Eufemismus

literatura

 

Jméno: Eufemismus

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Pojem eufemismus představuje specifické pojmenování, které používáme tehdy, chceme-li zmírnit či zlehčit nějakou nepříjemnou, špatnou či příliš drsnou informaci či skutečnost. Používáme je z mnoha různých důvodů, osobních i společenských a setkáváme se s nimi jak v běžné každodenní komunikaci, tak v literatuře.

 

Základní znaky eufemismů

Eufemismy patří do expresivní slovní zásoby, konkrétně mezi kladně zabarvená slova, neboť vyjadřují nejen určitý význam, ale také citový vztah mluvčího ke sdělované skutečnosti. Slovo pochází z řečtiny, kdy eu- znamená dobře a fémi výrok či mluvím. Někdy se lze setkat s českým názvem slovo zjemnělé. Použití souvisí s obecnou lidskou tendencí, kdy se lidé často vyhýbají nepříjemným či trapným tématům. Čím víc je určité téma ožehavější, tím častěji dávají přednost mírnějším slovům, pomocí eufemismů se nepříjemný, drsný výraz stává přijatelnějším. S eufemismy se lze setkat v mnoha různých jazycích. Pokud se určitý eufemismus používá delší dobu, může se z něj časem stát ustálené slovní spojení, frazém. Opakem je dysfemismus neboli slovo se silně negativním citovým zabarvením, které na rozdíl od eufemismu zhoršuje představu o daném jevu. Jako dysfemismy se často objevují slova zhrubělá, zveličená či vulgarismy.

 

Eufemismy v běžné komunikaci a literatuře

V běžné komunikaci se s eufemismy lze setkat například v situaci, kdy je třeba popsat určité chyby či nedostatky druhých osob či své vlastní, dále určité společenské problémy i faktická neštěstí, jako například smrt, vážná nemoc. Další použití se týká popisu určitých fyziologických stavů či témat, která jsou na veřejnosti považovaná za tabu, například sexuální život. V takových případech je použití vnímáno jako slušnější a vhodnější. Jako příklady každodenních eufemismů můžeme uvést například výrazy jako poslední rozloučení, odejít na věčnost, poslední cesta, zranění neslučitelné se životem, cesta do nebe, usnout na věky, které se týkají smrti; vykonat potřebu či být v jiném stavu pro popsání určitých fyziologických procesů; prostorově výrazná pro popsání určitých fyzických dispozic; sociální zařízení namísto výrazu toaleta; uvést v omyl namísto výrazu lhát či nápravný ústav namísto vězení.

 

Eufemismy v politice a ekonomice

S eufemismy se lze velmi často setkat také v politice či v médiích. V souvislosti s politikou jsou často používány z důvodu utajení, mohou být projevem taktnosti, z tohoto důvodu bývají užívány v diplomatických kruzích. Jako příklady takovýchto eufemismů můžeme uvést například „šok z ostřelování“ či „bojová únava“, které se v době první a druhé světové války používaly pro označení duševního postižení vojáků, kteří prošli krutými boji na frontě. Lze se s nimi setkat také v souvislosti s ekonomikou, kdy jsou eufemismy často jakousi šifrou, kdy chce řečník sdělit danou informaci pouze konkrétnímu příjemci a skrýt ji před ostatními, neboť by u nich mohlo dojít k negativní reakci. V tomto případě se jedná například o výrazy typu „liberalizace cen či regulace cen“, kdy se sice ceny mohou pohybovat různými směry, ale ve většině případů se jedná o zvyšování cen. Použití eufemismů je způsobem šetrnějšího sdělení této nepříjemné situace.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.