Baroko v literatuře

literatura

 

Téma: Baroko v literatuře

Zařazení: Literární směr

Přidal(a): alena.a

 

Baroko obecně – úvod do baroka

Název

 • portugalské barroco = ozdoba nepravidelných tvarů
 • francouzské baroque = nepravidelný

 

Rozvoj

 • pol. 16. stol. – 18. stol.
 • jižní a střední Evropa

 

Baroko se rozvíjelo v období feudální krize, náboženských, politických a sociálních sporů, které zásadně ovlivnily duchovní atmosféru celé epochy.

 

Náboženství

 • upevňování katolicismu
 • 1545 – koncil v Tridentu
 • katolictví X protestantství
 • 1563 – začátek PROTIREFORMACE
 • řád jezuitů (Tovaryšstvo Ježíšovo)
  • 1534 – založen
  • boj s kacíři
  • Papež přeložil Svatou kongregaci (Sanctum officium)

 

Politika

 • počátek 17. století
 • třicetiletá válka (1618 – 1648)
 • vestfálský mír
 • přelom 17. A 18. stol. – nové konflikty (válka o španělské dědictví, severská válka)
 • konec 15. stol – turecké výboje ve střední Evropě
 • 1683 – ohrožena Vídeň
 • 1684 – vznik Svaté ligy (= válečného spolku)
  • iniciováno papežem

 

Sociální oblast

 • v některých zemích nárůst bohatství
 • v jiných hospodářská krize
 • dochází k vyostření společenských protikladů

 

Složitá doba s sebou přinesla nové životní pocity. Člověk intenzivně prožíval nejistotu pozemského bytí, proto se jeho naděje a smysl života přesunuly od života pozemského, tedy k víře.

 

Barokní umění

Obecně

 • duchovně orientováno
 • úzce spjato s křesťanstvím

1.

 • bezmocnost člověka (vůči světovému řádu)
 • úzkost z pomíjivosti (života i pozemského světa)
 • smrt a posmrtný život (jediná jistota; memento mori – pamatuj na smrt)

2.

 • dramatičnost (kontrast – nedokonalý, hříšný člověk X dokonalý Bůh; renesanční racionalizmus X barokní mysticismus)

3.

 • monumentalita
 • citovost – vášnivost
 • působivost
 • expresivnost
 • sugestivnost

4. 

 • odklon od skutečného, pozemského světa
 • využívání alegorie a symbolů

5.

 • prostupování mysticismu a erotismu

 

Členění

a) Oficiální baroko (sloužilo vládnoucí vrstvě, spojeno s protireformací, monumentální, okázalé, složité)

 • Výtvarné umění
  • niterné stavu, vnitřní emoce
  • teatrálnost a naturalismus
  • kontrast světla a stínu
  • Caravaggio, Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn,….
 • Architektura
  • monumentalita staveb
  • oblouk, křivka
  • dramatičnost
  • dopady světla zvýšky
  • objemné kupole
  • dekorace
  • morové a trojiční sloupy
  • Gian Lorenzo Bernini, Jan Blažej Santini Aichel,….
 • Hudební produkce
  • církevní potřeby
  • světská oblast
   • opera (soulad textu a hudby)
   • kantáta
   • monumentální duchovní oratorium
  • zdokonalování starých nástrojů a vytváření nových – rozvoj instrumentální a orchestrální hudby
  • monumentalita, velkolepost, ale i citovost a meditativnost
  • Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, George Philipp Telemann, Georg Fridrich Händel, Johann Sebastian Bach,….

 

b) Lidové baroko/ nízké baroko

 • přejímalo témata baroka oficiálního, ale bylo jednodušší, rozvoj lidového baroka se projevil v mnohých oblastech lidského života – lidová hudba, slovesnost, drama, architektura,….

 

Baroko v literatuře

Barokní literatura oficiální

 • náboženský ráz
 • zpracovává duchovní, zejména biblická témata
 • soustředí se na nadosobní věci
 • dramatická, patetická
 • gradace, kontrast, hyperboly (=nadsázky), metafory, epiteta, přirovnání, antiteze
 • symboly, alegorie

 

Duchovní lyrika

 • filozofická
 • vyvěrá z duchovních prožitků
 • lidská nepatrnost X Boží dokonalost
 • jediná jistota – smrt a následné splynutí s Bohem

 

Lyrika světská

 • nějaký zásadní rozdíl od lyriky duchovní
 • láska k dámě – cit k vtělení božské dokonalosti
 • prostředí poezie chápáno jako ráj na zemi

 

Epika

 • reprezentována hlavně eposy
 • hrdina řeší spor (př. láska X čest)
 • volí nadosobní hodnoty

 

Próza

 • kazatelství
 • legenda
 • satira
 • Drama
  • jezuité X piaristé (škola hrou)
  • školské drama (jezuitské)
   • typický barokní ráz
   • vrchol v pol. 17. století
   • obliba tragédie
  • komedie dell´arte
   • zdob renesance
   • v stol. – rozšířena do evropských zemí

 

