Ezechiel – životopis

literatura

 

Jméno: Ezechiel

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Ezechiel (význam jména: Bůh posílí nebo zvítězí) byl, jako Jeremiáš, knězem i prorokem. Patřil do velké skupiny zajatců přepravovaných do Babylonu spolu s mladým králem Jehoiachinem od Nabuchodonozora, v roce 597 před Kristem, deset let před zničením Jeruzaléma. Tito zajatci byli rozloženi do různých osad v celé Babylonii, vytvářeli malé komunity s určitou organizací a svobodou uctívání.

 

Život

Ezechiel žil někdy v sedmém století před Kristem. Ve třiceti letech ho Bůh povolal do služby proroka, zhruba šest let před zničením Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Jeho proroctví pokračovala dalších 16 let po svržení Jeruzaléma a pokrývala období kolem 22 let. Hlavním posláním Ezechiela bylo jednat jako „strážce“ jménem Boha. Jeho poselství bylo nasměrováno do Jeruzaléma (zmiňováno 23krát v prvních 24 kapitolách) a pak do Judské říše, stejně jako do Izraele.

Je zajímavé, že fráze „dům Izraele“ se vyskytuje v 78 verších v knize, zatímco „dům Judska“ se nachází pouze v pěti. Mnoho lidí předpokládá, že tyto termíny odkazují na stejnou skupinu lidí, ale není tomu tak. Všichni Židé jsou Izraelité, ale ne všichni Izraelité jsou Židé.

Ezekiel občas vypadal, že používá termín „dům Izraele“ poněkud volně. V rané části knihy, zejména v prvních 24 kapitolách, kontext jasně ukazuje, že oslovoval Židy a Jeruzalém. Ale na jiných místech to tak není a jasně mluví přímo k sesterskému národu Židů, domu Izraele.

Důležité je to z toho důvodu, že hodně z biblického proroctví má dvojí vyjádření – vztahuje se na dřívější i pozdější čas. V tomto případě se musíme zeptat, proč by Bůh nechal Ezechiela před staletím poté, co byli zajati a nebyli na scéně, vyslovit varovnou zprávu Izraeli? Mohlo to být proto, že jeho varovné zprávy byly určeny jak pro historické publikum, tak pro moderní potomky Izraele a Judy?

Bůh je prostřednictvím Ezechiela varoval před blížícím se zničením, ledaže by činili pokání a odvrátili se od svých modlářských a hříšných praktik. Lidem bylo řečeno, že pokud by neposlouchali Boží napomenutí, byli by zodpovědní a trpěli by následky svých činů.

Princip prorocké duality – dřívější a druhé naplnění – znamená, že domy Izraele i Judské by měly dodnes dodržovat Ezechielovo poselství!

 

Dílo

Individuální odpovědnost je jedním z hlavních tématem Ezechielovy knihy. Jedna vytrvalostní lekce z Bible je, že když se lidé nebo národy odvrátí od Boha a odmítnou jeho zákony, bude to mít strašné následky.

Když se národy západního světa odvrátí od Boha a křesťanských principů, které kdysi obhajovaly a na nichž byly založeny a postaveny, pak nesou pouze vinu za své rostoucí znepokojení, strach a utrpení. Proroctví jasně ukazuje, že antibiblické hodnoty, které dnes vyučují náboženští a političtí vůdci, povedou k rychlému úpadku a konečnému zhroucení struktury našich západních národů.

Zajímavostí je, že když Ezekiel prorokoval v Babylonu, podobnou zprávu hlásal Jeremiáš v Jeruzalémě. Dalšími současníky byli Habakkuk, Zefaniah a Daniel, kteří byli také v Babylonu.

Ezechielovi bylo řečeno, aby si oholil hlavu mečem, zvážil a rozdělil si vlasy na tři díly. Jeden díl pak měl spálit, druhý udeřit mečem a třetí rozptýlit do větru. Mělo jít o podobenství toho, že až bude probíhat zničení Jeruzaléma, přežije pouze malý zbytek lidí. Toto proroctví má jak historické, tak i konečné naplnění.

Stejně jako ostatní proroci nepřišel ani Ezekiel pouze se zprávou zkázy a chmurnosti. Skrze něj Bůh prohlásil, že poté, co izraelské národy utrpí národní ponížení a deprivaci kvůli jejich neposlušnosti vůči jeho zákonům, vrátí se Kristus, aby uvedl dobu bezkonkurenčního míru a harmonie mezi všemi národy. Jako král králů a Pán Pánů se vrátí, aby nad národy ustanovil svou spravedlivou vládu. Pouze tehdy se mír a bohatý život všech lidí zvýší a bude prosperovat.