Charakteristika romantického hrdiny (Werthera a Lotty)

sloh

 

Jméno práce: Charakteristika romantického hrdiny – Werthera a Lotty

Slohový útvar: Charakteristika

Přidal(a): Jana

 

 

Charakteristika Werthera a Lotty (romantického hrdiny + romantické hrdinky)

Když Goethe sepisoval jednu ze svých mnoha knih, román Utrpení mladého Werthera, pravděpodobně neměl tušení, jak velké dílo mu vzniká pod rukama. V knize, která pojednává o nešťastné lásce nás Goethe seznámil se dvěma hlavními postavami, vesnickou dívkou Lottou a mladým umělcem Wertherem. Jejich příběh vyvolal v době vydání mezi čtenáři obrovský ohlas, který přetrvává dodnes. Autor, aniž by si to uvědomoval, vytvořil prototyp romantického hrdiny a hrdinky podle, kterých vzniklo bezpočet dalších literárních postav.

V německé fiktivní vesnici je Lotta vyhlášenou kráskou.  Je střední postavy. Obličej zdobí černé pronikavé oči, živoucí rty a svěží, veselé tváře. Když ji Werther poprvé uviděl, Lotta byla oděna v jednoduchých bílých šatech s červenými stuhami na loktech a na prsou. V očích našeho hrdiny je bezchybná. Werther zaujme na první pohled svým typickým oděvem, tmavě modrým frakem s límcem a výložkami, se žlutou vestou a žlutými kalhotami, jenž se stal inspirací pro řadu pánů v 18. století.

Werther je velice citlivý, impulzivní, vše prožívá intenzivně a velmi emotivně. Své emoce dává často a jasně najevo. Má velice úzký vztah k přírodě, cítí se v ní svobodně a hledá v ní útěchu v těžkých chvílích. Jeho nálada je poněkud nestálá, rychle přechází z euforie do naprosté apatie… Nechybí mu empatie ani dobré srdce. Neváhá pomoci slabším nebo chudým. Zabývá se filozofickými otázkami smrti, smyslem života, lidskými charaktery. Nebojí se projevit, kritizovat nebo dát vášnivě najevo své názory, které jsou často v rozporu se stereotypy, zejména společenskými. Za svojí největší přednost považuje své srdce, které řadí i nad rozum. Odsuzuje společenské stavy a o lidech hodně přemýšlí. Svoji lásku k Lottě prožívá celou svojí duší, tělem, myslí. Vidí v ní jediný smysl. Radost mu přináší umění, především malba, která je i jeho povoláním. Tanec ho těší neméně, ale nejvíce si libuje ve čtení Homéra.

Lotta Werthera okouzlila nejen svým vzhledem, ale i povahou. Má velké čisté srdce, je laskavá a trpělivá. Na venkovské poměry je velice sečtělá, vzdělaná a přemýšlivá. Nade vše miluje své blízké a má o ně starost. Pro děti, které jí byly svěřeny, by se rozdala. Děti Lottě obětavou péči vracejí stejnou mincí a bezmezně ji milují.  Na rozdíl od Werthera se pevně řídí společenskými normami a nepsanými pravidly, i když by se možná chtěla chovat jinak. Její čestnost a oddanost svému snoubenci,  později manželovi, brání navázání bližšího vztahu s Wertherem, k němuž chová jisté city. Tanec je pro ni vášní,  navíc velice ráda hraje na klavír nejrůznější písničky i melodie, které jí dokážou zlepšit náladu. Dále svůj drahocenný volný čas věnuje četbě knih z prostředí připomínající svět kolem ní.

Přestože jsem naprosto oddaná romantickým příběhům a často soucítím s hlavními postavami, zde se tak nestalo. Wertherovo chování a vystupování mi přišlo přehnané a pro mě nepochopitelné. Na druhou stranu si získal mé sympatie, s jakým bojovným duchem hájil své názory. S Lottou se ztotožňuji mnohem více. Její chování je pro mě mnohem jasnější a srozumitelnější. Obdivuji její čestnost a obětavého ducha.

 

Otázky týkající se postavy 

Citace z textu

Co jsem o postavě zjistil/a
Co si postava myslí? W: „Lidská přirozenost,“ pokračoval jsem, „má své meze. Dovede snášet radost, bolest, lítost až do jistého stupně, ale hyne, jakmile je překročen….A zdá se mi právě tak pošetilé říkat, že je zbabělý, kdo si bere život, jako je nevhodné nazývat zbabělcem toho, kdo umírá na zákeřnou horečku.“

 

L: „já aspoň si myslím, že hodně záleží na nás. Vím to podle sebe: když mě něco dopaluje a chce mi živou mocí pokazit náladu, vyskočím a zazpívám si několik čtverylek a zatančím si po zahradě a hned je to pryč.“

 

Werther je toho názoru, že každý člověk je schopen vydržet pouze určité množství trápení. Vzít si život nebere jako slabost.