Evropské baroko

Manýrismus

 • umělecký proud dvorského umění v Evropě
 • přelom 16. a 17. stol
 • soustředění se na formu textu (vyumělkovanost, složitost), obsahově však nezajímavý, prázdný
  • Podoby manýrismu
   • marinismus
    • Itálie
    • Giambattista Marino (báseň má překvapit a ohromit)
   • gongorismus
    • Španělsko
    • Luis de Góngora v Argote (poezie má magické schopnosti; nejlepší dílo – Samoty, přirovnání období bytí k ročním dobám)
   • euphuismus
    • Anglie
    • pol. 16. stol.
    • škola metafyzických básníků (základní otázky bytí)
    • John Donne (Písně a sonety, Svaté sonety, Modlitby – výrok: komu zvoní hrana)
   • preciózní literatura
    • Francie
    • precióznost ve všech směrech
    • Madeleine de Seudéra

 

Alamodová poezie

 • milostná poezie
 • století
 • ústřední postava – zklamaný milenec
 • láska chápána jako utrpení
 • vyumělkovaná forma

 

Představitelé baroka v Evropě

Itálie

Torquato Tasso

 • Osvobozený Jeruzalém
  • nábožensko-hrdinský epos

 

Španělsko

Pedro Calderón de la Barca

 • dramatik
 • konec, zlatého období, španělského písemnictví
 • psal comedias (veršované hry o 3 jednáních) a autos (jednotaktové alegorické hry s nábožensko-filozofickými náměty)
  • Velké divadlo světa
   • Mistr rozděluje role života, podle úspěšnosti hry soudí jejich budoucnost
  • Život je sen
   • princ zavřený ve věži, bojuje se zlou předurčeností
  • myšlenka – člověk má možnost volby (otázka svobodné vůle)
   • Soudce zalamejský, Lékař své cti, Schovávaná na schodech

 

Anglie

John Milton

 • jeden z nejvýznamnějších anglických básníků
 • ódy, sonety, elegie, eposy
  • Ztracený ráj
   • náboženský epos o 12-ti knihách
   • vyhnání Adama a Evy zráje
   • ráj mohou opět najít ve svém nitru, jeho původcem je víra
  • Ráj opět nabytý
   • Kristovo pokušení na poušti

 

Německo

 • vliv protireformace a třicetileté války
 • lyrika vyjadřovala pesimismus
 • barokní tragédie, prozaický román
 • Martin Opitz – vytvořil první německou poetiku

Andreas Gryphius

 • hrůza ze smrti
 • pocity marnosti
 • ódy, epigramy, sonety, dramatické práce, komedie
  • Absurda comica čili Pan Peter Squentz
   • divadlo o divadlu

Friedrich Spee von Langenfeld

 • jezuita, kněz, docent filozofie a teologie, misionář a katolický lyrik
  • Zdoroslavíček, Zlatá kniha ctnosti
   • vrchol německé barokní přírodní lyriky
  • Cautio criminalis
   • kritický spis o čarodějnických procesech

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

 • nejvýznamější německý barokní prozaik
  • Dobrodružný Simplicius Simplicissimus
   • hlavní postava Simplicius Simplicissimus (= Prosťáček Nejprostší)
   • kritické dílo
   • obraz třicetileté války očima mladého chlapce
  • Continuatio
   • pokračování
   • chlapcův život poustevníka
  • Poběhlice Kuráž, Divous Skočdopole, Kouzelné ptačí hnízdo

 

Francie

 • baroko méně rozvinuto
 • trvalo kratší dobu (konec 16. stol. – léta 17. stol.)
 • do literatury proniká barokní citovost a sugestivita

Théodore Agrippa d´Aubigné

 • vůdčí osobnost francouzských protestantů
 • milostné sonety, nábožensko-politické básně
  • sbírka Jaro
  • Tragické básně

 

Rokoko

 • závěrečná etapa baroka (1730-1780)
 • rocaille (= mušličkový motiv)
 • původ ve Francii
 • odklon od duchovní námětů, soustředění na světské prožitky (dvorské prostředí)
 • hra a dekorativnost
 • pastýřské hry, galantní eposy a povídky, anakreontská a erotická poezie
 • Jean Antoine Watteau – malíř šlechtických radovánek

 

Giacomo Girolamo de Seingalt Casanova

 • Příběh mého života – paměti

 

Anakreontika

 • navázala na alamodovou poezii
 • vznik – 2. třetina 18. stol.
 • oslavuje víno, přátelství, ženy, světské radosti
 • vyjadřuje povrchnost a požitkářský způsob života

 

České baroko

 • Doznívání renesance a počátky baroka
 • od 20. let 17. stol. do poloviny 17. stol
 • české země sužovány politickými dopady třicetileté vlády, nastolování moci Habsburků, popravy 27 českých pánů a porážkou stavovského povstání
 • krutost vojsk, hladomory, nemoci
 • několik vln emigrací
 • rozlišujeme literaturu exulantskou a domácí

 

Exulantská literatura

 • Jan Ámos Komenský