Deník Anny Frankové – rozbor díla k maturitě (4)

 

  Kniha: Deník Anny Frankové

  Autor: Anne Franková

  Přidal(a): zixix99

 

 

1. Určete lit. druh a výrazovou formu Deníku Anny Frankové, své tvrzení doložte na výňatku.

Deník Anny Frankové je prozaické dílo, které v chronologické posloupnosti popisuje pocity a události, jež během Druhé světové války zažila malá židovská dívka Anna Franková. Celá kniha má jasnou dějovou linku, jedná se o epiku.

 

2. Charakterizujte lit. žánr „Deník“ a doložte některé jeho typické znaky na výňatku.

Deník je literární dílo koncipované jako soubor skutečných či fiktivní, většinou chronologicky uspořádaných, vstupů, datových záznamů, pořizovaných v krátkých časových intervalech. Vznikl v období středověku (oblíben byl především v Asii) a jeho autory byly většinou významní lidé. Mnohokrát byl (stejně jako v Případě DAF) vydán až po autorově smrti a stal se důležitým historickým materiálem. Díla většinou popisují autorův osobní, duchovní, život a jeho momentální psychická rozpoložení, názory, náhledy na svět…

 

„Neděle 30. ledna 1944

Nejmilejší Kitty,

tak je tu zase další neděle. Ty se mi sice už nezdají tak hrozné jako dřív, ale pořád je to ještě dost velká otrava.

Do skladu jsem se zatím nedostala, snad se to podaří později. Včera jsem scházela dolů ve tmě úplně sama, pár večerů předtím jsem tam byla s otcem. Stála jsem nahoře na schodech, německá letadla létala tam a sem a já věděla, že jsem “člověk sám o sobě”, který nesmí počítat s pomocí ostatních. Můj strach zmizel. Vzhlížela jsem k nebi s důvěrou v Boha.

Mám strašlivou potřebu být sama. Otec pozoruje, že jsem jiná než obyčejně, ale ani jemu nemůžu nic vysvětlovat. Nejraději bych stále jen opakovala: “Dej mi pokoj, nech mě o samotě!”

Kdo ví, možná ještě někdy budu víc sama, než mi bude milé!

Tvoje Anne Franková“

 

3. Zařaďte DAF do kontextu ostatní válečné literatury.

DAF je dílo zcela výjimečné a není snad jemu blízkého. Ostatní známé deníky té doby psali většinou vojáci na frontách.

 

4. Charakterizujte zvláštnosti textu.

Největším překvapením pro čtenáře je bezesporu vyspělost, se kterou autorka svou situaci popisuje. Používá mnoho zajímavých slovních spojení, výstupy jsou vždy přehledné.

 

5. Charakterizujte jazykové prostředky.

„Pondělí 19. července 1943

Milá Kitty,

v neděli došlo k velmi těžkému bombardování severního Amsterodamu. Zkáza musí být strašlivá, celé ulice leží v sutinách a bude to ještě dlouho trvat, než vyprostí všechny zasypané. Dosud je hlášeno dvě stě mrtvých a bezpočet raněných, všecky nemocnice jsou přeplněné. Vypráví se o ztracených dětech, které bloudí v nakupených troskách a hledají rodiče. Běhá mi mráz po zádech, když si vzpomenu na temné, dunivé rachocení v dálce, které bylo pro nás známkou blížící se zkázy.

Tvoje Anne“

 

Z výňatku je patrné, že autorka používá především spisovného jazyka, slova nespisovná či slangová jsou ojedinělými výjimkami.  Slovní zásoba je značná, typografické chyby se v textu neobjevují.  Vzhledem k věku Anny Frankové je počet slovních zdrobnělin úměrný.

 

6.Popište téma knihy.

Tématem knihy jsou pocity autorky z čekání v úkrytu na konec války, během kterého jí každý den může potkat krutá smrt a je zcela závislá na pomoci lidí zvenčí.

 

7.Charakterizujte typ vypravěče.

