Childe Haroldova pouť – rozbor díla

 

  Kniha: Childe  Haroldova pouť

  Autor: George Gordon Byron

  Přidal(a): veverka

 

Childe  Haroldova pouť

 • Anglická romantická básnická sbírka (1812 – I,II,  1816, 1818)

 

Tematické okruhy, charakteristika jednotlivých oddílů, záměr

 • motiv putování ústředního hrdiny – potomka starého šlechtického rodu (Childe = starobylý anglický šlechtický titul) Evropou do Řecka a Itálie (kolébka antiky) v období napoleonských válek a osvobozených válek, sleduje osvobozenecký boj jednotlivých národů.

 

Charakteristika žánru, básnický útvar

 • romantická básnická skladba (poema) – lyrickoepická báseň
 • dějový základ prostoupen lyrickými prvky, popisy, reflexemi = vyjádření subjektivních pocitů básníka,
 • pásmo obrazů krásné přírody, krajin, měst, památných míst, zvyků a uměleckých architektonických památek + úvahy o historii současnosti
 • autobiografické prvky, protest proti tyranii a nesvobodě porobených národů

 

Vybrané básně

4 zpěvy (části)

 • V úvodu motto: „Nenáviděl jsem svou vlast. Avšak strasti, jež jsem zakusil u různých národů, kde jsem žil, mě s ní smířily……… L. Ch. Fougeret de Monbron, Světoobčan

 

 • I. Zpěv – útok titulního hrdiny z vlasti před nudou, prázdnotou a pokrytectvím, světem bez lásky, životem planých zábav, cesta do Portugalska (obsazena anglickým vojskem) a do Španělska (válka proti Napoleonovi a partyzánský boj, únik člověka do přírody – exotika , iluze svobody x bezpráví a útlak ve společnosti

 

 • II. Zpěv – cesta do Albánie přes Řecko (antika x současná poroba Turky) a do Istanbulu

 

 • III. Zpěv – Brusel, bojiště Waterloo, údolí Rýna, Alpy – obdiv k Rousseauovi, oslava přírodních krásu jezera Leman (Ženeva), úvahy

 

 • IV. Zpěv – básníkovy reflexe, konfrontace minulosti (antiky a renesance Itálie) a současnosti, využití mýtů – cesta do Itálie – Benátky, Ferrara, Florencie, Umbrie, Apeniny, Řím, pusté pobřeží – konec cest

 

Básnická forma – verš, rým, rytmus, jazyk – básnické prostředky a jejich funkce

 • Romantický hrdina CHILDE HAROLD – individuální pojetí, záhadnost, samotářství, světabol , hrdost – prožívá tíhu své osobní životní zkušenosti jako svůj konflikt se světem (spleen) = představitel vzdoru a osamělého boje za svobodu a proti tyranii (=byronismus), burcuje porobený lid do boje (= i autor) x harmonie přírody, krása a volnost (=romantický obdiv k přírodě, svobodě, minulosti)

 

 • Forma: devítiveršová „spenserovská“  strofa  (rým ababbcbcc, podle anglického renesančního básníka Spensera) + písňové vložky + obsažné poznámky (fakta zeměpisná, historická, národopisná) např. i. Zpěv 93 strof, IV. Zpěv 186 strof

 

 • I a II. Zpěv – forma deníku (záznamy faktů, líčení přírody
 • Další zpěvy – převaha úvah
 • III. Zpěv – ještě na počátku se objevuje lyrický hrdina, pak mizí (únik člověka ze světa žalu do světa lásky a volnosti = alpská příroda)
 • IV. Zpěv – konfrontace historie a současnosti

Další podobné materiály na webu: