Utrpení mladého Werthera – rozbor díla (5)

 

Kniha: Utrpení mladého Werthera

Autor: Johann Wolfgang Goethe

Přidal(a): Ivana

 

 

 

 

 

 

Johann Wolfgang Goethe(28. srpna 1749, Frankfurt nad Mohanem – 22. března 1832, Výmar )

 

♠ byl byl německý básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel.

♠Vystudoval práva a přírodní vědy.

♠ Goethe mnohokrát pobýval v Čechách, zejména v západočeských lázních, stýkal se s českými vědci.

Přikláněl se k preromantismu.

♠Založil hnutí Bouře a vzdor – šlo o skupinu mladých umělců , kteří pojali uměleckou tvorbu jako výraz umělcovy osobnosti, jeho citů a temperamentu a neuznávali žádná závazná pravidla.

♠ Dlaším jeho dílem je např. Faust – Jedná se o dvoudílnou filosofickou báseň, se silně magickým podtextem.

♠Goethe hodně cestoval, při návštěvě Itálie (Řím) a Sicílie (Palermo) se seznámil s antikou, pokládal ji za vrchol kultury, Řecko považoval za nedostižný vzor.

♠Již během svého života se stal velmi uznávaným autorem.

 

 

Znaky jeho děl:

Jeho díla jsou detailně propracovaná a komplikovaná. Goethova tvorba z let 1795–1805 bývá označována jako výmarská klasika.

 

Preromantismus je označován umělecký proud, který vznikl zhruba v polovině 18. století jako reakce na klasicismus a osvícenství, a který ohlašoval blížící se romantismus. Protože se orientoval na posílení emocionální působivosti uměleckých děl, bývá často nazýván sentimentalismem.

 

Znaky preromantismu v díle:
folklorismus – Werther se zamiloval do malé vesničky, Waldheim do jejích obyvatel a zvyků
vampírismus – staré rozpadlé a zarostlé besídky
wertherismus – nešťastná láska, která zničí hlavního hrdinu
zosobnění autora s dílem
Utrpení mladého Werthera

Dvoudílný román pojednávající o mladém muži, jenž se zklame v lásce, práci

i společenském životě.

►dílo vydáno v roce 1774

►dílo má autobiografické prvky

►Je psán formou dopisů v ich-formě , román je psán formou dopisů a deníkových záznamů.

►Příběh začíná tím, že se mladý umělec Werther přestěhuje do malého města Walheim, kde se seznamuje s venkovským životem. Seznámí se s Charlottou, která je zasnoubena s postarším mužem Albertem. Werther se do Lotty hluboce zamiluje. Proto prožívá a ve svých dopisech popisuje neskutečné utrpení, které ho dovede až k sebevraždě. Děj knihy se odehrává během dvou let (dopisy začínají v květnu a končí následujícího roku v prosinci). Počasí a roční období se odrážejí na jeho myšlení, chování a pocitech.

►Po vydání této knížky následovala vlna sebevražd. Lidé se s Wertherem ztotožňovali a nacházeli v něm sami sebe.

►Waldham se stal poutním místem, kam jezdili mladí lidé. Goethe si tímto románem získal velkou slávu, i když se od něj ve starším věku distancoval.

►Kniha ovlivnila i tehdejší módu. Je založena na pocitech, dějová linie je potlačena. Byla přeložena do jazyků celé Evropy i části Asie. Šlo také o oblíbenou knihu Napoleona Bonaparta

 

 

Ich forma (německy Ich-Form, kde ich znamená já) je termín používaný v literární vědě pro označení způsobu vyprávění příběhu. Příběh je zde vyprávěn v první osobě jednotného čísla, to znamená, že příběh vidíme z pohledu jedné z postav. Autor a vypravěč se v příběhu ztotožňují. Tento způsob vyprávění vyvolává pocit reality a osobní zkušenosti autora, nelze s určitostí vyloučit autobiografické prvky takového díla.

 

 

Téma: Werther se zamiluje do zadané ženy. Po zjištění, že je nemožné ji získat, se zastřelí.

Konflikt jedince a společnosti, motiv nešťastné lásky. Může být člověk opravdu šťastný? Ano, ale jen když nebude mnoho přemýšlet o životě.

Ústřední konflikt : ztroskotání lásky k Lottě

 

Motivy : nešťastná láska, smrt, příroda

 

Jazyk díla: Román je napsán jazykem zastaralým, používá se mnoho dnes již polozapomenutých výrazů. Autor používá hodně přídavných jmen, barvitě líčí prostředí, charaktery postav, až máte pocit, že jste v ději opravdu přítomni. Vše je napsáno velice poeticky, emotivně.

Zastaralé a spisovné výrazy, dlouhá souvětí, nekončící myšlenky, časté podrobné popisy přírody. Werther v dopisech užívá zdrobněliny a EUFEMISMY (je zlehčování, zjemňování, přikrášlující pojmenování špatné nebo nepříjemné skutečnosti). Viléma občas oslovuje i “drahoušku”. Romantické až preromantické dílo (důraz na cit, přírodu, prožitky).

