Svatý Xaverius – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Svatý Xaverius

Autor: Jakub Arbes

Přidal(a): Lulu

 

 

 

Autor: Jakub Arbes

–    Narodil se jako syn ševce. Vystudoval reálku, kde jej krátce učil i Jan Neruda a polytechniku, kterou však nedokončil. Věnoval se žurnalistice a spisovatelské činnosti.

–    Jako redaktor opozičních Národních listů a novinář protivládního zaměření byl Jakub Arbes nejednou vyšetřován a dokonce odsouzen k vězení v České Lípě. V sedmdesátých letech byl z Národních listů propuštěn, nějaký čas působil jako dramaturg v Prozatímním divadle. Pokoušel se založit vlastní časopis, od roku 1876 žil jako svobodný spisovatel. Často existenčně strádal.

–    Jakub Arbes patřil k odvážným a tvrdým kritikům tehdejší společnosti. Nikdy však nepřišel s návrhem na řešení současné situace.

–    V posledních letech života bojoval se slepotou, stále však zůstával ve styku s literárním i společenským životem. Podporoval pokroky v literární tvorbě.
Jakub Arbes zemřel ve svém smíchovském bytě. Pohřben byl v Malvazinkách.

 

Dílo:

Jakub Arbes byl především žurnalista a prvky žurnalistické práce jsou patrné i v jeho próze. Jako první literární díla psal básně. Byla to však pouze průměrná práce. Věnoval se i překladům poezie. Jeho pokus o drama se nezdařil a psaní dramatické tvorby sebekriticky zanechal. Nejlépe mu vyhovovalo psaní prózy. V jeho tvorbě si nelze nevšimnout vlivu anglického gotického románu.

Romaneta, povídky a novely: 
Jakub Arbes miloval tajemné příběhy. Byl však i velmi racionální člověk, který se zajímal o nejnovější vědecké objevy. Vytvořil nový literární žánr – romaneto. (Tento název pochází od Jana Nerudy.)

–    Romaneto je románová novela menšího rozsahu, ve které se vyskytují vědecké, filozofické a sociální úvahy. Má napínavý děj s fantazijními nebo detektivními prvky. Na začátku nepochopitelná záhada je na konci vysvětlena.

–    Příznačným rysem Arbesových romanet je jejich autobiografičnost, zdůrazněná postavou vypravěče. Děj se odehrává obvykle v Praze v autorově současnosti nebo nedávné minulosti.

Tvorba:

Romaneta:

–    Ďábel na skřipci, Sv. Xaverius, Sivooký démon, Ukřižovaná, Newtonův mozek, Etiopská lilie, ..

Romány:

–    Kandidáti existence, Moderní upíři, Epikurejci,  Mesiáš, Anděl míru, …


Svatý Xaverius

Mnohovrstevná dějová próza , vystavěna jako složitá dějová a motivická konstrukce

Východisko vypravování je situace zdánlivě neřešitelná, tajemná, záhadná, romantická, vymyká se rozumovému chápání ¦ nakonec objasněna racionálně

 

1) prostředí – malostransko-smíchovský prostor

 

2) záhada: podobnost hlavní postavy s postavou na obraze, rodinná historie, tajemství obrazu, poklad

 

3) autor podpořil záhadu kompozicí díla

– napětí umocňuje¦ reálno x fantazie, racionalita x iracionalita, určité x neurčité

 

4) vypravěč – ich forma: student, novinář (autobiografické prvky)

–    tím jak hodnotí a organizuje realitu vypravování udržuje čtenáře v napětí

–    obrací pořadí faktů, zamlžuje a zaměňuje fakta, přerušuje vyprávění, míchá sen s realitou

–    vlastní hodnocení situací

–    nedává jednoznačné odpovědi na otázky – podněcuje čtenářovu zvědavost

 

5) řešení – není, autor se o něj nesnaží ¦ nutí čtenáře k úvahám (na konci knihy cítíme zklamání)

 

6) děj

– počíná  se líčením vypravěčova zájmu o malířství a podrobným popisem obrazu sv. Xaveria od Františka Xavera Balka z pražského chrámu sv. Mikuláše

– Vlastní děj se rozvíjí od okamžiku, kdy se vypravěč účastní v zešeřelém a opuštěném chrámu podivného chování mladíka, jehož tvář se podobá tváři umírajícího světce z obrazu. Záhada podobnosti i tajeného jednání je relativně vysvětlena poté, co se vypravěč stává přítelem neznámého; z jeho líčení se dozví pravdivou rodinnou historii, která neznámému dala tvář, jméno Xaverius a také víru ve skrytý smysl barokního obrazu.

– Rozluštění tajemství obrazu, v němž se Xaveriovi podařilo najít plán ukazující cestu k pokladu, vystavuje a dynamizuje děj, jehož přímým z za nečekaných světelných efektů přichází zvrat – vyděšený Xaverius prchá s nalezenou skříňkou ponechávaje vypravěče (i čtenáře) zcela na pochybách o povaze a smyslu nalezeného pokladu.

– Příběh se uzavírá po třech letech při náhodném setkání s Xaveriem ve vídeňském žaláři, kde je vypravěč, teď už jako český opoziční novinář, na několik dní uvězněn. Dovídá se, že nález byl bezcenný a náhodný a Xaverius, že se do vězení dostal za čin, který nemohl spáchat. Avšak dříve než mu stačí vypravěč svým svědectvím pomoci, Xaverius umírá – s nejistou domněnkou, že jeho pokus byl zcela marný.

 

–    Z počátku příběh veden jako výpověď o deduktivním pátrání

–    Romaneto se v bodě, kdy by příběh měl vyvrcholit finálním potvrzením Xaveriovy dedukce(nálezem pokladu), nečekaně láme – končí jeho uvězněním a smrtí, v níž se zvolna naplňuje paralela mezi ním a světcem z obrazu ¦ paralela je podtržena nejen shodou jména a tváře, ale také zvýrazněnou stylizací jeho umírání jako obdoba kompozice Balkova díla

  • Náhlý zlom klade do popředí nejen otázku smyslu Xaveriova jednání, nýbrž i otázku smyslu prózy jako celku

 

7) rozpor mezi tužbami, ideály a schopnostmi hlavního hrdiny na jedné straně a možnostmi jejich realizace na straně druhé ¦ jeví se jako příběh lidské determinace, příběh výrazného jedince

 

8)postavy

–    Vypravěč – subjekt výpovědi, avšak není subjektem pátrání, o němž vypráví

–   Přítel – výstřední, nicméně racionálně uvažující, cílevědomě jednající člověk – sděluje své poznatky vypravěči

 

9) podstata Sv. Xaveria je v protikladném, vnitřně rozporném vztahu k velkým idejím a také jejich konfrontaci a s deziluzí rodící se z neuskutečnitelnosti předsevzatého

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.