Kšaft umírající matky Jednoty bratrské – rozbor díla

 

Kniha: Kšaft umírající matky Jednoty bratrské

Autor: Jan Amos Komenský

Přidal(a): Lin

 

 

 

Jan Amos Komenský

 • poslední biskup Jednoty bratrské
 • jeden z nejvýznamnějších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů
 • také teoretik pedagogiky –„Učitel národů“
  1. Organizace vzdělání:
  2. 0-6 let – dítě vychováváno doma *Informatorium školy mateřské
 • 6-12 let – škola obecná, v každém městě i vesnici (čtení, psaní, počítání, náboženství, ruční práce…)
 1. 12-18 let – škola latinská, v každém městě (sedmero svobodných učení (gramatika,rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie múzika), přírodní vědy, zeměpis, dějepis, matematika a jazyky jako latina a řečtina)
 2. 18-24 let – akademie – v každé zemi (bohosloví, právo, medicína, filosofie)
 3. celoživotní vzdělání
 • Zásady vzdělávání:
 • Zásada názornost – přímá žákova zkušenost
 1. Zásada systematičnosti a soustavnosti – učivo by mělo navazovat i mezi jednotlivými předměty
 2. Zásada aktivnosti – žáci získávají poznatky vlastní zkušeností, využívají je v praxi
 3. Zásada trvalosti – je třeba soustavně učivo opakovat
 • Zásada přiměřenosti – učitel má vycházet z věkových a individuálních schopností dětí
 • Dělení dětí:
 • Bystré, dělají radost
 1. Bystré, líné
 • Bystré, vzpurné
 • S nedostatkem bystré mysli
 • S nedostatkem bystré mysli, líné
 • S nedostatkem bystré mysli, vzpurné

Poprvé definoval pojem školní rok, školní prázdniny a školní týden. Ve třídách by měli být žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Pokud je ve třídě větší počet žáků, doporučuje pro učitele pomocníka (ve třídách bývalo 80 až 100 žáků). Každá třída by měla mít svou místnost pro výuku, každý rok by měla mít učebnice, učitelé by měli mít poznámky, jak s učebnicí pracovat.

 • Narodil se na Moravě (není jisté kde, spekuluje se o Uherském Brodě – kde ze začátku žil, Nivnici nebo Komni). Po smrti rodičů a dvou z jeho 4 sester se o něj starala teda ve Strážnici, kde začal studovat.
 • Studoval na latinské škole v Přerově, poté odešel na vysokou školu do Herbornu. Již při studiu pomáhal s pracemi na obecné encyklopedii. Po universitních studiích se vrátil do Přerova, jako rektor latinské školy.
 • 1616 byl vysvěcen na kněze a odešel do Fulneku, kde působil jako rektor tamější školy a jako kazatel Jednoty bratrské. Zde potkal i svoji první ženu (Magdalénu Vizovskou).
 • Po porážce stavovského povstání 1621 byl donucen opustit Fulnek a skrývat se, jelikož odmítal konvertovat ke katolictví
 • České stavovské povstání: 1618-1620 – wiki http://cs.wikipedia.org/wiki/České_stavovské_povstání#cite_note-10
 • Po roce ukrývání mu na mor umřela žena a dvě děti, kteří zůstali ve Fulneku. Pod vlivem událostí psal filosofické spisy, jako byl později například jeho slavný *Labyrint světa a ráj srdce
 • 1624 začal působit v Brandýse nad Orlicí, kde poznal svoji druhou ženu Marii Dorotu Cirilovou.
 • 1628 odešel do polského Lešna, které se stalo centrem bratrské víry. Psal česky, jelikož věřil v návrat do své vlasti. Byl zde zvolen biskupem a zástupcem rektora gymnázia, právě tady vznikla velká část jeho děl z oblasti pedagogiky jako např. *Česká didaktika nebo* Ráj český
 • Do Švédska byl pozván, aby vedl tamní reformu školství a napsal pro ni učebnice, což nakonec díky rozporům nevytvořil a 1648 se vrací se svou těžce nemocnou manželkou do Lešna, kde také zemřela, a již o rok později se Komenský c Toruni oženil potřetí s Janou Gajusovou.
 • Po uzavření Vestfalského míru a ukončení třicetileté války skončily veškeré naděje na návrat do vlasti a Komenský se s vlastí a církví loučí právě spisem *Kšaft umírající matky jednoty bratrské
 • 1651 přijal pozvání od uherského knížete, u jehož dvora měl organizovat reformu školství, kde měl možnost poprvé si ověřit své názory v praxi. Napsal zde například svoji příručku *Škola hrou
 • Poté pobýval opět v Lešně, kde pracoval na myšlenkách *Pansofie – filosofický směr, jenž se snaží na základě poznání všech vědních oborů harmonizovat svět, vydal např. *Slovník pansofických definic
 • Po napadení Polska Švédskem se mu nejprve dařilo ochránit Lešno otevřením městských bran a přátelským přístupem, Bohužel město začalo obléhat 10 000 polských Partizánů a při následném požáru přišel Komenský o většinu svého majetku i cenných rukopisů, jako byl např. *Česko-latinský slovník, jeho stěžejní dílo, na kterém pracoval téměř celý život. Přišel také o velkou část *Pansofie a *Metafyziky. Tuto ztrátu nesl velmi těžce, nikdy se s ní úplně nevyrovnal.
 • Z Polska musel kvůli kolaboraci se Švédy prchnout, zbytek svého života strávil v Amsterdamu, kde se věnoval pracím všenápravným, byla zde také vydána asi polovina jeho děl. Mnohá díla však zůstala nedokončená.
 • Po dlouhodobých zdravotních problémech zemřel ve společnosti ženy Jany a syna Daniela, a byl pochován v kostelíku v Naardenu.