Celé dílo je psáno v 1. osobě jednotného čísla, tedy v ich-formě. Vypravěč a hlavní hrdina jsou totožné osoby a popisují především své pocity a zážitky. Vypravěč – Anna Franková – je mladá židovská dívka, studující na gymnáziu.

 

8.Stručně přibližte děj knihy.

Ke svým 13. narozeninám dostane Anne Franková deník, do kterého se rozhodne zapisovat všechny své pocity, trápení a naopak i vše, co jí dělá šťastnou. Vše píše formou vzkazů své imaginární kamarádce Kitty. Na začátku zažívá šťastné období, je obklopena kamarády a rodinnou. Brzy se však ze strachu před deportací do koncentračního tábora musí její rodina schovat do zadní místnosti domu, v němž pracuje Annin otec. Byt s nimi sdílí rodina van Daanova a později také doktor Dussel. Anna píše po dobu dvou let, jak žijí, jak se postupně všichni seznamují, zhotovují tvrdá pravidla, která musí v zadním traktu všichni dodržovat. Ne vždy to pro ně je úplně snadné, firma stále funguje, tedy tam i chodí cizí lidé, kteří nevědí o 8 ukrývajících se Židech. Hodně jim pomáhají zaměstnanci Vicror Kugler, Johannes Kleiman, Miep Giesová a Elizabeth (Bep) Voskuujlová. Chodí je všichni pravidelně navštěvovat, shání jim potraviny zejména brambory, zeleninu, nic víc k sehnání není. Aby si všichni zkrátili čas v zadním traktu čtou mnoho knih, studují, jak jazyky, zeměpis, ekonomiku, dějepis a další, také se snaží pravidelně cvičit a poslouchat rádio. Anna se více spřátelí s Petrem van Daanem a často za ním chodí na půdu. Pozorují při otevřeném okně přírodu a hvězdy, povídají si a postupem se oba do sebe zamilují. Se vším je konec když na začátku srpna 1944 vtrhne do zadního traktu Zelená policie. Úkryt byl prozrazen. Zelená policie zatkla všech osm ukrývajících lidí a spolu s jejich ochránci V. Kuglerem aj. Kleimanem – nikoliv ak Miep a Bep. Židé byli převezení do „židovského sběrného tábora“ Westerbork. Poté byli deportování do Osvětimi v Polsku. Všichni byli zavražděni až na Margot a Annu, které byly převezeny transportem do Bergen-Belsnu. Následkem katastrofálních hygienických poměrů tam vypukla v zimě 1944-1945 tyfová epidemie. Nejdříve umírá Margot a o pár dní později i Anna. Jediný kdo přežil, je Otto Frank. Znovu se oženil a věnoval se deníku své dcery Anny a šíření poselství v něm obsaženém.

 

9.Pojmenujte kompoziční postup.

Kompoziční postup je, až na některé vzpomínkové pasáže, striktně chronologický. Kapitoly zde nejsou, vše je rozděleno, jak již v denících bývá zvykem, na krátké, datové určené výstupy.

 

10. Vyjmenujte důležité postavy, které v novele vystupují, a pokuste se některé z nich stručně charakterizovat.

Margot Franková – starší sestra Anne

Otto Frank („Pim“) – Aniin otec

Edith Holländerová – Annina matka, neměly spolu ideální vztahy

Diesel – doktor a rodinný přítel, starší muž, který Anne často kritizoval

Pan van Daan, paní van Daanová – rodinní přátelé

Peter van Daan – přítel Anne, zprvu jej neměla příliš ráda, později se do něj zamilovala

Victor Kugler, Johanes Kleiman, Miep Geisová a Elizabeth Voskuujlová – Otcovi bývalí spolupracovníci, poskytovali ukrytým jedinný kontak s okolním světem.  Riskovali život ve snaze zachránění životů jiných.

Kitty – Anina imaginární kamarádka, které je celý deník adresován.

 

11. Uveďte, kdy a kde se odehrává děj knihy.

Děj zachycuje období od 12. 7. 1942 do 1. 8. 1944. Odehrává se v zadním traktu kancelářského domu v Amsterodamu.

