Literatura na úsvitu dějin – literární období

 

 Jméno: Literatura na úsvitu dějin

 Přidal(a): lu

 

 

 

 

PÍSMO:

 • Vzniká ve chvíli, kdy se vytváří soubor znaků a symbolů, kterými může člověk vyjádřit své pocity, myšlenky, …
 • PIKTOGRAMY: První písmo, které vzniklo v Mezopotámii ve 3. tisíciletí př. n. l. Jsou to zjednodušené nákresy vyjadřující slabiky.
 • IDEOGRAMY: Jsou spojením několika piktogramů. Vyjadřují celá slova.
 • KLÍNOVÉ PÍSMO: Na konci 3. tisíciletí př. n. l. piktogramy mizí a v Sumeru vzniká klínové písmo. Zjednodušuje ideogramy a je schopné zapsat řeč několika jazyků (chetitštinu, asyrštinu, …). Psalo se jím na hliněné destičky seřezaným dřívkem. Rozluštil ho Bedřich Hrozný.
 • HIEROGLYFY: Vznikly v Egyptě. Jsou to stylizované kresby, které zachycují úplně mluvený jazyk. Skládají se ze tří druhů znaků – piktogramů, fonogramů a determinantů (fonogramy jsou obrázky vyjadřující zvuk).
 • ČÍNSKÉ PÍSMO: Vzniká ve 2. tisíciletí př. n. l. a platí dodnes.
 • FÉNICKÁ ABECEDA: Vznik v 1. tisíciletí př. n. l. Obsahovala asi třicet znaků a dalo se s ní vše napsat. Z písma féničanů vzniklo písmo řecké. Řecké písmo mělo základ v hlaholici a etruském písmu, ze kteréhovznikla později latinka. Z cyrilice vznikla azbuka.

 

 • Na světě existuje přes 3 000 jazyků, ale pouze 100 z nich má písemnou podobu.
 • Nejstarší písemné památky byly vytvořeny orientílními kulturami, které v příznivých přírodních podmínkách zakládaly první státní zřízení. Jejich obyvatelé se živili především sběrem a lovem. Potřebu psát vyvolala centrálně řízená správa (zpočátku jen úřední, správní a náboženské dokumenty byly postupně doplňovány také uměleckou literaturou). Tyto nejstarší písemné památky byly vytvořeny v době, kdy v Evropě vládnul pravěk!

 

LITERÁRNÍ PAMÁTKY:

SUMER:

 • nejstarší literární památky
 • tis. př. n. l.
 • eposy, nářky, naučení (rady do života)

Všechny písemné dokumenty o Sumeru byly nalezeny v Ninive, kde asyrský král Aššúrbanipal nechal zřídit v 7. stol. př. n. l. knihovnu.

Sumerské literatury se stejně jako ostatní starověké i dnešní literarury zabývají otázkou smyslu života a jsou v nich rady, jak se má člověk chovat.

Epos:

Epos o Gilgamešovi:

Je o polobohu Gilgamešovi, který po smrti svého přítele, polozvířete Enkidua, pátrá po nesmrtelnosti. Po dlouhé cestě a několika náročných zkouškách si Gilgameš uvědomuje, že nesmrtelnost lidí nespočívá ve věčném životě, ale v tom, co po sobě zanechají.

Hlavní problémy:

 • chápání lidství (Gilgameš jako polobůh nedokázal pochopit lidi)
 • přátelství
 • touha po nesmrtelnosti
 • morálka

Epos o Atrachasísovi (Utrapištovi): potopa světa, vložen do Eposu o Gilgamešovi

Epos Enúma Eliš: o stvoření světa, přejat v knize Genesis

Nářky:

Nářky člověka nad jeho osudem. Ovlivňují ho bohové, války, …

Památkou je dílo Nářek nad zkázou města Ur

Naučení:

O morálce, platí i pro naši dobu.

Další:

Chamurappiho zákoník: vytesán klínovým písmem do stély (obelisk) a rozmístěn po celé říši. „Oko za oko, zub za zub.“

 

EGYPT:

 • Naučení, knihy mrtvých, hymny

Naučení:

Ptahotepovo naučení: Rady do života od otce synovi.

