Baroko ve světě i v Čechách

 

 Jméno: Baroko v literatuře

 Přidal(a): Michaela Provazová

 

 

VZNIK BAROKA

 • Itálie
 • 1600-1750 (období 30leté války)
 • „barocco“ = portugalsky (perla nepravidelného tvaru -> vzácné, neobyčejné, oslnivé, zdobené), „báros“ = řecky
 • poslední universální sloh
 • návrat k náboženství, odvrat od přírody -> soustředí se na nitro
 • ženy oblých tvarů = symbol bohatství

 

FÁZE BAROKA:

 • RANÉ BAROKO (16. stol. Itálie, 17. stol. Evropa bez Ruska)
 • VRCHOLNÉ BAROKO (17. – 18. stol.)
 • POZDNÍ BAROKO (2. pol. 18. stol. = přechází v ROKOKO)

 

ARCHITEKTURA:

  • kopule, mohutnost, „přeplácanost“, pozlacení
  • lorety, štuky, giganti, mušle, nika, Boží muka, akant, kartuš, salla terrena
  • ARCHITEKTI – F. Borromini

 

SOCHAŘSTVÍ:

 • v pohybu, plné emocí, rozevláté (šaty apod.)
 • Matyáš Bernard Braun, G. L. Bernini

 

MALÍŘSTVÍ:

 • portréty, krajiny, oltářní malby, náboženské motivy, pestré barvy
 • Rembrandt, K. Škréta, P. Brandl,…

 

LITERATURA:

 • návrat do středověku, silné city, erotismus, dynamičnost, rozporuplnost
 • alegorie, lyrika, písně, legendy o světcích
 • metafory, kontrasty, hyperboly, antitéze

 

DIVADLO:

 • snaha zapůsobit všemi směry (zpěv, hudba, kostýmy), popravy
 • po 30. leté válce
 • DĚLENÍ:
  • lidové
  • jezuitské
  • šlechtické
  • pastorální
  • KLČ (knížky lidového čtení)

 

HUDBA:

 • varhany, opera
 • F. Händl, J. S. Bach, J. J. Ryba, A. L. Vivaldi, Adam Michna z Otradovic

 

MANÝRISMUS:

 • styl, který používají pořád stejné zvyklosti (šablona) à skrytý význam
 • různé stejné symboly, myšlenky,…
 • v baroku nebyl skrytý význam, pro všechny vrstvy obyvatelstva

 

POPULISTICKÉ:

 • vstřícné k populaci/společnosti
 • snaží se zavděčit populaci, vyobrazení člověka v sochařství a malířství
 • dynamická, v pohybu, zaoblenost, emocionální výraz, napětí uvnitř i venku

 

DRAPÉRIE:

 • zobrazení šatů, látky (rozevláté)

 

MILNÍK:

 • důležitý bod, kterým procházíme v průběhu života
 • sloup, který udává, kde se nacházíme

 

SAKRÁLNÍ = náboženský

 • dosažení dojmu nekonečnosti
  • kopule + obrazy na stropě
  • perspektiva – vyvolání prostorové orientace kvůli obrazům
 • kontrast (protiklady) – základní umělecký prostředek
 • hyperbola (nadsázka, přehánění) – všechny pocity jsou zobrazovány v extrémní podobě
 • naturalismus – nemilosrdně přesné zobrazení (i věci, které nejsou příjemné = choroby)
 • ornament (ozdoby) – ozdoba obrazů, ale i ozdoba literatury -> složitost

 

  RENESANCE BAROKO
ČLOVĚK: Plnohodnotný život, individualismus (každý člověk je jedinečný), studium Ideální člověk je skromný a pokorný člověk, aby se zbavily svých špatných vlastností, neřestí (práce na svém charakteru)
TÉMA: Pozemský svět Mystika (lákali je věci, které nebyly vědecky vysvětleny)

Chiliasmus – víra v poslední soud, armagedon

Eschatologie – představa posmrtného života

 

NÁLADA: Harmonie a klid Expresivní (vzrušení, extáze), výrazné pocity

 

PŘEDSTAVITELÉ BAROKA:

1) ZAHRANIČÍ:

 • PEDRO CALDERON DE LA BARCA:
  • španělský dramatik
  • srovnáván s Lope do Vega
  • někým oblíbený, někým podceňován
  • teolog (studoval na několika školách)
  • královský kaplan v Madridu -> dobré zázemí pro tvorbu
  • asi 200 divadelních her (většinou náboženské téma)
  • divadelní žánr– AUTOS SACRAMENTALES (předložil divákům soubor křest ctností)
  • ŽIVOT JE SEN:
   • 3 dějství
   • dějově komplikované (hodně postav, hodně dějových linií)
   • hlavní hrdina – princ Segismundo
   • život je lež (naši blízcí, rodina, peníze, kariéra je jen přelud à probuzení, vnitřní klid)
  • SOLIPSISMUS – název, že svět, jaký je kolem nás ej takový, protože my jsme si ho svým myšlením vytvořili
   • jediný důležitý bod jsem JÁ (duše) à kdo to pochopí, vznikne z něj pak nadčlověk = životní filozofie
   • královské prostředí
   • zlá věštba à princ se má stát vrahem, zrádcem, krutovládcem à umístěn do věže v lese à test = řeknou, že se mu to jen zdálo à ples na princovu počest à masakr à uvězněn zpět, ale rebelie (možnost, že na trůně bude někdo cizí)à vysvobodí ho à usedá na trůn, ale nakonec nechce být králem, ani nechce majetek, zůstává ve věži
 • JOHN MILTON:
  • Anglie
  • největší z barokních básníků
  • duchovní eposy (pol. 17. stol.)
   • zase se vracejí
  • ZTRACENÝ RÁJ:
   • největší barokní dílo svět. literatury
   • 2 dějové linie:
   • DL – pozemská (týká se lidské bytosti – o vyhnání Adama a Evy z Ráje)
   • DL – nadpozemská (fiktivní příběh Lucifera, který byl kvůli povstání svržen z nebe)
   • boj člověka se sebou samým
   • Lucifer jako zraněný anděl, který chce odpuštění, ale ví, že to nejde
   • typizace –člověk představuje jen jednu určitou vlastnost

 

2) ČESKÉ ZEMĚ:

 • 1620 – bitva na Bílé hoře
 • dostalo se k nám baroko
 • rekatolizace – upevnění moci katolické církve
 • konvertování – přestup do jiné církve à jinak exil
 • germanizace – úředním jazykem (jediným) se stala němčina
 • pomalé vymírání češtiny
 • čeština jen na venkově (žádná gramatika, pravidla)
 • spisovná čeština zanikla

 

JAN ÁMOS KOMENSKÝ:

 • reprezentant exilové tvorby (nebyl kat. vyznání -> vyhnán)
 • *1592 (Nivnice, Morava)
 • evangelická rodina -> po smrti rodičů byl u tety -> jel do Istanbulu (centrum vzdělanosti) à pak do Přerova (nejmladší učitel)
 • rektor gymnasia ve Fulneku
 • 1626 – odsun z Čech do Polska (Lešno) = chtěl zlepšit situaci evang. církve
 • 1656 – mu shořelo skoro všechno jeho dílo -> cesta do Istanbulu
 • 1670 – zemřel v Istanbulu (Naarden)
 • asi 11 děl (zbytek shořel)
 • typický renesanční člověk (všestranný)
 • obory:
  • a) pedagogika – („UČITEL NÁRODŮ“), bohatá praxe (mnoho škol)
  • b) didaktik(a) – učitelské metody, humanitní věda o učitelských metodách
  • c)umění – estetická literatura, spisovatel, umělec
  • d) filozofie a religionistika + teolog – srovnání náboženství, poslední biskup Jednoty bratrské (protestantská církev)
 • PEDAGOGICKÉ KNIHY:
  • výchova, didaktika, výuka jazyků
  • encyklopedie
  • pansofie – vševěda
  • v Lešně – reforma školství v Českých zemích
 • VÝCHOVA:
  • 1) poznat svět okolo
  • 2) poznat sám sebe
  • 3) povznést se k BOHU
 • nesouhlasil s tělesnými tresty
 • rozdělil systém škol – učení doma (0-6 let) à obecná škola (6-12) à latinská škola (12-18) à akademie (18-24)
 • FORMY:
  • názornost
  • systematičnost
  • aktivnost
  • trvalost
  • přiměřenost
 • LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE:
  • satirská alegorie
  • sám ji nedokázal žánrově zařadit
  • možný žánr – Útěšný list:
   • texty psané proto, aby utěšily obyvatele/čtenáře
   • ALE bývají stručné (což se mu nepovedlo)
  • 54 kapitol (1-36 labyrint světa, 37-54 ráj srdce)
  • 1623-31
  • Vševěd Všudybud, Mámení Mámil, královna věta Moudrost, Město východu a rozchodu
  • lidé se neposlouchají (smrtka à šípy do hrudi)

Společnost rozdělená na STAVY:

 • Domácí
 • Hospodářství
 • Učených
 • Náboženský
 • Vrchnosti
 • Soldácký

OBSAH:

 • část popisuje svět (část venku)
 • část popisuje lidské nitro

FORMA:

 • část – dějová, epická
 • část – lyrická
 • číst postavená na dialogu
 • část postavená na monologu

ORBIS PICTUS:

 • na začátku citát z Bible
 • předmluva (příklady jen o klucích)
 • znaky abecedy (zvuky zvířat)
 • nemá děj: zabývá se vším, co by měli všichni vědět:
  • náboženství
  • základní živly
  • nebe
  • země (plody, kovy, stromy, kameny, zvířata)
  • kapitoly o knihách
  • války, města, instituce, lékařství
 • VELKÁ DIDAKTIKA (didaktika magna)

 

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC:

