Neologismy

literatura

 

Jméno: Neologismus

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Slovní zásoba představuje souhrn všech pojmenování v daném jazyce. Vzhledem k tomu, že jde o velmi široké spektrum, existuje několik různých hledisek, na základě kterých následně slovní zásobu členíme. Jedním z nejznámějších je členění z hlediska spisovnosti či nespisovnosti, kromě něj můžeme ale slovní zásobu dělit i na základě citového nebo dobového zabarvení. V posledním zmíněném případě následně hovoříme o archaismech, historismech a neologismech.

 

Základní znaky neologismů

Kromě označení neologismus se někdy můžeme setkat i s označením novotvar či slovo nové. Jedná se o lexikální jednotku, která se ve vztahu již existujícím jednotkám slovní zásoby současného jazyka vyznačuje novostí. Tato novost souvisí souviset s formou, obsahem i funkcí této lexikální jednotky. Nejčastější příčinou vzniku neologismů je jednak pojmenování nových věcí, myšlenek a jevů, a jednak nahrazení starších a často již nevyhovujících pojmenování. Neologismy vzniklé z mimojazykových příčin slouží zejména k označení nových věcí a jevů, k vyjádření rozdílů mezi generacemi či k diferenciaci společenských procesů. Nová pojmenování utvořená z vnitrojazykových příčin vznikají zejména s cílem odstranění variantnosti, polysémie a homonymie v jazyce.

Zajímavostí je, že neologismy mohou být vymýšleny buď zcela vědomě, anebo mohou na druhou stranu vznikat i naprosto náhodně a spontánně. Po určité době většinou svůj příznak novosti ztrácejí a stávají se součástí neutrální slovní zásoby, může se ale stát, že se slovo neuchytí, a časem tak zanikne.

 

Členění neologismů

Neologismy lze podrobněji členit z různých hledisek do několika podtypů. Z hlediska strukturního rozlišujeme neologismy slovotvorné, které vznikly odvozením z již existujících slov, složením dvou či více již existujících slov, případně zkrácením již existujících slov, například hladovkář, stánkař či videokavárna. Dalším příkladem jsou neologismy vzniklé z původních iniciálových zkratek, jako slova typu cédéčko, eseróčko či písíčko. Velmi rozsáhlou skupinou jsou pak neologismy vzniklé přejímáním z jiných jazyků, v současné době především z angličtiny, příklady takovýchto nových slov jsou například gambler, snowboarding, last minute. Specifickými typy neologismů jsou pak neologismy víceslovné, jako divoká karta, mobilní telefon, či frazeologické, například být mimo mísu.

 

Neologismy v literatuře

S neologismy se lze setkat i v umělecké literatuře. Hojně se uplatnily zejména v moderním směru zvaném futurismus na začátku dvacátého století, který zastával názor, že jazyk uměleckých děl má být moderní, rychlý a je nutné z něj odstranit vše staré a nepotřebné. Z tohoto důvodu tak došlo například k rozbití tradiční větné stavby, užívání sloves pouze v infinitivu, zrušení interpunkce nebo právě k vytváření neologismů. Podobně se s neologismy lze setkat také v nonsensové poezii, která je většinou založena na zdánlivě nesmyslných prvcích, humoru, jazykových hříčkách a paradoxech.