Bible – Evangelium podle Lukáše – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Bible (Evangelium podle Lukáše)

Autor: Mnoho autorů

Přidal(a): Anton Kostřel

 

 

Autor

Bible nemá jednoho konkrétního autora

 • možná pro některé z křesťanů
  • „text je zaznamenán skrze vnuknutí Ducha svatého“
 • jednotlivé části napsali různí lidé
 • např. evangelia, listy

 

Vznik Bible

 • povahou je to náboženské dílo (SZ občas připomíná kroniku)
 • obsah byl v první fázi předáván ústně
 • postupně se zapisují, okolo roku 1000 př. n. l. se text uceluje
 • vyvíjí se ale dál – stovky, více jak tisíc let získává podobu
 • za nejstarší se považuje Pentateuch (Pět knih Mojžíšových, Tóra)
  • některé tradice obsažené i v knize ústně už od 15 st. př. n. l.

 

Rozdělení Bible

Starý zákon (=Stará smlouva – odkaz na Desatero, Mojžíš)

 • původně sbírka židovských knih, přejalo je křesťanství
 • prvně napsán hebrejsky, část aramejsky
 • počet knih se liší i podle náboženství
  • židé – 39 knih (Tanach)
  • křesťané – 46 knih
 • „Starý“ je křesťanské označení – protiklad k Novému

 

Nový zákon

 • 27 knih
 • vznik 50 – 150 n. l.
 • napsány řecky, přeloženy do mnoha jazyků (latina!) – rozšíření po Římské říši
 • části
  • čtyři evangelia
   • Matouš, Marek, Lukáš, Jan
  • Skutky apoštolů
   • vznik Církve v Jeruzalémě
   • její šíření ve Středomoří (apoštol Pavel)
  • epištoly (=dopisy)
   • 13 od Pavla církevním obcím
   • 8 obecných kázání (Petr/Jakub/Jan nejspíš)
  • Zjevení Janovo (=Apokalypsa)

 

Literární druh

 

Literární žánr

 • evangelium (založil Marek napsáním nejstaršího a nejkratšího evangelia)

 

Forma

 • er-forma

 

Lukáš

 • povoláním lékař (snad i malíř)
 • ochránce před neštěstím, patron lékařů a umělců
 • krevní skupina 0

 

Evangelium podle Lukáše

 • třetí kniha v pořadí NZ
 • nejdelší z evangelií
 • synoptické evangelium (s Markovým a Matoušovým)
  • dají se navzájem porovnávat, velmi podobná
  • synoptická otázka – v jakém sledu a pořadí tato 3 evangelia vznikala?
  • Janovo se hodně liší, hlavně strukturou
 • Lukáš s velkou pravděpodobností později napsal i Skutky apoštolů (doprovázel Pavla)
  • obojí je věnované jistému Teofilovi
  • použity lékařské termíny

 

Charakteristika evangelia

 • v porovnání s ostatními evangelii mnohem větší slovní zásoba
 • jeho řečtina je uhlazenější a vzdělanější, plus několik slov latinských a hebrejských
 • uvádí 17 Ježíšových podobenství, která v ost. ev. chybí
 • vyznačuje se velkou pozorností k chudým, ženám, dětem, lidem na okraji

 

Charakteristika jazyka

 • biblický jazyk obsahuje mnoho archaismů, zastaralých výrazů
 • velmi záleží na překladu
  • např. „Bible 21. století“ je překlad velmi srozumitelný
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.