochovat Percevalovu sestru.

–    Král je zavřel na rok do vězení, pak zemřel a králem se stává Galád.

–    Galád si přál zemřít, a tak ho odnesla ruka boží do nebe a zároveň vzala grál – od té doby jej nikdo na světě nespatřil

–    Bohort se vrací na dvůr krále Artuše a celý příběh vypráví – přepisuje to Gualter Map

Hlavní postavy:

Artuš: spravedlivý, laskavý, galantní a obětavý král Anglie v 6. století

Merlin: muž s kouzelnou mocí a jasnovideckou schopností, Artušův rádce

Lancelot: statečný, udatný a pohledný rytíř kulatého stolu, který svede Guineveru

Galád:

 • pochází z Davidova rodu – potomek Ježíše Krista à v knize je jeho replikou – cudný a čistý, pokojný a spravedlivý
 • Galád je jedno z mystických jmen Krista
 • Meč a štít dostal od Boha a ne od Artuše jako ostatní
 • Ujímá se Kristových úkolů – zcelení zlomeného meče, vyléčení krále Mrzáka

postřehy

–    personifikace víry“ – přelom 12. a 13. století => anonymní Bůh otec à obraz zmučeného Krista (boha-člověka)

–    Nový zákon vs. mýtus: Prolíná se nový zákon s mýtickými prvky (nebezpečný stolec, zkouška s mečem) a je patrné, že autor dokonale ovládal látku biblickou i příběhy artušovských legend.

–    Poustevníci: linearita vyprávění o putování postav je neustále prostupována rozhovory s poustevníky, kteří postavám příběhu osvětlují význam jejich dobrodružství a zasazují je do rámce historického (biblického i pseudobiblického) či eschatologického.

–    Čas:

Řídí se dle událostí a ne hodin! (vysvětlí Anička :-P)

Např. Letnice – čas seslání Ducha Svatého

–    Cyklično:

Pohyb v Putování za Svatým Grálem je de facto více cyklický než lineární: Svatý Grál se vrací na své původní místo do města Sarrazu, který představuje nebeský Jeruzalém, a Galád se vrací do země svých předků Davida a Josefa Arimathejského. Jedině Bohort vykoná tradiční, byť rovněž cyklickou cestu: vrací se na dvůr krále Artuše, aby zde vyprávěl o dobrodružstvích Svatého Grálu.

–    Putování nekrouží kolem poznání ale kolem citu!

Motiv Svatého Grálu: (filmy)

 1. Indiana Jones – Poslední křížová výprava
 2. Šifra mistra Leonarda
 3. Svatá krev a Svatý grál
 4. Monty Python a Svatý grál