Obecná škola – učitel Igor Hnízdo – úvaha

sloh

 

Téma práce: Obecná škola – učitel Igor Hnízdo

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Verr

 

„Vaše škoda. Bít vás nesmím, špatné známky jsou vám lhostejné, na domluvu nedáte, vaše škoda, co z vás vyroste,“ říká tichým hlasem učitelka Maxová všem a vlastně nikomu. Řvoucí žáci si povzdechu učitelky Maxové nevšímají, ba ani netuší, že mluví přímo k ním.

 

Tato scéna, odehrávající se ve filmu Obecná škola, zdá se, nevykazuje žádnou úctu k učitelské profesi. Důležitou roli zde hraje i po válečné prostředí, ve kterém se malí chlapci ocitají. Mohou se ve vzpomínkách vracet ke krutosti války a v jejich životech tak odrážet nedávno ukončený konflikt. Chaos, či válka, versus pravidla. Tyto dva odlišné světy a přístupy se reflektují do školních lavic, kde se chlapci nedokáží přizpůsobit novým podmínkám a pravidlům. Místo přemýšlení a poslouchání výkladu, si hrají a nedokáží se soustředit. Slovo „respekt“ zde nemá žádnou váhu.

To vše se změní ve chvíli, kdy paní učitelka opouští třídu desetiletých chlapců, a nastupuje za ní učitel – muž, Igor Hnízdo. Jeho nástup do třídy v blíže neurčené vojenské uniformě a ve vysokých vojenských botách se zajisté zapsal do paměti nás všech. Již od první chvíle dává najevo, že se nehodlá stát jejich další obětí. Svérázný, charismatický a tajemný učitel je pro desetileté žáky v předměstské škole „zosobněním machismu“. Třídě se představí jen jako učitel Igor Hnízdo, ale bližší informace o své osobě nesděluje. Namísto toho představuje svou rákosku, která v jeho výchovných metodách hraje velice důležitou roli a která do třídy zavádí přísný režim. Je si vědom porušování řádu, neboť tělesné trestání je dle předpisu ministerstva školství zakázané. To ovšem pro učitele není překážka a svou metodu odůvodňuje slovy: „Tělesné tresty jsou na našich školách nepřípustné. Až na jednu výjimku a tou je tato třída. Třída, která přivede svou učitelku do blázince, se naopak bít musí.“ Tento středověký nástroj používá, protože uznává vládu silnou rukou do doby, než se nevychovávaní žáci přestanou chovat jako ve středověku. Nenachází v této výchovné metodě zalíbení, nýbrž ji praktikuje pro žákovo dobro. Stanovuje pravidlo; potrestaní žáci učiteli za každou exekuci poděkují a podají ruce na znamení, že jejich přátelství trestem neutrpělo újmu. Chlapci v něm ihned spatřují autoritu a respekt.

I přes vysokou míru autority nalézají žáci v učiteli zalíbení. Učitel vykládá látku s obrovským nadšením a zájmem, že i ta nejnudnější probíraná látka, je v jeho podání zajímavá. Ve svých hodinách praktikuje projektovou výuku; do výkladu přidává různé zajímavosti a zkušenosti ze svého života, že i toho nejméně pozorného žáka dokáže svým výkladem v hodině zaujmout. Je to rozený vůdce a diktátor, podává látku tak, jakoby se na vlastní kůži zúčastnil téměř všech válečných činů a rád se jimi chlubí. Učitel si je vědom zájmu žáků, ví, co na ně platí. Na hodině dějepisu učitel vykládá o Husově smrti, který umírá za  věrnost  a  své  přesvědčení  tak  působivě,  až  donutí  žáky  k pláči. V jeho výuce nejde o znalosti, ale o kolektivně sdílené národní vyprávění, které žáky zavazuje k určitým hodnotám. Předává žákům nejen historické ponaučení, ale i významnou výchovnou lekci.

Předpokládám, že ono učitelovo chování, vystupování a výchovné metody vedou k okamžiku, v němž se v očích žáků z běžného učitele stává hrdina a vzor. Žáci k učiteli vzhlížejí a jsou si vědomi toho, že mezi nimi nedělá žádné rozdíly. Učí je autoritě, hodnotám a probouzí v nich myšlenku „chci mít vzor“. Řadí se do role pedagoga, který určitým způsobem změnil životy a smýšlení svých žáků. Dle mého názoru jsou pedagogové pro rozvoj studenta jedním z nejvlivnějších faktorů. Pedagog je zodpovědný za více než jen akademické obohacení. Dokáže prakticky ovlivnit každý aspekt života svých žáků, učí je životním lekcím a hodnotám.

U učitele Igora Hnízda se začíná projevovat slabost pro ženy a jeho poutavým a hrdinským historkám sice žáci podléhají, ale na dospělé nemají žádný vliv. Učitelovo koketování se ženami se mu stane osudným a hrozí mu trest za mravní delikt. Opouští svou třídu a symbolicky ničí rákosku, už jako nepotřebný a bezúčelný výchovný prostředek. V mých očích však rákoska nikdy nebyla hlavní prostředek k získání autority. K získání autority  využíval striktních pravidel, kterých se po celou dobu vyučování držel.

Ve výchově dětí je pro učitele velice důležité určit si pravidla a stanovit hranice. Igor Hnízdo dal ihned po prvním kontaktu se žáky jasně najevo, jakými pravidly se třída bude řídit. Působil v roli přísného učitele a přesně sdělil žákům, co od nich očekává. Tento přístup v mých očích zajistil kontrolu nad celou situací a nad celou třídou. Pokud si v dnešní době učitel neurčí pravidla a zastane roli sociálně založeného učitele, jeho vyučovací hodiny se mohou změnit na hodiny volné zábavy. Takovýto učitel, který povolí na začátku, nemá následně kam utahovat a autoritu si získává těžko.

Důležité je také propojit výklad hrou. Učitel Igor Hnízdo dokázal svůj výklad obohatit svými zkušenostmi, hrou na houslích či názornou ukázkou. Děti se pak rádi zapojovaly do samotné výuky a upoutalo to jejich pozornost.

Na základě charakteru učitele Igora Hnízda je vidět, že veškeré výchovné směry jsou bezvýznamné a bezvýsledné, pokud se autorita neskloubí s láskou k dětem a spravedlnosti. Děti vnímají učitele jako autoritu, ale zároveň také jako hrdinu. V hodinách vzorně sedí a naslouchají. Dokonce i při odchodu učitele Igora Hnízda ze školy se za jeho osobu postaví a záměrně fyzické tresty panu řediteli popírají.

Podle mého by byla postava Igora Hnízda pro dnešní školství velice prospěšná. Mnoho učitelů jsou v dnešním moderním světě jakýmisi otroky žáků. Ti si nárokují možnost rozkazovat a rozhodovat, jakou metodou má učitel s nimi pracovat. Učitel tímto ztrácí jakoukoliv autoritu, úctu a vážnost. Rodiče zasahují do výchovy jako pedagogové a tuto nejednotnost ve výchově velmi často využívají žáci ve svůj prospěch.

Na první místo tak stavím onu Hnízdovo autoritu, i když z morálního hlediska nebylo správné, že na žáky aplikoval výchovu v podobě tělesného trestu. Avšak právě ona rákoska nebyla hlavní výchovnou metodou, nýbrž to byly pravidla, kterými při kultivaci nepolepšitelné třídy dosáhl úcty.

 

Hodnocení: neuvedeno