Knihy mrtvých:

 • papyrové svitky vkládané do rakve
 • náboženské texty
 • rady mrtvému
 • otázka smyslu života a co bude po smrti

Achnatonův hymnus na Slunce:

Oslavná skladba, jejímž autorem je panovních Achnaton.

Další:

Texty pyramid: nápisy na zdech pyramid (výstražné, popisy života panovníka, …)

Mírové smlouvy: nejstarší dochovaný právní dokument – smluva     Ramesse II. s Chetity

Milostná lyrika: básně

Vědecká a naučná lit.: matematika, lékařství

 

INDIE:

 • Psáno na hedvábí, kůže, pergameny, palmové listy, hliněné destičky a dřevěné destičky spojené provázkem. Náboženský jazyk indů nazýváme sanskrt. Indické památky jsou z 90ti procent nepřeložené, nerozluštěné.
 • upanišády, védy, bráhmany, eposy

Védy:

Soubory vědění, byly východiskem hinduismu

 1. Rgvéda – zaříkadla, hymny
 2. řada Obětiny – jak co obětovat
 3. řada Lesní texty – Upanišády – o smyslu života

 

Bráhmany:

Jsou to náboženské texty a zároveň největší epické skladby na světě.

Epos:

Mahábharáta: vychází ze skutečnosti – o soupeření dvou rodů – Kůrovců a Pánduovců, zvítězí morálně silnější. Obsahuje Bhagavaghitu (zpěv vznešeného), což je nábožensko-filosofická báseň, která učí správnému jednání.

Rámajána: hrdinský epos o dobrodružstvích prince Rámy a jeho ženy Sity. Obsahuje 48 000 veršů, autorem bývá uváděn světec Válmíky

Další:

Kámasútra (umění milovat): příručka sexuálního života

 

ČÍNA

 • Básně

Kniha písní: soubor čínského básnictví (306 lidových písní a básní)

KONFUCIUS

 • básník, filosof, zakladatel konfucianismu
 • Hovory: prozaické dílo plné morálních a etických rad pro život

LAO-C‘

 • myslitel, zakladatel taoismu (-individuální přístup k člověku a jeho životnímu údělu)
 • Tao te ting (Kniha o cestě a ctnosti): základní kniha o taoismu, o cestě životem

Tu Fu

 • žalostná a tragická poesie
 • verše o krizi císařství a utrpení lidí

Li Po

 • verše o přírodě, volnosti, přátelství

 

PERSIE

 • Posvátná kniha Avesta: nauka Zarathuštrova

 

 • HEBREJSKÁ LITERATURA
 • Písemnictví starověkých palestinských Židů

 

Bible (starý zákon)

 • tis. př. n. l.
 • Napsána hebrejsky, obsahuje více než 40 knih.
 • Je základem pro židovskou a křesťanskou víru.
 • KNIHY:

Knihy historické – 5 knih Mojžíšových (hebrejsky tóra): Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium

 

Knihy naučné – Knihy proroků: skutky a výroky proroků (Izaiáše, Jeremiáše, Ezechiela,…)

Knihy Soudců, Knihy Královské, Knihy Samuelovy

 

Knihy prorocké – Spisy

Žalmy, Job, Přísloví, Píseň písní, Kazatel …

Končí Apokalypsou – o konci světa

 

VYPRÁVĚNÍ – o praotci židů Abrahámovi a o svatých (Mojžíš, Šalamoun, David,…)

PŘÍBĚHY – Vyhnání z ráje, Archa Noemova, Zkáza Sodomy…

ŽALMY – modlitby, chválící Boha a jeho skutky

PŘÍSLOVÍ – sbírka rčení určených pro vzdělání

 

Literatura starověkých národů nám může nebídnout mnoho ponaučení. Často pojednává o životní morálce a v mnohém je její učení využitelné i v dnešním světě. Určitě nám některá moudra například čínské nebo indické literatury mohou poskytnout mnoho námětů k zamyšlení i po době 1000 let. Dnešní literární díla proto často čerpají z těchto hlubokých studnic námětů.