Funkční styly

literatura

 

Jméno: Funkční styly

Zařazení: Slovník pojmů

Přidal(a): Sandrafic

 

Funkčními styly rozumíme způsoby vyjadřování a dělíme je dle funkce, kterou plní a účelu, za kterým jsou zpracovány. Každý z těchto stylů má své určité charakteristické znaky, které si představíme v následujícím článku.

 

 

Funkční styly se dělí následovně:

 • Prostěsdělovací styl (oznámení, leták, pozvánka, blahopřání, omluva, rozhovor)
 • Řečnický styl (projev, přednáška, řeč, kázání, hlášení rozhlasu)
 • Odborný styl (popis postupu, návod, referát, přednáška, rešerše, posudek)
 • Umělecký styl (vypravování, líčení, charakteristika, esej)
 • Administrativní styl (stížnost, reklamace, smlouva, životopis, vyhláška)
 • Publicistický styl (článek, reportáž, komentář, kritika, reklama)

 

Funkční styly mohou mít také různý slohový postup:

 • Prostěsdělovací styl  – informační, popisný a vyprávěcí
 • Řečnický styl – výkladový
 • Odborný styl – popisný, úvahový a výkladový
 • Umělecký styl – popisný, vyprávěcí a úvahový
 • Administrativní styl – informační a popisný
 • Publicistický styl – informační, popisný, vyprávěcí a úvahový

 

1. Prostěsdělovací

 • Každodenní komunikace
 • Projevuje se spontánnost, nepřipravenost na situaci, osobní rysy jednotlivých účastníků,
 • Funkce: kontaktová a věcně informační
 • Sdělení jsou mluvená (prosté sdělení), psaná (soukromý e-mail, dopis)
 • Komunikace neveřejná, často pomocí dialogu
  • Různé útvary národního jazyka – hovorová, obecná čeština či dialekt
  • V osobním kontaktu
   • Kontaktové prostředky (ty, hele)
   • Vycpávková slova (prostě, takže)
   • Ukazovací zájmena (ty)
   • slangismy
   • neverbální prostředky (gesta, mimika)
   • uvolnění větné stavby, elipsy

 

2. Řečnický

 • věcné projevy při významných společenských událostech, v rodinném kruhu
 • produktor se snaží posluchače ovlivnit, přesvědčit, poučit je, získat je pro nějakou myšlenku
 • funkce: přesvědčovací, propagační, získávací a informační
 • sdělení mluvená, veřejná a předem připravená
 • prostředky spisovné češtiny, někdy i knižní výrazy, ale také hovorové výrazy
  • řečnické otázky, fráze, citáty
  • neverbální prostředky

 

3. Odborný

 • výkladový postup, pro laiky i úvahový postup (používá se přesvědčovací funkce)
 • odporné publikace, časopisy, příručky, učebnice
 • záměrem produktora je předat přesné informace a poučit tak příjemce
 • dělení dle stupně odbornosti:
  • vědecký (teoretický) – určen odborníkům
  • prakticky odborný – aplikuje poznatky z praxe
  • populárně-naučný – určen pro laiky
 • funkce: esteticky sdělná
 • primárné psaná, sekundárně mluvená, vždy však veřejná
 • pro přehlednost bývá rozdělen na menší části (kapitoly, oddíly, odstavce), také závorky, poznámky, různé styly a typy písma, grafy, tabulky, schámata
 • prostředky neutrální spisovné češtiny, knižní prvky, citace
  • terminologie – často mezinárodní, ale také česká
 • složitější větná stavba, textová kompozice

 

4. Umělecký

 • oblast umělecké literatury
 • snaha působit na city, estetický dojem, výrazně se projevuje osobnost autora
 • funkce: esteticky sdělná
 • sdělení psaná, veřejné, někdy určena ke zvukové realizaci (drama)
 • autor může použít kterýkoliv z útvarů
 • výrazy knižní, neutrální, nespisovné, poetismy, fráze, nečekaná slovní spojení

 

5. Administrativní

 • informativní oblast a komunikace úředního styku
 • komunikátor je zaměřen na fakta, ale zároveň ovlivňuje a řídí činnost příjemce
 • sdělení jsou odosobněna – produktor často jedná jménem úřady, firmy nebo s nimi komunikuje
 • funkce: řídící (nařízení, zákony), správní (žádsot, protokol), odborně sdělná (zpráva, úřední dopis)
 • sdělení psaná, veřejná, připravená
 • neutrální spisovná čeština, termíny, knižní výrazy, ustálené obraty
 • ve zvýšené míře se užívá trpný rod a množné číslo (naše nabídka, předpokládáme,…)

 

6. Publicistický

 • oblast sdělovacích prostředků – snaha zapůsobit na co nejširší okruh příjemců, informovat je o aktuálním dění, ale také ovlivnit jejich názory
 • dělení:
  • zpravodajské – podávání hlavně informací (zprávy)
  • analytické – přinášejí další fakta, hodnotí je (komentář)
  • beletristické – mají některé prvky umělecké (črta)
 • funkce: přesvědčovací, informační, získávací, sdělná
 • forma psaná i mluvení, ale vždy veřejná a především připravená
 • neutrální spisovná čeština s výjimkou beletristické
 • obratná pojmenování, aktualizovaná vyjádření, neologismy, publicismy, ale i slangicismy shodné přívlastky (házenkářský bronz)
 • periodický tisk (noviny, časopisy), internetová média, publicistické pořady vysílané televizí a rozhlasem

 

U textu tedy můžeme určovat

 • Slohový postup
 • Funkční styl
 • Slohový útvar – poznám podle postupu a stylu
 • Účel textu
 • Ke komu se text obrací? – veřejnost, odborníci,…
 • Jakou formou? – psaná nebo mluvená
 • Jaký je projev?
  • veřejný/neveřejný
  • připravený/nepřipravený
  • dialogický/monologický
  • neutrální/emocionální
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.