Antigoné – vypravování

rozbor-díla

 

Jméno práce: Antigoné

Slohový útvar: Vypravování

Přidal(a): tlapka89

 

 

 

Antigoné

Bylo – nebylo jedno království, za časů mocných bohů sídlících na Olympu, kde ve městě zvaném Théby vládl moudrý král Oidipus. V zemi vládly zlé časy, a proto se Oidipus musel řídit věštbou, která předurčila, že král musí opustit svojí rodnou vlast. Teprve potom nastane v zemi opět klid. Oidipus odešel z království, opustil svoji čtyři děti – dcery Antigonu, Isménu a syny Eteokla a Polyneika, kteří nastoupili na thébský trůn po odchodu Oidipa. Oba bratři se nepohodli a povstali v souboji proti sobě. Oba bratři padli, ani jeden nepřežil. Po jejich smrti se stal králem Kreón, bratr Iokasty, manželky Oidipa.
Eteoklés byl čestně pohřben, protože chránil svojí vlast, avšak Polyneikes pohřben nesměl býti, tak nařizoval zákon vydaný z moci nejvyšší – samotným králem. „Kdo pohřbí mrtvé tělo Polyneika, či se o to jen pokusí, nechť je potrestán smrtí,“ tak zněl zákon vydaný králem. Každý, kdo to uslyšel, šířil zprávu dál a nikdo se neodvážil proti nařízení protestovat, protože se každý bál o svůj vlastní život, jen Antigona ne.
„Má drahá sestro, jistě jsi už slyšela zákon vydaný králem, přesto se tě ale tážu, pomůžeš mi pohřbít tělo našeho padlého bratra?“ ptala se Antigona v zahradě paláce své mladší sestry Ismény.
„Sestřičko, ráda bych, ale nemohu,“ odvětila Isména, „ctím oba naše bratry, ale trest je příliš krutý a jsem ještě příliš mladá, abych zemřela.“ Jelikož Antigona nenašla pomoc ani u své sestry, rozhodla se tak učinit sama.
Jednoho slunečného dne spěchal k paláci hlídač, ale nebyl si jistý, zda dělá správnou věc.
Co když si pomyslí, že jsem to udělal já sám? Co když mě pošle na smrt? Ale když to králi neřeknu a on se dozví, že jsem mu to zatajil, smrt mě stejně nemine. „Ach, Kreóne, nesu ti velice důležitou zprávu, ale prosím tě, předem říkám, že já za nic nemohu. Já jsem to neudělal,“ pravil hlídač, když mu do cesty vstoupil Kreón.
„Tak už mě nenapínej a pověz mi, co se stalo,“ povzbuzoval hlídače.
„Někdo pohřbil tělo Polyneika. Byla noc a strážci zřejmě usnuli, když se to stalo,“ snažil se vysvětlit Kreónovi, co se předešlé noci přihodilo.
„Jestli nechceš být potrestán ty sám, chytíš toho, kdo to udělal a přivedeš mi ho. Jinak víš, co tě čeká. Smrt.“ Tak rozhodl Kreón.
O několik dní později se hlídačovi podařilo chytit onoho viníka, ale šťastný z toho nebyl.
Proč to musela udělat právě ona? Když ji přivedu před Kreóna, ze mě vina spadne, ale co udělá s ní? Třeba jí odpustí, když je z královského rodu. Musím mu to říci.
Hlídač přivedl Antigonu před samotného krále Kreóna. Tím se zbavil obvinění a mohl v klidu odejít.
„Proč jsi to udělala, Antigono? Víš, že tě musím potrestat? Nařízení krále se nesmí porušovat.“
„Kreóne, zadrž,“ přerušila krále Antigona, „nemyslela jsem, že tvůj zákaz by mohl platit více než nepsané zákony bohů. Nestydím se za to, že ctím bratra svého. Každý má právo být řádně pohřben.“
„Tvá řeč nic nezmění, už jsem se rozhodl. Sluhové tě odvedou do jeskyně, kde tě s trochou jídla ponechají vlastnímu osudu,“ pravil rozhodně Kreón. „Můžeš být ráda, že tě můj syn Haimón, tvůj snoubenec, miluje natolik, že mě prosil, abych zmírnil tvůj trest.“ „Odveďte ji.“
Poté, co byla Antigona uvězněna v jeskyni a zdála se být veškerá naděje na její záchranu ztracená, Kreón nakonec povolil a poslal svého syna Haimóna, aby Antigonu přivedl zpět. Avšak to, co se přihodilo, nikdo nečekal. Když Haimón vstoupil do jeskyně a spatřil Antigonu, jak nehybně leží na zemi, neváhal a sám si vzal svůj život vlastní dýkou. Poslové, kteří nesli smutnou zprávu zpět do paláce, cestou potkali Eurydiké, Kreónovu manželku a Haimónovu matku, a vše jí pověděli. Eurydiké žalem zdrcená, sáhla na svůj život. Nakonec se zpráva dostala až k samotnému Kreónovi.
„Bože, odpusť mi to. Co jsem to strašného spáchal? Co teď budu dělat, když nemám pro co žít? Můj syn je po smrti a moje milovaná manželka také. Za to vše mohu já. Odpusťte mi, můj synu a choti má. Odpusťte.“
A tím končí vypravování o Antigoně, dcery Oidipovy, Kreónovi, thébském králi, a jejich skutcích a rozhodnutích.

 

Hodnocení: 1 = výborný