Jak napsat popis pracovního postupu?

literatura

 

Téma: Jak napsat popis pracovního postupu?

Zařazení: Slohové práce

Přidal(a): Nikola Strnadová

 

Jedná se o zvláštní typ prostého popisu, například návod či recept. U návodového postupu můžete použít popisné prvky spolu s informačními. Postup návodu může dokonce přecházet i ve výklad s drobnou odborností. Text by měl být srozumitelný, explicitní, kompletní a hlavně souvislý.

U popisu pracovního postupu by mělo být použito přesné a výstižné vyjadřování. K tomu přispívají odborné názvy, tedy termíny. Popis pracovního postupu musí být řazen chronologicky. Každé fázi by měl být věnován jeden odstavec, aby výsledný text nepůsobil chaoticky.

 

Vlastnosti popisu pracovního postupu

Pracovní postup popisuje činnost, jejíž části jdou přesně po sobě ve stanoveném pořadí a časové posloupnosti. Pro lepší pochopení může být text doplněný o nákresy či obrázky. Patří sem návod, jak obsluhovat nějaký stroj a také, jak jej uvést do chodu. Dále sem řadíme i výrobu či opravu daného předmětu a kuchařské recepty.

 

Jazykové prostředky

Jazyk volíme spíše odborný, neutrální (bez citového zabarvení), své místo tu mají i dějová slovesa, časová příslovce a podstatná jména slovesná. Věty můžete použít jak jednoduché, tak i souvětí, ideálně pak souvětí s vedlejší větou časovou a účelovou.

 

Struktura

Popis pracovního postupu se skládá z úvodu, vlastního pokusu a závěru. Všemu předchází nadpis. Ten by měl obsahovat stručnou větu o tom, o čem postup bude. Prostřední část se pak dělí na další části, a to popis vstupu, popis výstupu, pracovní podmínky a poté jednotlivé kroky postupu.

Popis vstupu by měl obsahovat materiály a informace týkající s práce postupu. Popis výstupu pak obsahuje přesný popis výsledku. Tedy musí být jasné, co je výsledkem práce. A pracovní podmínky obsahují přesný popis předpokladů, které se musejí splnit, aby postup fungoval. Do závěru už pak jen patří zhodnocení návodu, jaké má výrobek využití a jaký je výsledek.