Struktura národního jazyka

 

 Jméno:  Struktura národního jazyka

 Přidal(a): autosuperb

 

 

Struktura národního jazyka

Čeština se člení na:

– spisovnou

– nespisovnou

 

Spisovné útvary:

a) spisovná čeština

– reprezentativní útvar národního jazyka

– je jednotná na celém území čr

– řídí se pravidly (jazyková norma)

 

b) hovorová čeština

–  mluvená podoba spisovné češtiny

– užívá se v běžném osobním styku, je pro ni typická volnější větná stavba a citově zabarvené výrazy

 

Nespisovné útvary

Dialekt (nářečí)

  • je regionální mluva. Dříve hrály dialekty velkou roli, dnes se nářeční rozdíly (hlavně vliv HSP) stírají – nářečí – existují značné nářeční rozdíly mezi Čechy a Moravou. Obecně platí, že nářečí se nejvíce dochovaly v okrajových oblastech ČR.

a) Střední Morava, centrum Olomouc – hanácké nářečí,

b) Jihovýchodní Morava – nářečí moravsko slovenská,

c) Jih Moravy – nářečí slovácké,

d) Uherské Hradiště, Kyjov, Mikulov, Východní Morava, Zlín – valašské nářečí,

e) Severní Morava – lašské nářečí (podobné polštině – přízvuk na předposlední slabice).

Brno a brněnské nářečí patří k nářečím hanáckým.

 

Nadnářečí

  • interdialekt – obecná čeština, má značné množství společných nářečních znaků. Jejím základem je nářečí Středních Čech (Praha). Obecná čeština vytváří velký tlak na spisovnou češtinu.

 

Profesní mluva

  • Jedná se o nespisovné výrazy, které využívají různé povolání.
  • Např. Mluva zdravotnická (ležák, srdcař).

 

Slang

  • mluva zájmových skupin. Zvláštním příkladem slangu je brněnský hantec nebo slang studentský. Hantec vznikl na počátku 20. století. Šlo o mluvu nižších společenských vrstev. Zdroje byly němčina, jidiš, romština a hanácké nářečí.

 

Argot

  • mluva společensky deklarovaných skupin.

 

Slovanské jazyky

  •  jejich společný základ je praslovanština (2000 před n.l.).
  • Západní sl. jazyky jsou Poláci, Češi, Slováci.
  • Jižní sl. jazyky jsou srbové, Chorvati, Slovinci, Makedonci a Bulhaři.
  • Východní sl. jazyky jsou rusové, bělorusové, Ukrajinci.

 

Zvláštností mezi slovanskými jazyky je staroslověnština byl to jazyk uměle vytvořeným filozofem Konstatinem pro kulturní a náboženské potřeby Slovanů. Jeho základ byl také v praslovanštině. Proto byl pro všechny Slovany srozumitelný. Jednotlivé slovanské jazyky se vyvinuly z různých praslov. Nářečí. Např. Čeština se začala vyvíjet v 10. stol. Její vývoj byl dokončen na konci 13. stol., Kdy se stává spisovných jazykem.