Evangelium podle Jana – Bible – Nový zákon – rozbor díla

Proč nejde kopírovat? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu/nízkou kvalitu

 

Kniha: Evangelium podle Jana – BIBLE – NOVÝ ZÁKON

Autor: apoštol Jan

Přidal(a): kika

 

Evangelium podle Jana 

– autorem je pravděpodobně apoštol

 

Jan

– karmelitánské nakladatelství (Jeruzalémská Bible)

Jeruzalémská bible je jeden z nejuznávanějších moderních biblických překladů. Toto dílo vyšlo z práce francouzských biblistů a teologů.

– 1. vydání 1954 (fr- La Bible de Jérusalem ), definitivní vydání rok 1973 (francouzské)

– 42 stran

 

Evangelium bylo napsáno řecky pravděpodobně koncem I století, nejspíše v Efesu

– překlad Jeruzalémské Bible do češtiny: manželé Halasovi v roce 1980

 

Literární žánry: kázání, modlitby, písně, dialogy, podobenství

 

NZ

– je sbírkou spisů apoštolů

-27 knih

-hlavní události Ježíšova života se odehrály v Palestině, Galileji a Judsku (rok mezi 7 a 1 př. n. l. – mezi 29 a 36 n. l.)

-knihy NZ se dělí do 3 skupin: evangelia(život Ježíše), apoštolské skutky(počátky církve křesťanské) a listy(základy křesťanského učení)

– Evangelium-z řec. „euangelion“ = dobrá zpráva

– první 3 evangelia (Matouš,Lukáš a Marek) obsahují mnoho společných údajů a označují se jako „synoptická evangelia“(synoptický-z řec. „přehledný,porovnatelný“) – u těchto evangelií to znamená, že jsou si natolik podobná svou strukturou i obsahem, že je možné jejich texty položit vedle sebe a navzájem je porovnávat

– nejstarší je Markovo

 

Jan- evangelista, Ježíšův učedník, autor, syn Zebedeův, milovaný učedník Ježíše

– Janovo evangelium má s těmito třemi předchozími jen málo společného,popisuje delší působení Ježíše v Judsku(podle Jana Ježíšovo působení trvalo přes 3 roky) a zdůrazňuje jeho duchovní stránku činnosti – soustřeďuje se na Ježíšovo Božství a neobsahuje podobenství (!)

– aby Jan přiblížil Ježíšovo Božství často užívá protikladů(světlo a tma)

– Janovo evangelium se liší od ostatních jak obsahem tak jazykem a stylem, některé části jsou vynechány jak např. kázání na hoře ;

– místo většiny uzdravení atd., o nichž píši ostatní evangelisté, uvádí velmi nápadná „znamení“, která mají vést k víře, např. proměnění vody ve víno v Káně Galilejské nebo vzkříšení Lazara

– největší odlišností je, že synoptici představují Ježíše jako toho, kdo je pověřen Bohem, má poslání Mesiáše a proroka, zatímco Jan o něm hovoří především jako o Bohu, který sestoupil na zem, vzal na sebe lidskou podobu a stále dokazuje svou božskou autoritu a moc

 

Janovo evangelium můžeme rozdělit do čtyř hlavních částí:

Prolog –slavnostní úvod jež připomíná začátek Bible
Ježíšovo veřejné působení – důraz na Jeho Božství a lásku
Ježíšovo úzké společenství s učedníky a promluvy k nim před ukřižováním
Zatčení, ukřižování a zmrtvýchvstání

 

Děj:

Děj najdete [zde].

 

Prolog 1,1-18:

1 Na počátku bylo Slovo,

to Slovo bylo u Boha,

to Slovo bylo Bůh.

2 To bylo na počátku u Boha. . .

křest -> voda ve víno -> očištění chrámu -> Samaritánka

-> spojení s Otcem (Ježíš- syn Boží) -> rozmnožení chlebů (5 chlebů a 2 ryby) -> Ježíš chodí po vodě -> cizoložnice Máří Magdaléna -> světlo ve tmách svítí -> dobrý pastýř -> vzkříšení Lazara -> jde do Jeruzaléma -> umývání nohou -> Getsemanská zahrada -> zmrtvýchvstání -> nevěřící Tomáš

 

Filmové zpracování :

Evangelium podle Jana (Gospel of John) –režie Philips Seville(2003)
podobenství- parabola
apokryf-  text, který do biblickéhokánonu nepatří, avšak svou povahou náboženského spisu se kanonickému textu v některých ohledech blíží
parafráze- vědomé napodobení cizího uměleckého díla nebo stylu
alegorie-skrytý smysl, Jan jej užívá místo podobenství

 

Biblická témata:

Erben- Kytice- Svatební Košile (dívka, která se v opuštění a bolesti rouhá Panně Marii)

Bulgakov- Mistr a Markétka (děj knihy je proložen parafrází biblického příběhu o Pilátovi, který jakoby pochází z Mistrova románu; nový a originální výklad biblického příběhu ( Ježíš nepřijel na oslu, ale přišel pěšky a sám bez učedníků, Pilát nechal zavraždit Jidáše Iškariotského atd.)

Brown- Šifra Mistra Leonarda (apokryfy, Ježíš měl ženu a děti…)

Evangelium se mi velice líbí. Četla jsem jej už mnohokrát, jelikož není jednoduché pochopit význam alegorií hned po prvním přečtení. Vždycky mě ale zaujme a osloví něco jiného.Není to kniha, kterou přečtete a odhodíte. K ní se velmi ráda vracím.

Od Jana lze cítit jeho lásku k Bohu. A kdo miluje Boha toho i Bůh miluje, a proto ne nadarmo Jana Ježíš nazýval „učedníkem, kterého miloval“.