 • nejkvalitnější český básník té doby, který může konkurovat J. A. Komenskému
 • katolík (neřešil tedy cirk. problém té doby)
 • velmi inteligentní a tolerantní (přátelé měl i mezi protestanty = korespondence)
 • dobře se oženil (byl nižší šlechtic), bohatá zámožná dívka, kterou miloval
 • básník, literát, ale i hudební skladatel, varhaník, autor hud. skladeb (duchovní písně)
  • nejlepší skladatel DP, rád měl písně s vánoční tématikou

 

KOLEDA VÁNOČNÍ DUCH. PÍSNĚ
Sloužila ke koledování Profesionální tvorba

(autorská tvorba)

Praktický ráz Neměli účel něco

vykoledovat

Lidový ráz a lid. původ (součást folklóru) Součást liturgie, obřadu

 

Adam Michna – Chtíc, aby spal (DP)

 • 3 DÍLA:
  • ČESKÁ MARIÁNSKÁ MUZIKA:
   • žánrově – kancionál (sborník DP, zpěvník)
    • neměli do této doby autora
   • autorské dílo (většina písní jeho vlastní)
   • jsou zde ESCHATOLOGICKÉ PÍSNĚ:
    • vize posmrtného života (o lid. duši v očistci, pekle, ráji)
  • SVATOROČNÍ MUZIKA:
   • autorský kancionál
   • písně seřazeny podle náboženských svátků
  • LOUTNA ČESKÁ:
   • rozdělena na 13. částí = SVITA
   • jedna z nich: Mariánská myslivost
    • děj: lov Panny Marie, která před nimi prchá (moře, les,…)
    • motivy + symboly:
    • LOV – získání obživy, existence (víra je existenčně nezbytná, aby člověk přežil tak ji potřebuje)
    • ZBOŽÍ – věc, která je volně dostupná všem
    • smysl básně – aby Marii následovali, ať je to sebetěžší
   • není to kancionál, ale hudební skladba
   • realizace orchestru
   • neobvyklá přirovnání, originální (mohla být i špatně pochopena)
   • mystická erotika – pozemskou lásku přeměnit v lásku k BOHU (největší možná forma lásky) à vykoupení
   • velký erotický náboj (ale mysticky myšleno)
   • směšuje pohanství + křesť. svět
    • vystupují tam postavy z antiky (Venuše) – přirovnávána k Panně Marii
    • Amor (láska, zamilovanost) – ztotožňován s Ježíšem (chápáno jako drzost)
   • miluje popisování květnové přírody
   • motiv MÁJE = LÁSKY (největší inspirace pro K. H. Máchu – Máj)

 

BEDŘICH (FRIEDRICH) BRIEDL:

 • Klementinum:
  • universitní komplex, založili ho JEZUITÉ
  • nejprve konkurence s Karlovou univer., později se sloučily
  • meteorologická věž (od 1750 – 3x denně měří teplotu apod.)
  • Národní knihovna ČR – obsahuje veškeré knihy, které vydalo české nakladatelství
 • pracoval jako jezuitský tiskař v Klementinu
 • úžasný řečník (studoval rétoriku)
 • oblíbený napříč všemi spol. vrstvami
 • putoval jako apoštol (o holi, žebravý mnich, od vsi ke vsi)
 • smysl pro humor (nebývalo u jezuitů)
 • DÍLO:
  • Co Bůh? Člověk?
   • aby zvýraznil Boha nad člověkem
   • stojí na principu kontrastu, protikladů
   • gradace
   • ich-forma, ale myslí tím všechny lidi
   • špatně – protože člověka stvořil Bůh k obrazu svému à rouhání
   • píše s pomocí svých pocitů
   • prvotní hřích (dědičný hřích) – Adam a Eva (jablko) à dědičně se to dějí až do dnes, proto děláme špatné věci
   • první text, který je plný metafor (originálních)

 

BOHUSLAV BALBÍN:

 • protiklad F. Briedla
 • nevýrazný člověk bez rétorických schopností
 • vědecká práce (pracovna), historie = odborné spisy
 • velký vlastenec, hrdý na české dějiny
 • jezuita
 • vyučoval na gymnasiu -> po pár letech až z Vatikánu odvolán (pedofilní sklony)
 • DÍLO:
  • ROZPRAVA NA OBRANU JAZYKA SLOVANSKÉHO, ZVLÁŠTĚ ČESKÉHO (Balbínova obrana):
   • traktát (ale není to úplně odborný text)
   • lingvistické a vlastenecké téma
   • důležité – jezuita, a přesto je proti germanizaci
   • FÁZE:
    • pojato jako osobní dopis jinému knězi
    • až po Balbínově smrti, po mnoha letech, byla vydána jako kniha
   • nenapsal ji česky, ale latinsky (do češtiny přeložena až v 19. stol.)
   • obsahuje bajku
    • o němčině – Češi jsou naivně důvěřivý (zajíc) a Němci přijdou sem a postupně začnou všechno měnit (ježek), až se stala národním jazykem němčina