Je psán formou dopisů v ICH-FORMĚ (příběh je zde vyprávěn v první osobě jednotného čísla, to znamená, že příběh vidíme z pohledu jedné z postav).

– veškerý děj probíhá chronologicky

 

Místo, kde se děj odehrává:

odehrává se ve Waldheimu, fiktivním místě v Německu

 

Doba, v níž se děj odehrává: Po 30leté válce bylo Německo rozděleno na protestantský sever a katolický jih. Jih chtěl napodobit francouzský dvůr, pořádal okázalé slavnosti a podporoval divadlo

. V Německu 18. století byl v rozpuku romantismus, ve velké míře se psaly romány a dramata.

Doba, kdy bylo dílo napsáno: stejná jako doba, v níž se děj odehrává

 

Charakteristika postav

Werther – básník, romantik, pravý poeta, avšak zaslepila ho láska; je citlivý, jemný, bez okolků milující Charlottu; za nejdůležitější považuje city, duši, nenávidí namyšlenost, obzvláště u šlechticů, opovrhuje lidmi řídícími se pouze rozumem
Charlotta – podle Werthera je to to nejkrásnější, nejlaskavější a nejušlechtilejší stvoření s láskou se starající o své mladší sourozence a plně se oddávající svému manželovi Albertovi; všichni lidé v okolí oceňují její osobnost, kvality, Werther je však zaslepen, nevidí sebemenší chybičku, nejniternější vadu, je na ní naprosto závislý

a trpí, že ji nemůže mít; Lottin vztah k němu je poněkud nejasný

Albert – Lottin manžel, Wertherův přítel
Vilém – Wertherův přítel, jsou mu adresované dopisy

 

Společenská problematika prostředí

Odehrává se v Německu; květen 1771 až prosinec 1772. Zobrazení poměrů v různých vrstvách společnosti (upnutá a poněkud pokrytecká šlechta, prostý život venkovanů, nechuť ke spodině), motiv nešťastné lásky.

 

Obsah:

Wether přijíždí na vesnici, aby se zde věnoval zejména malování. Když prochází vesnicí a vidí na zemi sedět chlapce s batoletem v náručí, namaluje obraz chlapců s rozmanitým pozadím. Zapřísáne se, že bude malovat jen přírodu, která mu dodává mnoho námětů. Přichází matka dvou dětí. Byla ve městě s nejstarším synem. Vypráví Wertherovi svůj životní osud. Má 3 syny, její muž odjel pro nějaké dědictví, o které byl okraden. Werther dává ženě a dětem několik peněz na přilepšenou. Werther jede na ples v kočáře s několika přítelkyněmi. S nimi jede také Lotta. Stará se o otce a mladší sourozence. Matka ji žádala na smrtelné posteli, aby se dobře starala o své mladší sourozence. Lotta se má provdat za Alberta, dobrého a poctivého úředníka, který se nyní nachází na cestách. Na plese tančila s Wetherem, který se do Lotty zamiloval.

Od tohoto dne navštěvoval skoro denně Lottina otce. Jeho oblíbeným místem byla zahrada na Walheimu. Uprostřed zahrady byl altán, ze kterého byl krásný pohled do celého kraje. Werther chodil na procházky a četl svou oblíbenou Homérovu Odysseu. Poté přijel Albert. Werther, který už nesnesl déle pobývat v přítomnosti ženy, do které je bezhlavě zamilován, avšak která zároveň patří jinému, vstupuje do služeb na velvyslanectví. Mezi ním a úředníky dochází k neshodám, místo proto opouští. Dopisuje si s Lottou, která je již provdána za Alberta.

Během služby na velvyslanectví se Wether seznámil s dívkou, která mu připomíná svým zjevem Lottu. Před Vánocemi se Werther však vrací na venkov, kde se opět začne stýkat s Lottou. Albert začíná sice trochu žárlit, avšak jeho galantnost a povaha mu nedovoluje nahlas vyslovit jeho myšlenky. Werther se setkává se ženou, jejíž chlapce maloval. Dozví se, že nejmladší chlapec zemřel a muž, že žádné dědictví nepřivezl. Před Vánocemi odjel Albert navštívit známé, Werther se opět schází s Lottou. Vyznává ji svou lásku. Ta poznává, že Wethera nejspíše miluje, avšak její čest ji nedovolí klamat manžela. Werther odchází domů, napíše dlouhý dopis Lottě a pošle k ní sluhu s prosbou o vypůjčení dvou zbraní, které dle svého tvrzení má na cestování. Byť Lotta tuší nějaké neštěstí, postrkována Albertem je sluhovi předá.

Wether svůj život ukončuje o půlnoci zastřelením. Ráno je nalezen sluhou, který jde neštěstí oznámit otci Lotty. Před polednem Werther umírá i se svými nenaplněnými city. Je pohřben v noci u dvou líp; v místě, které si sám určil.

Další podobné materiály na webu: