Slang

literatura

 

Jméno: Slang

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Pojmem slang označujeme nejčastěji mluvu příslušníků určité zájmové skupiny, která se od klasického spisovného jazyka liší především svou slovní zásobou. Mezi nejznámější slangy patří slang myslivecký, studentský, vojenský, železničářský a také nejrůznější slangy sportovní.

 

Základní znaky slangu

Slang neboli také sociální dialekt je útvar nespisovného jazyka, který je typický pro určité zájmové oblasti.  Slangové výrazy se nejčastěji vytvářejí na principu jazykové hry, například využitím metafory nebo pouhou obměnou běžného slova. Slangismy jsou tak často výrazy expresivní, citově a slohově příznakové. Ze slangu časem některá slova mohou přejít do obecného povědomí a používají je i lidé, kteří nejsou příslušníky původní zájmové skupiny. Typickým příkladem jsou například výrazy z původního studentského slangu pro označení předmět, jako například bižule, fýza, čédina, nebo názvy známek, jako koule či čtverec. Historie termínu slang není příliš jasná, objevuje se několik teorií objasňující vznik a význam tohoto pojmu. Jako pravděpodobné se zdá vysvětlení, že tento výraz vznikl z anglického spojení „s‘ language“, tedy něčí jazyk. Užívání slangu tak kromě komunikační funkce vyjadřuje také příslušnost k určité zájmové skupině. Nejdůležitějším aspektem slangu je expresivita, kterou pociťuje okolí, které není součástí zasvěcené zájmové skupiny. Se slangem se nejčastěji setkáváme v projevech mluvených, ale je možné ho najít i v psaných projevech, například v krásné literatuře.

 

Slang versus profesní mluva

Někdy se lze setkat s tím, že není zcela jasné rozlišení pojmů slang a profesní mluva. Zatímco slang je charakterizovaný jako mluva určité zájmové skupiny, profesní mluva je mluvou charakteristickou pro určité povolání. Pro profesní mluvu je typická snaha o jazykovou hospodárnost, ekonomičnost, kdy příslušníci různých zaměstnání si vytvářejí zkrácená pojmenování slov, která v rámci své profese použijí.  Profesionalismy jsou tak často nespisovnými ekvivalenty odborných termínů. Svou profesní mluvu mají například horníci, nejrůznější řemeslníci či zdravotníci. Známými profesními výrazy z lékařského prostředí jsou například „pacoš“ ve významu pacient, „jipka“ ve významu jednotka intenzivní péče či „kajzr“ namísto výrazu císařský řez. I z profesní mluvy přecházejí některé výrazy do obecné češtiny, hlavně z oblasti výpočetní techniky, například myš, kliknout, surfovat a podobně.

 

Slang v literatuře

Se slangem se lze setkat i v umělecké literatuře. Jako příklad můžeme uvést například použití fotbalového slangu v dílech Muži v offsidu Karla Poláčka, kde je slang používán především v přímé řeči postav, či v knize Dukla mezi mrakodrapy Oty Pavla, který slangové výrazy používá i v řeči vypravěče, posledním příkladem může být Klabzubova jedenáctka Eduarda Basse. S výrazy železničářského slangu se lze setkat například v Ostře sledovaných vlacích Bohumila Hrabala.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.