Jeremiáš – životopis

literatura

 

Jméno: Jeremiáš

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Jeremiáš patří mezi jednoho z nejdůležitějších božích proroků. Pro tuto funkci si ho Bůh vyvolil ještě před tím, než se narodil, aby mohl Boží slovo přenést nejen na celý Izrael, ale také na všechny národy. Bůh oslovil Jeremiáše zřejmě v roce 627 před Kristem.

 

Život

Jeremiáš, syn Hilkiáše, levitického kněze, se pravděpodobně narodil mezi 650 a 645 nl. Pocházel z malé vesnice Anathoth, asi tři kilometry severovýchodně od Jeruzaléma na území Benjamina. Jeho otec ho už odmala vedl ke svaté službě v kněžství. Bůh stanovil, aby Jeremiáš hlásal zničení a budování národů, které nakonec povede k Božímu království. Sloužil jako jeden z Božích proroků skrze vládu pěti judských králů (Josiáše, Joahaze, Joiakima, Joiachina a Cedekiáše). Během zničení Jeruzaléma Babylončany v roce 586 před Kristem dokonce hájil Boží případ proti Judské říši.

Jeho prorocká služba trvala déle než 40 let, během nichž psal svá díla. Jeho současníky byli prorokové, jako je Zefaniáš, Nahum, Habakkuk, Daniel a Ezekiel. Jeremiáš vyrostl v generaci, která viděla strhávání pohanských bohoslužeb – oltářů, sloupů, obrazů a dokonce i některých svatyní, které pochází z doby krále Šalamouna. Na počátku Jeremiášovy prorocké služby měl judský král Josiáš jen 21 let. Josiáš začal dělat zásadní reformy ve snaze přivést Judskou říši zpět k řádnému náboženskému dodržování.

O pět let později byla v chrámu v Jeruzalémě objevena dlouho chybějící kniha zákona. Jeremiáš se věnoval kázání obsahu této knihy lidem v Jeruzalémě a v celé Judské říši. Ve stejném roce byl Pesach, festival Boží, znovu objeven národem.

Bůh povolal Jeremiáše k prorocké službě asi rok poté, co král Josiáš začal vést národ ve velké reformě z rozšířené modloslužby podporované jeho otcem Amonem a jeho dědečkem Manassesem, která podporovala odpornou praxi oběti dětí. To pokračovalo až do Jeremiášova času. Na tomto pozadí byl Jeremiáš ustanoven, aby odhalil hříchy lidí a jejich vážné důsledky.

 

Dílo

Jeremiáš patřil k těm, kteří doufali v trvalé duchovní oživení. Tragédie ale přišla, kdy ve věku 39 let náhle zemřel spravedlivý král Josiáš. Nad jeho smrtí truchlil celý národ. Ale ani Josiášovy reformy nestačily k tomu, aby ochránili Judskou říši a Jeruzalém před Božím trestem, protože Manassesovy hříchy byly hluboce zakořeněny. Nyní měl přijít soud na národ za hříchy lidu. To vše uvádí Jeremiáš ve svých knihách a pokračuje dále.

Bůh řekl Jeremiášovi, aby oznámil zničení Jeruzaléma útočníky ze severu. Boží lid porušil svou smlouvu s Bohem. Opustili Boha tím, že uctívali falešné bohy zvané Baals, a dokonce jim stavěli oltáře, na kterých spalovali ději jako oběti.

Jeremiáš odhalil některé z přetrvávajících hříchů lidí, včetně pýchy a nevděčnosti vůči Boží lásce. Mezi další konkrétní hříchy, které identifikoval, patří modlářství, cizoložství, utlačování cizinců, sirotků a vdov, lhaní a pomluvy.

Jeremiáš prorokoval, že následky hříchu budou takové, že Bůh stáhne svá požehnání a vypleněný Jeruzalém bude čelit hladomoru. Útočníci jej vyplenili a národ zajali do cizí země. Jeremiáš byl svědkem naplnění Božího varování před katastrofou a podílel se na smutku a problémech, které následovaly po zničení Jeruzaléma.

Během 11 let po Josiášově smrti začaly probíhat první útoky na Judská města, až nakonec Babyloňané zničili i Jeruzalém a způsobili rozpad židovského národa.

Bůh zakázal Jeremiášovi, aby se během své služby oženil. Chtěl ho tak ochránit před dalším strachem, kterému by čelil, kdyby měl během této doby manželku a děti.

Pro svá proroctví se Jeremiáš stal terčem nepřátelství, ale i posměchu. Proti němu se obrátili i vlastní příbuzní. Ale ten věděl, že musí dál hlásat Boží slovo.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.