Hérodotos – životopis

literatura

 

 Jméno: Hérodotos

Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Tento myslitel, politik a historik byl prvním řeckým spisovatelem, kterému se podařilo napsat rozsáhlý historický příběh, který přežil čas. Známý byl taktéž jako cestovatel a obchodník. To, co o něm víme, čerpáme z jeho spisů.

 

Život

Hérodotos se narodil 484 př. n. l. v obci Halikarnassos a zemřel 425 př. n. l. v Thúrii. O jeho životě je toho známo jen málo, co lze odvodit z jeho spisů. Jako datum jeho narození se uvádí rok 484 př. n. l., avšak je možné, že se narodil o několik let dříve. Halikarnassos je místem jeho narození, jedná se o malé řecké město na pobřeží Malé Asie. Jeho rodina byla bohatá a možná aristokratická, ale přestože byl ještě docela mladý, byl vyhnán z města tyranem jménem Lygdamis. Žil pak několik let na ostrově Samos a později se údajně vrátil do Halikarnassu, aby se účastnil svržení tyranu, ale nezůstal tam.

Jako mladý muž tento spisovatel hodně cestoval. Jeden z jeho výletů směřoval k Černému moři. Má se za to, že se zde plavil podél jižního i západního pobřeží. Později se po moři dostal do Sýrie, po souši pak do starobylého města Babylon, a na cestě zpět využil cestu přes Palestinu do Egypta. O tom, že Egypt navštívil aspoň jednou není pochyb, pravděpodobně to bylo po roce 455 př. n. l. Je možné, že cestoval především jako obchodník, protože ve svých spisech projevuje velký zájem o produkty a způsoby přepravy zemí, které popisuje, a jen málo Řeků z jeho generace si mohlo dovolit takové dlouhé cesty provádět čistě pro potěšení. Vynikajícím způsobem využil svých příležitostí, všude se ptal na zvyky a tradice zemí, kterými procházel, a shromažďoval velké množství informací všeho druhu.

Asi v roce 450 př. n. l. odešel na nějaký čas do Atén. Během jeho tamního pobytu se stal blízkým přítelem známého básníka – Sofokla. Velice intimního vztahu dosáhnul také s velkým aténským státníkem Periclesem – tato informace je ale mnohem méně spolehlivá.

Po čase se však přestěhoval do aténské kolonie Thúrii v jižní Itálii, která zůstala jeho domovem po zbytek jeho života. Datum jeho smrti není jisté; poslední události, které zmiňuje ve svých spisech, se odehrály v roce 430 př. n. l. a obvykle se předpokládá, že zemřel nedlouho poté.

 

Dílo

Nejčasnější spisy v próze byly dílem skupiny řeckých intelektuálů z iónských měst Malé Asie, kteří přibližně kolem roku 550 př. n. l. psali práce o vědě a filozofii nebo o historických tématech. K tomuto ranému datu však dosud existovalo jen málo jasných rozdílů mezi různými disciplínami a historické psaní obsahovalo tolik, že by dnes bylo považováno spíše za zájem geografa, antropologa nebo ekonoma. Heródotos byl dědicem této tradice a byl do značné míry ovlivněn jeho několika předchůdci, zejména Hecataeusem z Milétu.

 

Dějiny

Jedná se o nejvýznamnější dílo tohoto autora, které se zabývá historií. Psaní muselo zabrat značnou část jeho pozdějšího života, ale nevíme kdy, kde nebo v jakém pořadí bylo dílo napsáno. Ve své konečné podobě nemohlo být dokončeno až v posledních letech jeho života, ale části byly nepochybně napsány mnohem dříve, protože historici tvrdí, že z něj veřejně četl, když žil v Aténách. Je možné, že původně chtěl psát pouze o perském útoku na Řecko, který se odehrál v roce 480 př. n. l., v době, kdy byl spisovatel sám ještě dítě. Nakonec však dílo rozšířil, aby tak zahrnul celou historii vztahů mezi řeckým světem a Persií a další království Asie. Vyprávění začíná, když se vlády ujal Croesus, poslední král Lydie. Autor popisuje jeho panování, včetně jeho dobytí asijských Řeků a jeho svržení perským králem Cyrusem. Tyto události zabírají první polovinu knihy I. (Rozdělení díla na devět knih není podle Hérodota samotného, bylo provedeno později vědci). Ve zbytku knihy I a ve třech následujících knihách je základním tématem expanze perského království od doby, kdy se Kyrus ujal vlády v roce asi 500 př. n. l., ale existuje také několik dlouhých odbočení věnujících se zvyků Peršanů a jejich poddaných – celá kniha II je jedna obrovská odbočka na zvycích a rané historii Egypta.