Funkční styl odborný – český jazyk

 

 Jméno: Funkční styl odborný

 Přidal(a): autosuperb

 

 

 

 

a) charakteristika

Jeho cílem je podat přesné, jasné a relativně úplné informace z různých oborů lidské činnosti a poučit tím adresáta. Od autora vyžadujeme odborné znalosti.

 

b) slovní zásoba

Spisovný jazyk, odborné výrazy, jazykové výrazy slovně neutrální

 

c) slohové útvary

Útvary psané – výklad, pojednání, odborný článek, studie, monografie, odborný popis,referát, posudek, pracovní návody

Útvary mluvené – přednáška, polemika, vědecká diskuze, debat

 

d) skladba

Souvětí o 2-3 větách, věty dvoučlenné, bohatěji rozvité, oznamovací sevřenost,zhuštěnost, jmenné vyjadřování, pasivní konstrukce, substantiva a adjektiva verbální polovětné konstrukce, substantiva a adjektiva verbální polovětné konstrukce přívlastkové, přechodníkové, infinitivní přístavky.