 

12. Vyjádřete hlavní myšlenku díla.

Myšlenku díla je, vzhledem k tomu, že jde o deník, velmi těžké vyjádřit. Z dnešního pohledu se staví proti nesmyslnosti války a je velmi dojemným svědectvím o krutosti Hitlerova režimu.

 

13. Stručně popište společensko-historické pozadí vzniku literárního díla.

V období vzniku deníku zuřila Druhá světová válka. Lidé umírali po tisíciletích a všude panoval strach ze smrti. Židé byly zavíráni a následně vražděni v koncentračních táborech, smrt mohla potkat kohokoliv kdekoliv. Myslím, že toto období není potřeba blíže specifikovat…

 

14. Charakterizujte základní principy fungování společnosti v dané době.

Utrpení, strach, všeobecná nenávist, ale i projevy neobyčejné lidské statečnosti – To vše zahrnoval každý den tehdejšího života.

 

15. Kontext druhů umění.

Výtvarné a filmové umění se omezovala především na výkřiky propagandy jak pro- tak proti- německé. V hudbě se tvořily především pochodové a nacionalistické vojenské písně. Literatura často popisuje také pocity vojáků a lidí za války.

 

16. Charakterizujte literaturu dané doby.

Hlavním tématem doby válečné a poválečné byla pochopitelně válka, její průběh a důsledky. Důležitá byla především literatura faktu, především spojenecká  (protože vítězové píší raději) – od D.D. Eishowera či paměti Winstona Churchila. Známé jsou také deníky předních nacistických zločinců.

 

17. Přibližte život autora.

Anne Franková se narodila roku 1929 ve Frankfurtu nad Mohanem. Rodina žila v multikulturní komunitě, její otec byl okolím velmi oblíben. Roku 1933 musela rodina, po Hitlerově volebním vítězství, emigrovat do Holandska. Zde Anne začala studovat na základní škole uplatňující Monthessoriho metody. Její otec založil firmu na výrobu ovocného extraktu – pektinu. Po okupaci Nizozemska v roce 1942 se Anne s rodinou musela ukrýt v otcově továrně – zde se také odehrává děj jejího deníku. Po objevení úkrytu 4. 8. 1944 byla převezena do rozřazovacího tábora Westerbork a později do Osvětimi. Koncem roku se stěhovala do tábora Bergen-Balden, kde také kvůli katastrofálním podmínkám v březnu 1945 umírá.

 

18. Životní vlivy na tvorbu autora.

Vzhledem k tomu, že autorka napsala pouze jedno dílo, popisující její život, je odpověď na tu tuto otázky zbytečná.

 

19. Charakterizujte ostatní literární tvorbu autora.

Byť byla dle důkazů a svědků Anne literárně velmi talentovaná, její brzká smrt jí nedovolila napsat žádné jiné dílo.

 

20. Stala se kniha inspirací pro další umělce?

O životě Anne Frankové bylo natočeno několik filmů, nejznámějším z nich je nejspíše výtvor americko-české koprodukce z roku 2001 Deník Anne Frankové. Autota bezpochyby inspirovala nejen mnoho umělců, ale i obyčejných lidí, a proto je dnes její dílo předkládáno jako obraz lidské síly a vůle.

 

21. Ovlivnila kniha další vývoj literatury?

Dílo je dnes velmi významné a zajisté stále ovlivňuje mnoho spisovatelů.

 

22. Jak byla kniha přijata v době vzniku?

Deník Anny Frankové byl poprvé vydán roku 1947 a postupně byl přeložen do několika desítek jazyků. Významným a čteným byl již od prvního vydání.

 

23. Jak hodnotí dílo kritika?

Nebereme- li v potaz neustálé pochybování o autorství, je deník i kritikou přijat příznivě.

 

24. Bylo možné považovat knihu v době vzniku za aktuální?

Deník zachycuje pravdivé události přesně v době, kdy se staly. Nic aktuálnějšího již nejde vytvořit.

Další podobné materiály na webu: