Kubismus

literatura

 

Jméno: Kubismus

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Kubismus je moderní avantgardní umělecký směr, který vznikl na začátku dvacátého století a který se projevil především ve výtvarném umění. U jeho zrodu stáli malíři Pablo Picasso a Georges Braque. Prvky kubismu se ale následně projevily i v literatuře, především v poezii.

 

Základní znaky kubismu

Kubističtí umělci přicházejí s naprosto novou prostorovou koncepcí děl, kdy se snaží věci zobrazit z několika úhlů současně a zároveň zachytit trojrozměrnost věcí. V souvislosti s tím používají specifickou techniku, kdy zobrazovaný předmět jakoby rozbijí, rozloží na jednotlivé části, jednoduché geometrické obrazce, které pak za pomoci fantazie skládají do výsledného obrazu. Název směru je odvozen z latinského slova „cubus“, které znamená krychle, což byl jeden z geometrických obrazců, na které kubisté věci často rozkládali. Výsledná kubistická výtvarná díla někdy působí dojmem, že předměty na nich zobrazované, jsou poněkud deformované, to je ale pouze důsledkem toho, že jsou zachyceny z několika úhlů pohledu současně. První kubistický obraz s názvem Avignonské slečny namaloval španělský malíř Pablo Picasso v roce 1907. Kromě něj mezi významné kubistické malíře patří francouzští představitelé Georges Braque a Robert Delaunay. V našich zemích byli kubismem ovlivněni například malíři Emil Filla či Josef Čapek.

 

Kubismus v literatuře

Literární kubismus převzal základní metodu rozkládání reality na jednotlivé části. Dochází tak k tomu, že jazyková realita je rozložena na základní „stavební“ prvky, například slova, básnické obrazy, a z nich se pak tvoří nová básnická skutečnost. Zároveň je velmi důležité grafické uspořádání básní, neboť literární texty jsou úplné pouze s obrazovou složkou. Nejvýznamnějším představitelem kubismu v literatuře byl francouzská básník a průkopník moderní poezie na počátku dvacátého století Guillaume Apollinaire. Kromě kubismu byl ovlivněn také kubofuturismem a surrealismem. Jeho neslavnější básní je rozsáhlá básnická skladba s názvem Pásmo, která dala vznik novému literárnímu žánru, který následně využívali především surrealisté. Jedná se o polytematickou báseň, která má uvolněnou formu a obsahuje spoustu myšlenek, dojmů, pocitů, nálad, vzpomínek, je založena na principu asociace. Dalším Apollinairovým ceněným dílem je básnická sbírka Kaligramy, která obsahuje texty, které jsou spojovány s výtvarnými, grafickými prvky, námět básně je vyjádřen nejen slovy, ale i její grafickou podobou. Mnoho básní by bez výtvarného uspořádání bylo jen velmi těžko pochopitelných. Kaligramy na rozdíl od běžných básní umožňují pracovat se čtenářovou vizuální i verbální imaginací současně. Dá se říci, že kubismus v literatuře končí předčasnou smrtí Guillauma Apollinaira v roce 1918, neboť ostatní spisovatelé, v jejichž tvorbě se prvky kubismu projevily, se začali přiklánět k dalším moderním uměleckým směrům, především k dadaismu a později k surrealismu.