Evangelium podle Lukáše – Bible – rozbor díla

 

Kniha: Evangelium podle Lukáše

Autor: Svatý Lukáš

Přidal(a): cucka85

 

AUTOR: sv. Lukáš

Narodil se počátkem letopočtu v syrské Antiochii, zemřel v 84 letech mučednickou smrtí. Zřejmě oběšen na olivovém stromě.

-jako jediný novozákoní autor nemá židovské kořeny

-byl lékařem v Antiochii

-Mimo třetího evangelia také napsal skutky apoštolů. Z něj vyplývá, že byl průvodcem sv. Pavla.

 

2.CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA-Nový zákon :

-Celý Nový zákon je zaměřen na události týkající se života a učení Ježíše Krista (čtyři evangelia) a dění v církevních počátcích po jeho smrti.

-Skládá se z 27 knih.

-Vznikly mezi roky 50 – 150 našeho letopočtu a jsou psané řecky. -Většinu novozákoních knih tvoří dopisy adresované křesťanským církvím či jednotlivcům. 13 dopisů je psáno apoštolem Pavlem, který je tedy nejčastějším autorem knih NZ.-

-Poslední knihou je Zjevení Janovo, které vypovídá o vidění sv . Jana na ostrově Patmos. Ve vidění je popis prorockých událostí, které jsou spojeny s koncem světa.

 

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA-Lukášovo evangelium

-Jedná se o evangelium s největším počtem kapitol, tudíž o nejobsáhlejší.

-Lukáš jej adresuje učenci Theofilovi.

Evangelium vzniklo v letech 80 – 90 a je chronologicky nejpřesnější a také se vyznačuje universalismem – čili není zaměřeno úzce židovsky.

-častěji než v ostatních evangeliích zde vystupují ženy. Lukáš bývá také označován jako mariolog NZ.

 

3.POSTAVY 

Ježíš Kristus (zvaný též Nazaretský, dle původu svého narození) – Boží

Syn- Mesiáš, pro mnohé přední učené židy (farizee) trn v oku už pro svůj

původ ze židovsky neoblíbeného místa a pro své „nové“ učení

-12 učedníků Ježíše – ve skutcích známí jako apoštolové, první

následovníci Ježíše, v budoucnu zakladatelé církví, všichni kromě Jana

zemřeli mučednickou smrtí. V tomto evangeliu je nejčastěji zmiňovaný

Petr, vkonci evangelia je pak významnou postavou zrádce Jidáš

-Marie – matka Ježíšova, o které se toto evangelium zmiňuje nejvíce

 

4.Jazyk a styl 

Je psáno vlastní rukou (v té době ne úplně běžný jev, např. apoštol Pavel většinu svých dopisů diktoval jinému pisateli)

-píše velmi kvalitní řečtinou, téměř bez použití hebrejských výrazů

opakování zájmen (ukazovacích, osobních)
– přechodníky (oslavujíce a chválíce)
– přímá řeč

 

5.Děj a kompozice

Evangelium nezačíná narozením Krista (jak je tomu v ostatních evangeliích), ale narozením Jana Křtitele, který ve své dospělosti chodil po Izraeli kázal o příchod u Krista a křtil židovský lid. Ježíš se po andělském zaslíbení panně Marii (která v době početí je zasnoubená s Jozefem, ale vzhledem k židovskému zákonu je před svatbou stále pannou) narodí v městě Betlémě, kam se musí Marie s Josefem dostavit kvůli sčítání lidu. Dále je zde zmínka také o Ježíšově dětství a o jeho rozpravě ve dvanácti letech v chrámu s kněžími . Ježíšova služba začíná ve 30-ti letech. Poprvé je veřejně označen za mesiáše Janem Křtitelem, který ho křtí. Po svém křtu odchází Ježíš na poušť kde se 40 dní postí a modlí. Během této doby je 3 x pokoušen Satanem. Nad pokušeními zvítězí a vrací se mezi lid, kde si nejprve najde svých 12 učedníků a pak chodí po Izraeli a káže o Bohu (a dává nový rozměr starozákonním dogmatům), uzdravuje nemocné a činí mocná znamení. Má velkou opozici v židovských kněžích – farizejích. Usilují o jeho život a sám Ježíš se několikráte zmiňuje o své mučednické smrti a zjevně ví, co ho čeká. Ve 33 letech, je Ježíš zrazen učedníkem Jidášem a zatřen římskými vojáky. Po řadě okolností a událostí a je Ježíš na velký nátlak židů na římského Piláta Pontského ukřižován na místě zvaném Golgota (česky lebka). Zde visí se dvěma zločinci. V době jeho smrti se po celém Izraeli zatáhne obloha, roztrhne se chrámová opona a nastane krátké zemětřesení. Kristus umírá a protože Řím ví o židovském proroctví, že král židů bude vzkříšen, nechávají Římané jeho hrob přísně střežit. I přesto Kristus po třech dnech vstává z mrtvých a dává se poznat svým učedníkům. Evangelium Lukáše končí Ježíšovým nanebevstoupením.

 

6.Okolnosti vzniku

Evengelium vzniklo zřejmě v Cesaere, Řím. V této době stále více sílí římské pronásledování křesťanů a následovníků Ježíše Krista.

Velkým motivem pro Řím je v tomto ohledu udržení jejich totální nadvlády v židovské obci.

Čerpal částečně z Markova evangelia

 

7.Vliv

Podle tohoto evangelia byl natočen film Ježíš, rok 1979 USA – doposud nadabován ve více než 1000 jazycích.

Další podobné materiály na webu:

    Prohledali jsme rozbory knih, slohovky, životopisy a všechnu další literaturu, ale nic jsme nenašli :-(.