Evangelium podle Lukáše – kritická reflexe

rozbor

 

Film: Evangelium podle Lukáše

Zařazení: Kritická reflexe

Přidal(a): Anna Plíšková

 

 

Čtení Evangelia pro mě nebylo vůbec jednoduché, celé téma víry a náboženství mi totiž není vůbec blízké.

 

1.1) Etický rozměr Ježíšova učení: Jak se lidé podle Ježíše mají/nemají chovat?

Dá se říci, že samo evangelium je odpovědí na tuto otázku, jelikož celý děj je provázen kázáním o tom, jak šířit víru a jak být dobrým synem Božím. Řekla bych, že hlavní témata Ježíšova učení jsou láska, šíření víry, odpuštění a pokání.

1 Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. „Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘““

2 „Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.“

 

1.2) Jak tuto normu naplňovali lidé v minulosti?

Celkově se nedá říci, že by se všichni Křesťani celou jejich existenci chovali podle jejich kázání. Jsou tu například Papežem vyhlášené křížové výpravy, což z mého pohledu byla extrémistická křesťanská propaganda na úkor lidských životů. Vojáci měli za účast na výpravě přislíbeno odpuštění hříchů, přitom na svých cestách nejednou činili proti Bohu (vyvražďování a plenění…). Pak je tu například prodávání odpustků pro budoucí hříchy. Na druhou stranu si myslím, že je tu mnohem více lidí, kteří podle Ježíšova kázání opravdu žili, a i ti, kteří neznali pomalu nic jiného (mniši a podobně). Co mi taky přijde k zamyšlení, jsou finanční stavy věřících. Podle Ježíšova kázání je vlastně jediná správná cesta mít tolik, kolik nutně potřebujete k přežití. Pak se tedy udivuji nad movitostí a bohatostí výše postavených věřících například v církvi.

 

1.3) Co z Ježíšova etického učení je přijatelné pro tebe a případně, co není.

Pro mě, jako ateistu, je základním morálním měřítkem desatero, s vyjmutím prvního a druhého přikázání (jelikož tyto dvě zahrnují vztah k Bohu). Myslím si, že Ježíš nekáže vůbec nic špatného. Jediné, co mi přijde velmi nebezpečné je extrémistické pojetí víry, které někteří již v minulosti využívali k omlouvání svých zločinů.

 

2) Proč byl v takovém sporu s náboženskými představiteli? Co vytýkal Ježíš jim a co naopak oni jemu?

3„Vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti. „Blázni! Copak Ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Dejte chudým, co máte v mísách, a hle – všechno vám bude čisté! Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat. Běda vám farizeům, neboť milujete čestná sedadla na shromážděních a zdravení na náměstích.“

Podle Ježíše byli farizeové pokrytci. Taky si myslím že plně nechápali Ježíšova slova (ale to nemohu posoudit, protože ani já je plně nechápu), a proto ho odsuzovali. Ale na druhou stranu musím uznat, že zrovna farizeové byli ti, co „kázali vodu a pili víno“. Takže když se na to podívám z čistě lidského, a ne náboženského hlediska, postavila bych se asi na stranu Ježíše, protože opravdu to, co kázal by mělo být přirozené.

4 „Farizeové mu namítli: „Svědčíš sám o sobě, tvé svědectví neplatí.“ Ježíš jim odpověděl: „Ačkoli svědčím sám o sobě, mé svědectví platí, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu. Vy soudíte tělesně, já nesoudím nikoho. A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se mnou Otec, který mě poslal. Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé. Svědčím sám o sobě a svědčí o mně Otec, který mě poslal.““

 

3) O boháči a Lazarovi

Nejvíc mě zaujalo podobenství O boháči a Lazarovi, protože dost popisuje moje chápání tzv. „pekla a nebe“ a následky špatného, nemorálního chování. Zaujal mě zde také část, kdy chce boháč varovat své bratry, protože mě v té chvíli napadlo, že vlastně není zas tak sobecký a nemyslí jen na sebe. Také mě zaujalo, proč je zde vyobrazován ráj dohledně blízko mukám. Upřímně po smrti je dost nemorální dívat se na svého trpícího nepřítele.

5 „I řekl Abraham: Synu, rozpomeň se, žes ty vzal dobré věci své v životě svém, a Lazar též zlé. Nyní pak tento se těší, ale ty se mučíš.“

 

1-5 Evangelium podle Lukáše