 

 

 

 

 

 

 

L… Myslí si, že záleží zejména na nás, jestli budeme mít dobrou náladu nebo ne. Ona si od špatné nálady pomáhá hudbou a tancem.

Jak se postava chová? W: „Příteli,“ zvolal jsem, „člověk je člověk a ta troška rozumu, kterou má, platí málo nebo nic, když vášeň zuří a hranice ho tísní. Naopak – Až jindy o tom,“ řekl jsem a sáhl po klobouku. Ó, srdce mi překypovalo –

 

L: nikdy se nepřetvařovala, nikdy nezalhala, a nyní poprvé nebylo zbytí. Odpor a rozpaky, jakých při tom zakoušela, vinu v jejích očích ještě zvětšovaly.

 

W… chová se velice impulzivně. Nemá problém dát najevo svůj názor a obhajovat ho.

 

 

 

 

 

L…Lež a přetvářka jsou pro ni odporné. Jedná čestně a upřímně.

Co postava dělá? W: Já pracuji rád jen tak z první vody, a jak to napíšu, tak to nechám…

 

L:Stokrát volám: odpusť mi, nejdražší, nedovedu-li jim být tím, číms jim byla ty. Ach, dělám, co mohu, odívám je, živím, a ach, co je víc, hýčkám a miluji je.

 

W…Všechno dělá napoprvé, bez přípravy. Jak to napíše, tak to nechá.

 

L…Dělá maximum pro to, aby splnila slib, který dala své matce. Obětavě se stará o své sourozence.

 Jaký vztah má postava k ostatním lidem? W:Bylo mi zatěžko odtrhnout se od ní; dal jsem každému z dětí po krejcaru a také pro to nejmladší jsem jí dal krejcar, aby mu přinesla housku k polévce, až půjde do města…

 

L…Je stále u své umírající přítelkyně a je stále táž, stále totéž činné, láskyplné stvoření, které kam se podívá, utišuje bolesti a dává lidem štěstí.

Werther se snaží se vcítit do druhých osob. Je velmi emotivní, a tak i jedná.

 

 

 

 

L…Pro druhé by se rozdala. Je vstřícná a pomáhá všem okolo.

Jak postava prožívá svoji lásku? W:„Uvidím ji,“ zvolám zrána, když se probírám ze spánku a vesele hledím vstříc krásnému sluníčku. „Uvidím ji!“ A tu pak po všechen ostatek dne už nemám jiného přání. Všechno, všechno tone v tůni této naděje.

 

L: Vzpomněla si na Werthera. Horšila se na něho, a nenávidět ho přece nedovedla. Byl tu jakýsi tajemný rys, pro který si ho oblíbila od samého začátku jejich styků

 

Werther prožívá lásku velmi intenzivně. Nevidí a nevnímá nic jiného. Jeho láska je pro něj nejdůležitější. Jenom v lásce vidí smysl.

 

 

 

Lotta, přestože se brání citu k Wertherovi si nemůže pomoci. Svoje city prožívá uvnitř a nedává je moc najevo. Nemyslím si, že by se jednalo o lásku.

Jaký má postava vztah k přírodě? W:Samota v této rajské krajině je mému srdci skvostným balzámem a mladistvé jaro sytým bohatstvím své krásy zahřívá mé často zimomřivé srdce. Každý strom, každé křovisko je jako kytička a člověk by se nejraději proměnil v chrousta a nalézal v moři sladkých vůní všechnu svou potravu.

 

L: Máme tu nádherné léto, sedám často na Lottčiných ovocných stromech a v její zahrádce a bidlem srážím hrušky z vrcholku. Lotta stojí pod stromem a chytá je, když je shazuji.

Werther má k přírodě velmi úzký vztah. Vnímá se jako součást přírody. Hledá v ní útěchu v těžkých chvílích.

 

 

 

 

 

 

Lotta tráví v létě čas v zahradě. K přírodě nemá tak silné pouto jako Werther.

Jak postava vnímá sebe sama? W: Váží si také víc mého rozumu a mých schopností než mého srdce, které je přece jedinou mou pýchou, které je jediné pramenem všeho, veškeré síly, veškerého blaženství a veškeré bídy. Ach, co vím, může každý vědět – Své srdce mám já jediný.

 

L: Seděla v své samotě, srdce se jí oblomilo, viděla minulost, uvědomila si svou cenu a svou lásku k muži, jenž nyní místo slibovaného štěstí počínal být křížem jejího života.

 

W…Za svoji největší ctnost považuje svoje srdce. Staví ho dokonce nad svůj rozum.

 

 

 

 

 

 

L: Je si vědoma svých hodnot. Miluje svého muže.

W…Werther

L…Lotta

 

Hodnocení: 1 = výborně