 

Dílo:

 1. Orbis picls
 2. Labyrint světa a ráj srdce
 • Česká didaktika
 1. Kšaft umírající matky jednoty bratrské
 2. Škola hrou
 3. Pansofie
 • Metafyzika
 • Česko-latinský slovník
 1. Didactica magna (Velká didaktika) – spis o vyučovacích metodách

 

Jednota bratrská:

 • Protestantská (evangelistická) církev působící dodnes na našem území
 • vznikla v Čechách v období husitských válek (po porážce radikálů), umírněná církev v čele s Janem Rokycanou hledala kompromis s katolickou církví – ovlivněna učením Petra Chelčického byla Jednota Bratrská založena bratrem Řehořem v Kunvaldě 1457.
 • Členové J.b. zdůrazňovali trojí ideál víry, lásky a naděje, silněji zaměřená na praktický křesťanský život než na učení nebo církevní tradici.
 • Konflikt s katolíky i kališníky
 • Krize po bitvě na Bílé hoře – znemožněna existence protestantských církví

 

 • znovuobnovení Jednoty bratrské začalo počátkem 18. století.

 

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské:

 • kšaft – závěť
 • vyjadřuje víru, že se odkazu Jednoty ujme český a moravský lid. Postava matky je symbolem Jednoty bratrské, která je odsouzena k zániku, ale matka ve své závěti odkazuje hlavní myšlenky příštím generacím.

 

 • Jazyk: Staročeština, přechodníky, dlouhá souvětí
 • odkazy na Bibli
 • Ich forma (z pohledu matky – symbol – Jednota bratrská)

 

 • Rozdělena na 20 kapitol:
  1. Boží vůlí je nevyhnutelné, že vše vzniká, mění se a zaniká
  2. Matka (Jednota bratrská) cítí, že nadchází její čas a že je její povinnost napsat závěť
 • Výzva synům (stoupencům J. B.), aby ji poslouchali, a aby žádali od Boha milosrdenství za své hříchy
 1. Oznamuje synům, že ač nevlastní majetek, může je obohatit duševním bohatstvím, snaží se tedy, aby její myšlenky převzaly jednoty jiných církví.
 2. Promlouvá k těm, kteří byli její víře vychováváni od malička, ne však nutně nadále věřících
 3. Promlouvá k těm, kteří zůstali věrní až do konce, odkazuje jim potěšení z jídla ve svatém království
 • Běduje nad těmi, kteří Jednotu opustili
 • Ostatním odkazuje pláč, pokání a nápravu před všemohoucím Pánem
 1. Nechť pláčou hříšníci, kteří přestoupili k jiné církvi
 2. Těmto nařizuje pokání a obrácení se k Hospodinu
 3. Pokud chtějí od Pána milost, měli by se navrátit k Jednotě
 • Odkazuje na Jednotu polskou
 • Kazatelům říká, aby sloužili Kristu a šířili lásku a svornost
 • Odkazuje na sestry – jednoty evangelické a na svoji matku – jednotu římskou
 1. Odkazuje na další sesterské jednoty, zmiňuje známé osobnosti, z jejichž učení vychází (Martin Luter, Jan Hus,…)
 • Odkazuje na nejmilejší sestru – Jednotu německou
 • Jednota havetská
 • Všem jednotám křesťanským odkazuje lásku a smířlivost, chce, aby všechny sloužily Kristu a nebojovaly proti sobě
 • Nezapomíná na národ český a moravský, svoji vlast, kterou má nejraději
 1. Závěr, žehná vlasti, přeje, aby se nadále rozvíjela a českému národu aby neumíral
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.