Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

literatura

 

Jméno: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky je jednou nejvýznamnější institucí, která se zabývá českým jazykem, jeho výzkumem i vývojem. Kromě toho poskytuje také cenné poradenské služby veřejnosti, která se na ústav může obracet s nejrůznějšími otázkami a problémy, které s českým jazykem souvisejí.

 

Funkce a poslání Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky

Jak již vyplývá z názvu, Ústav pro jazyk český je jedním z více než padesáti vědeckých ústavů, které spadají pod Akademii věd České republiky. Jeho základním posláním je zejména vědecký výzkum v oblasti českého jazyka a potažmo také jazykového vzdělávání obecně, například včetně specializované výuky jazyků. Ústav se zaměřuje na zkoumání českého národního jazyka jako celku, tedy jazyka spisovného i nespisovného, a to nejen jeho současného stavu a tendencí, ale také historického vývoje a vztahů k jiným jazykům. Instituce zkoumá český jazyk z hlediska nejrůznějších lingvistických disciplín, především morfologie, lexikologie, fonetiky a fonologie, syntaxe či stylistiky, ale zahrnuje také pomezní disciplíny, jako je didaktika, psycholingvistika či sociolingvistika. Specifickou oblastí činnosti ústavu je poté výuka českého jazyka a také výuka cizích jazyků, včetně ověřování jazykových znalostí a organizace jazykových zkoušek.

Mnoho pracovníků, kteří v Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky působí, navíc vyučuje také na řadě vysokých škol, a to nejen filozofických či pedagogických fakultách, a v neposlední řadě se rovněž zapojují do nejrůznějších projektů a akcí, jejichž cílem je vzdělávání veřejnosti a její seznamování s výsledky rozmanitých výzkumů například v televizi, rádiu či tisku. Kromě toho instituce samozřejmě vydává vlastní odborné jazykové publikace, slovníky, příručky a také odborné časopisy, například Naše řeč či Slovo a slovesnost. Kořeny tohoto ústavu sahají až do roku 1891, kdy byla založena Česká akademie věd a umění, k jejímž hlavním úkolům patřilo vydání velkého výkladového slovníku národního jazyka. V roce 1911 bylo pak založeno samostatné akademické pracoviště s názvem kancelář Slovníku jazyka českého, které v roce 1935 na základě své činnosti začalo v sešitech vydávat slavný Příruční slovník jazyka českého.

 

Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky

Specifickou službou Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky je jazyková poradna, která funguje již od roku 1936 a na kterou se může laická veřejnost písemně, e-mailem i klasickou poštou, či telefonicky obracet se svými dotazy. Většina těchto dotazů se většinou týká žádostí o radu, jak napsat, vyslovit, skloňovat či časovat určité slovo, jaký je význam či původ nějakého slova a zda je jeho užití vhodné v určitém kontextu. Další dotazy pak často směřují ke vhodné stylizaci či konstrukci vět a souvětí. Pracovníkům ústavu tyto dotazy slouží jako autentický zdroj informací o jazykovém úzu v běžné populaci.