Egypťan Sinuhet – rozbor díla k maturitě (5)

 

  Kniha: Egypťan Sinuhet

  Autor: Mika Waltari

  Přidal(a): kaia

 

 

 

 

 

1. Bibliografické údaje o knize

 

Autor: Mika Waltari

Zařazení autora: představitel finské literatury 1. pol. 20. stol.

Zaměření autora:  prozaik

Ilustrátor: Vladimír Tesař

Nakladatelství: Český klub Praha

Rok vydání: 2005

Počet stran: 830

 

2. Zařazení díla

 

Literární druh: epika

Žánr: historický román

Literární směr: realizmus

 

3. Rozbor díla

 

1/ TÉMA:

Hlavní téma/ motiv:

námět, celkové téma – život ve starověkém Egyptě

hlavní téma – Sinuhetův životopis

vedlejší téma – Haremhebovi války, král Aziru, život Kaptahův

motiv – život Nefernefernefer, Thutmosův, princezny Bekatamon, kněze Aje a královny Tij

leitmotiv – Achnatonovo šílenství, nenávist x láska k Atonovi, Amonovi

epizoda – svatá válka

vložka – Achnatonův hymnus na slunce

 

Čas:

1370 -1320 let před naším letopočtem

 

Prostor:

 Země Kemet – město Veset, Asýrie, Sýrie, Chetitská Zem, Babylon, Kréta, Achetaton, Dolní země, Gaza, Země Punt…

 

Postavy:

Hlavní postavy:

Sinuhet: egyptský lékař – otvírač královských lebek, mírumilovný přemýšlivý,  odvážný, čestný, štědrý, sebekritický a moudrý;  kladná postava

Haremheb: generál, později faraon; válkou posedlí, moci chtivý, obhroublý, dobrý a vážený vojevůdce; nelze jednoznačně určit či jde o kladnou nebo zápornou postavu

Achnaton: faraon; velice mírumilovný až najivní, dobrosrdečný, zasněný, citlivý,spravedlivý, svému bohu oddaný, tělesně slabý; kladná postava

 

Vedlejší postavy:

Kaptah: Sinuhetův otrok, později svobodný; chytrý, veselý, výřečný, Šikovný obchodník a hospodář, svému pánu po celí život oddaný, kladná postava

Sehmut a Kippa: otec a matka Sinuhetova; později se dověděl že nevlastní; otec byl lékař

Nefernefernefer: Sinuhetova první láska; krásná ale zlá, vypočítavá, chamtivá, pyšná, nečestná, prolhaná a krutá; negativní postava

Aziru: syrský král ; veselý, starostlivý otec, věrný manžel, přísný k poddaným, laskavý k přítelům; spíše kladná postava

Minea: krátce Sinuhetova manželka než byla zabita; kněžka Minotaurova; odvážná, svému bohu oddaná, krásná, štíhlá, mrštná; kladná postava

Merit: Sinuhetova milá, šenkýřka; milá, starostlivá, poctivá, pravdomluvná, měla syna Thova se Sinuhetem (ten se to dověděl až zemřeli); kladná postava

 

Další postavy: Bekatamon,Tij , Aj, Thutmos,Ptahhor, Mentufer, Burnaburiaš, Minotauros, Tutanchamon, Muti, Nefertiti, amonovi kněží, Roju, Šubattu, Achsenpaton, Nefernofruaton,…

 

Vypravěč:

vztah k postavám: vševědoucí

 

Forma vyprávění:                            Formy řeči:

ich- forma                                            Častý výskyt Přímé řeči

 

 

Děj:

Sinuheta našli jeho pěstouni, když připlul v košíku po řece. Žil se svými pěstouny ve Vesetu. Otec ho dal do školy. Rozhodl se studovat lékařství. Když v paláci pomáhal královskému otvírači lebek, setkal se poprvé s princem Achnatonem a Haremhebem. Až vystudoval, otevřel si ordinaci. Avšak veškerý majetek na něm vymámila Nefernefernefer a tak musel Sinuhet i se svým otrokem Kaptahem utéct do vyhnanství.

Procestovali mnoho zemí a díky Sinuhetově obratnosti i Kaptahově vychytralosti se jim dařilo víc než dobře. Sinuhet pomohl mnohým králům, a proto jeho bohatství rostlo. Zažil mnoho zvláštních příhod, ale nakonec se vrátí do Egypta téměř chudý. Tam se setkal znovu s faraónem Achnatonem, který trpěl svatou nemocí. Tato nemoc způsobovala, že měl blouznění, ve kterých viděl boha Atona, kterého bezmezně uctíval. Aton byl bůh, pro kterého si všichni byli rovni, a to se právě mnohým nelíbilo. Sinuhet miloval dívku jménem Merit, se kterou se však neoženil.

Po té co Achnaton zakázal ostatní bohy, amonovi kněží vzbouřili lid a zvolili jiného faraóna. Zatím zuřila válka s Chetity. Haremheb nakonec tuto válku vyhrál. Nový faraón zemřel a tak nastoupil na trůn Haremheb.  Sinuhet pochopil, že jedině Aton je správný bůh a začal jeho učení šířit. Faraóna Haremheba tím velmi pobouřil, avšak Sinuhet byl jeho přítel, proto ho poslal pouze na doživotí do vyhnanství.

 

2/ KOMPOZICE:

Prostředky kompoziční výstavby:

knihy Ø kapitoly Ø odstavce Ø věty Ø slova

 

Kompoziční postupy:

Časové uspořádání děje: chronologické

 

3/ JAZYK:

A/ spisovný a nespisovný jazyk

spisovný jazyk

–          odborné termíny – satirické kresby

–          hovorová slova – chrobák, plískavice (delfín)

–          archaismy – sykomora (druh javoru), opánky, onech (kříž života)

–          historismy – svitek papyru, deben (měď)

–          poetismy – lůno,sňala

nespisovný jazyk

–          dialektismy – lepenice, ušeň

–          vulgarismy –  hovno, zasraní rypáci

 

B/ slohové postupy

– vyprávěcí

 

C/ syntaktické prostředky

– vyjadřování slovesné

 

4. Úryvek

„Není rozdílu mezi lidmi a každý člověk se narodí na svět nahý a srdce je jedinou mírou mezi lidmi. A nelze měřit člověka podle barvy jeho pleti či podle jeho jazyka, a nelze měřit člověka podle jeho roucha či šperků, a nelze měřit člověka podle jeho bohatství či chudoby – nýbrž jedině podle jeho srdce. Proto dobrý člověk je lepší než zlý a spravedlnost lepší než křivda, ale nic jiného nevím – a to je všechno mé vědění.“

 

Vybrala jsem tento úryvek, protože je velmi výstižný a vypovídá o moudrosti, kterou Sinuhet získal až na konci své dlouhé a strastiplné cesty. Tato moudrost ho však bude stát svobodu a konec života prožije od domova vzdálené Zemi Punt.

 

5. Vlastní hodnocení díla

Tento román se mi velmi líbil, nejen pro velmi dobrou srozumitelnost a poutavý děj, ale i pro historická fakta, která byla čtenáři nenásilně podána.