Jan Amos Komenský – životopis

spisovatele

 

Jméno: Jan Amos Komenský

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): EliPodlip, Brabencová

 

 

Jeho život

Narodil se 28.3. 1592 v Uherském brodě. Měl tři sestry a hodně krátké dětství, jelikož mu rodiče zemřeli, když mu bylo 11 let. Stalo se to v roce 1603 během virové epidemie. O rok později, bylo to roku 1604, mu domov lehl popelem. Byl vyučen mlynářem proti své vůli. Docházel do obecné školy ve Strážnici. V roce 1608 se o Komenském dozvěděl Karel Starší ze Žerotína a otevřel mu takzvanou bránu do světa. Odešel na střední latinskou školu do Přerova. Na rozdíl od ostatních chlapců, kteří studovali 8 let, Komenský studoval pouze 3 roky. Ve školách se tehdy používaly metody memorování a neustálého opakování. V roce 1611 byl vyslán se šlechtickým synkem na univerzitu v Heidelbergu a v roce 1617 byl vysvěcen na bratrského kněze. Roku 1618 zažíval Komenský své jediné šťastné období. Získal 1.kazatelské místo, měl 1.manželství a narodil se mu 1. syn Jan. Byl dokonce vedoucí školy až do roku 1621. V roce 1628 odešel z vlasti. Mezi tím v roce 1627 dopsal Informatorium školy mateřské. Začal uvažovat o homogenní třídě. Od roku 1628 do roku 1640 pobýval v Lešně, kde napsal učebnici brána jazyků otevřena, velkou didaktiku. Dále v Lešně pobýval od roku 1648 do roku 1650, kdy napsal první obrázkovou učebnici Orbis pictus neboli svět v obrazech. Jeho poslední pobyt v Lešně trval od roku 1654 do roku 1656. V tomto období mu shořel velký latinsko-český slovník, na kterém pracoval přes 30 let. Bez majetku přijal pozvání do Amsterdamu, kde následně vydával spisy. Významným spisem byl 1 z dílů Pampedia, přesněji 4.díl, který se jmenoval Obecná porada o nápravě věcí lidských. Pampedia je mimochodem nejdůležitější spis pro učitele. Zemřel 15.11.1670 a je pohřben v Nizozemském Naardenu. Za svůj život stihl mít čtyři manželky a s každou zhruba čtyři děti.

 

Díla Jana Amose Komenského

 • Labyrint světa a ráj srdce
 • Brána jazyků otevřená
 • Velká didaktika (Didactica magna)
 • Svět v obrazech (Orbis pictus)
 • Informatorium školy mateřské,

 

Svět v obrazech (Orbis pictus)

Toto dílo je důležité hlavně tím, že obsahuje mnoho ilustrací. Jan Amos Komenský se domníval (domníval se správně), že děti by neměly pouze umět odříkat probíranou látku, ale měly by jí i rozumět. Také v knize ukazuje, že se má učit názorně. To znamená, když budou probírat druhy stromů a jejich názvy, že se učitel vydá s žáky do lesa a budou si stromy ukazovat a prohlížet naživo. Mohou si vzít do ruky třeba list a prohlédnout si ho ze všech stran a ne jenom na obrázku. Kniha dále obsahuje základy zeměpisu, astronomie, fyziky, biologie člověka, živé a neživé přírody, dále probírá sedm svodných umění, obsáhlé části jsou věnovány řemeslu a obchodu, obsahuje i etiku nebo sportovní, společenské, dětské i divadelní hry. Dále v díle zabrousí do státní správy a politiky, kapitola náboženství se dělí na pohanství, křesťanství, judaismus a muslimské náboženství.  Kniha tedy obsahuje jak základy společenských, tak přírodních věd. Úplnou samozřejmostí jsou obsáhlé abecední seznamy, rejstříky a slovníčky.

 

Velká didaktika

Nauka o vyučování, lidé se mají učit moudrosti ne z knih, ale z nebe. Vše, čemu se vyučuje musí být podloženo rozumovými důvody. Vše vyloženo jasně a srozumitelně. Zásady: ať není žádného bití pro učení.

 

Další informace

Komenského vševýchova

 • hledal cesty, jak vyvést člověka z labyrintu světa – kde vládly války, hlad
 • snažil se odstranit příčiny nepravosti, jejich podstatu spatřoval v chybách člověka
 • vzdělání je potřeba k tomu, aby lidé jednali správně
 • vzdělání nabýváme v mládí, ale nesmíme zapomínat, že celý život je školou
 • proces vzdělání rozdělil do několika období
 • škola – zrození, útlého dětství, dětství, dospívání, mladosti, dospělosti, stáří
 • pansofie – měla být základem vzdělání, měla zakládat dokonalé jednání lidstva

 

Komenského metoda učení

 • kladl důraz na studium jazyků
 • studium věd – cesta k moudrosti a zbožnosti
 • připravil systém ve třídách
 • vyučovat v mateřském jazyce
 • postupovat od nejbližšího k vzdálenějšímu
 • cvičit smysly poté až paměť

 

Obecná porada o nápravě věcí lidských

Pampaedia

 •  uvažuje o univerzálním vzdělání ducha, chce aby se mysl člověka stala záhadou radosti
 • učení – všichni, všemu, všestranně
 • Všestranně vyškolit všechny ve všem
 • to čemu se učíme – nesmí být něco částečného a roztříštěného, ale pevné a skutečné
 • ne něco povrchního a zdánlivého, ale pevné a skutečné
 • ne něco trpkého a nuceného, ale mírné, lahodné a trvalé
 • všechno se má brát v celku, ne kouskovitě
 • všichni – panscholia = všeškolství
 • ve všem – pambibia =  všeknižnictví
 • všestranně – pandiskalia = všeučitelství

 

Všeškolství

 • musí být rozvržen čas i úkoly celého života
 • snaha o zbožnost, životní moudrost, slušné mravy, gramotnost – čtení, psaní
 • škola zrození – měsíc leden
 • škola útlého dětství – únor, březen – pupence rostlin
 • škola dětství – duben – zdobící rostliny
 • škola dospívání – květen – utváří se plody
 • škola mladosti – červen – zrají plody
 • škola dospělosti – červenec, srpen, září, listopad – sbírají se plody
 • škola stáří – prosinec – všechno uhasíná
 • 1. škola – tam, kde se lidé rodí
 • 2. škola – v každém domě
 • 3. škola – v každé dědině
 • 4. škola – v každém městě
 • 5. škola – v každé provincii
 • 6. škola – v celém světě
 • 7. škola – kdekoli se najdou věkovitější lidé
 • mládež má být cvičena hromadně
 • škola má být ozdravovnou – učení žít ve zdraví
 • škola – hřištěm – dělat činnosti užitečné pro život
 • škola – osvěcovnou – mysl ozářena světlem věd
 • škola – řečništěm – užívat jazyk)
 • škola – pracovnou plná práce ( přirovnává k mravencům)
 • škola – dílnou ctností –
 • škola – obrazem občanského života – všichni se naučí poslouchat

 

Všeučitelství

 • je důležité číst knihy ( nejsou to lehátka)
 • všeučitel – musí umět, chtít a stačit utvářet pansofii