Jan Amos Komenský – životopis

 

 Jméno: Jan Amos Komenský

 Přidal(a): Brabencová

 

 

Jeho život

– narodil se na jižní Moravě ( Uherský Brod, Nivnice)

– jeho rodiče patřili k církvi českých bratří ( Jednota bratrská – 1457 – Petr Chelčický)

– podstatnou část jeho života poznamenala třicetiletá válka – boj mezi habsburským a protihabsburským táborem

– byl příslušníkem Jednoty bratrské

– ve 12 letech mu zemřeli rodiče

– spisovatel, filozof, teolog, zakladatel slovně názorné koncepce vyučování

– studium – Přerov, Herborn, Heidelberg

– učitel národů

– v roce 1618 byl ustanoven rektorem školy ve Fulneku

– 1623 musí Fulnek opustit ( zůstává tam jeho žena a děti, všichni umírají na epidemii), byla spálena jeho knihovna

– 1628 odchází se svou druhou ženou do Lešna

– Brána jazyků otevřená – obsahuje vše z latinské slovní zásoby

– 1641 je pozván do Londýna

– 1642 odjíždí do Švédska – usadí se v Elblagu ( Obecná porada o nápravě věcí lidských)

– 1648 se vrací zpět do Lešna ( stává se biskupem Jednoty bratrské), ztrácí svou druhou ženu

– 1650 odjíždí do Uher

– 1654 – zpět do Lešna ( později bylo vypáleno, shořely mu zde všechny jeho práce i thezaurus = slovník, který obsahoval všechnu slovní zásobu)

– odchází do Holandska

– usazuje se v Amsterdamu

– pohřben je v Naardenu

 

Komenského vševýchova

– hledal cesty, jak vyvést člověka z labyrintu světa – kde vládly války, hlad

– snažil se odstranit příčiny nepravosti, jejich podstatu spatřoval v chybách člověka

–  vzdělání je potřeba k tomu, aby lidé jednali správně

– vzdělání nabýváme v mládí, ale nesmíme zapomínat, že celý život je školou

– proces vzdělání rozdělil do několika období

– škola – zrození,útlého dětství, dětství, dospívání, mladosti, dospělosti, stáří

– pansofie – měla být základem vzdělání, měla zakládat dokonalé jednání lidstva

 

Komenského metoda učení

– kladl důraz na studium jazyků

– studium věd – cesta k moudrosti a zbožnosti

– připravil systém ve třídách

– vyučovat v mateřském jazyce

– postupovat od nejbližšího k vzdálenějšímu

– cvičit smysly poté až paměť

 

Obecná porada o nápravě věcí lidských

Pampaedia

– uvažuje o univerzálním vzdělání ducha, chce aby se mysl člověka stala záhadou radosti

– učení – všichni, všemu, všestranně

Všestranně vyškolit všechny ve všem

– to čemu se učíme – nesmí být něco částečného a roztříštěného, ale pevné a skutečné

– ne něco povrchního a zdánlivého, ale pevné a skutečné

– ne něco trpkého a nuceného, ale mírné, lahodné a trvalé

– všechno se má brát v celku, ne kouskovitě

– všichni – panscholia = všeškolství

– ve všem – pambibia =  všeknižnictví

– všestranně – pandiskalia = všeučitelství

 

Všeškolství

– musí být rozvržen čas i úkoly celého života

– snaha o zbožnost, životní moudrost, slušné mravy, gramotnost – čtení, psaní

– škola zrození – měsíc leden

– škola útlého dětství – únor, březen – pupence rostlin

– škola dětství – duben – zdobící rostliny

– škola dospívání – květen – utváří se plody

– škola mladosti – červen – zrají plody

– škola dospělosti – červenec, srpen, září, listopad – sbírají se plody

– škola stáří – prosinec – všechno uhasíná

– 1. škola – tam, kde se lidé rodí

– 2. škola – v každém domě

– 3. škola – v každé dědině

– 4. škola – v každém městě

– 5. škola – v každé provincii

– 6. škola – v celém světě

– 7. škola – kdekoli se najdou věkovitější lidé

– mládež má být cvičena hromadně

– škola má být ozdravovnou – učení žít ve zdraví

– škola – hřištěm – dělat činnosti užitečné pro život

– škola – osvěcovnou – mysl ozářena světlem věd

– škola – řečništěm – užívat jazyk

– škola – pracovnou plná práce ( přirovnává k mravencům)

– škola – dílnou ctností –

– škola – obrazem občanského života – všichni se naučí poslouchat

 

Všeučitelství

– je důležité číst knihy ( nejsou to lehátka)

–  všeučitel – musí umět, chtít a stačit utvářet pansofii

 

Velká didaktika

– nauka o vyučování

– zásady: ať není žádného bití pro učení

vše vyloženo jasně a srozumitelně

lidé se mají učit moudrosti ne z knih, ale z nebe

vše, čemu se vyučuje musí být podloženo rozumovými důvody