Othello – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Othello

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): Mand

 

 

 

 

 

Autor:

William Shakespeare – * 23. dubna 1564 (v Anglii) – 23. dubna1616

–          nejvýznamnější anglický dramatik, vrcholný umělecký představitel evropského humanismu a pozdní renesance, pocházel z rodiny prostých sedláků

–          o jeho mládí je málo zpráv, pravděpodobně chodil do stratfordské školy, kde se učil latinsky a řecky

–          r. 1582 sňatek s Annou Hathawayovou, s níž měl později 3 děti

–          r. 1592 odešel do Londýna a stal se spisovatelem a hercem, měl přístup ke dvoru Alžběty I., která značně tehdejší divadelní činnost podporovala – viz “alžbětinské divadlo

–          r. 1599 hrál v nové divadelní aréně The Globe

–          r. 1603 pod patronací nového krále Jakuba I. interpretace Shakespearových dramat

–          ve svém díle se inspiroval autory dřívějších dob – jeho dramata nejsou originální, jde o adaptace

–          pro jeho dramata je typická neomezenost látky, času a místa, zobrazení pozemského života, kladné i záporné vlastnosti lidí, střídání veršů s prózou a spletitý děj. Příčinou tragédií je lidská vášeň nebo náhoda, základem je láska a pravda. Ženy v Shakespearových dramatech rozhodují o svém životě samostatně, jsou ideálem krásy, cílevědomé a ctižádostivé (=> znak renesance). V komediích je častá záměna osob a situační komika, napsal 37 děl u kterých jsou jeho autorství sporné

 

Další díla: Romeo a Julie, Hamlet, Othello(tragédie)….Zkrocení zlé ženy, Kubec benátský, Veselé paničky Windsonské (komedie)….Richard II, Richard III(historické)…

 

Literární druh: drama

 

Literární žánr: tragédie

 

Jak život souvisí s dílem: ovlivněno smrtí jeho syna

 

Doba vzniku: na začátku 17. století

 

Místo děje: Benátky, přístav na Cypru

 

Kompozice:

Expozice – Benátky, Roderigo a Jago – dialog – jejich charakteristika – vztah k Othellovi, tajná svatba Othella a Desdemony, odjezd na Kypr
Konflikt – Roderigo se vysmívá Cassiovi, souboj Cassia a Montany – Othello už ho nechce jako náměstka; Jago vymyslí svou léčku – Cassio se přes Desdemonu (na radu Jaga) snaží omluvit Othellovi
Krize – Jago vyvolá v Othellovi žárlivost; Othello uvěří, začne žárlit
Peripetie – Emilie se zastává Desdemony; potyčka Roderiga s Cassiem
Katastrofa – Othello uškrtí nevinnou Desdemonu; Emilie všechno vypoví, je zabita Jagem
Katarze – Othello prozře – zabije se; Jago je usvědčen

 

Jazyk a styl:

Dílo je psané formou vypravování, autor vypráví o osudech hlavních postav. Děj probíhá chronologicky. Nejdříve jsme uvedení do doby, ve které se dílo odehrává, a poté jsme zapojeni do děje, který probíhá podle časové posloupnosti. Autor se v díle nevrací do minulosti ani nepředbíhá do budoucnosti. Celé dílo je psané spisovně a místy je užíváno vulgárnějších výrazů, například ve chvílích kdy Othello vytýká Desdemoně nevěru. V díle autor užívá přímých řečí a dlouhých monologů. Autor často používá dlouhá a složitá souvětí, která však k dílu zcela patří. Je zde velmi dobře a důkladně popsaná charakteristika každé postavy, autor se hodně věnuje psychologii a pocitům postav

 

Hlavní postavy:

Othello – urozený úředník, voják ve službách Benátské republiky, černoch; typický představitel pozdního humanismu, který stanul bezradně a zoufale před zcela novými formami společenské přetvářky a pokřivenosti; přes všechnu svou šlechetnost a hrdinskost nese v sobě prostotu a důvěřivost, která hraničí se slepotou, zabije Desdemonu
Jago – Othellův pobočník, nejnižší závistivec, pokrytec a žárlivec; egoista a kariérista, ten typ člověka, který se vynořuje v době psaní hry; Shakespeare ho staví do protikladu s Othellem; dovede své pravé sklony skrývat pod civilní maskou poctivce; místy je chladně racionalistický, s mazanou výřečností; libuje si v drsném vojenském humoru; dokáže výborně improvizovat
Desdemona – Othellova manželka, bílá, inteligentní kráska; dcera z mocné patricijské rodiny, věrná Ottelovi
Brabanzio – senátor, otec Desdemony, nepřeje si, aby byla s Othellem
Cassio – náměstek Othella, slušný, poctivý dobrák
Bianca – Cassiovo milá (z nižších vrstev)
Roderigo – benátský šlechtic, touží po Desdemoně, proto nenávidí Othella, spojí se s Jagem v jeho intrikách
Emilie – Jagova žena, služka Desdemony; v podstatě dobrá žena, až na to, že jednou (bohužel dost podstatně) zalže Desdemoně o šátku
Graziano – bratr Brabanzia
Lodovico – příbuzný Brabanzia
Montano – vladař na Kypru před Othellem

 

Hlavní myšlenka: Dílo pojednává o chorobné žárlivosti, o přetvářce a pomstě.

 

Další formy zpracování:

– opera

– film

 – kniha (divadelní hra)

 

Děj:

Othello si potají bere Desdemonu za ženu. Když to zjistí její otec, tak se na Othella rozzuří a nenávidí ho. Na konci knihy je pak zmínka o tom, že je mrtev. Othello jmenuje Cassia svým pobočníkem.O tuto funkci stál však Jago, který začne Othella nenávidět a přemýšlí jak by ho dostal z jeho hodnosti.K němu se přidá Roderigo, který se mu přizná, že miluje Desdemonu. Když to Jago zjistí, nabídne mu svůj plán jak Othella poštvat proti Desdemoně.Vymyslí si, že se Cassio tajně schází s Desdemonou, která ho také miluje.Domnívá se, že pokud se lidé doví, s kým je nevěrná, Cassio už nebude pobočníkem (stane se jím Jago) a Desdemona už se s ním jistě nebude chtít scházet, zamiluje se do Roderiga a opustí Othella.Tak to slíbí Jago Roderigovi.Jenže Jago chce mít Desdemonu sám pro sebe.Opije proto Cassia, který v opilství poraní Montana.Když ho uvidí Othello, tak ho Jago naoko brání.Když poté zůstane Jago sám s Othellem naznačí mu, že jeho manželka je nevěrná s Cassiem.Othello tomu nechce věřit, ale když pak uvidí, jak se Desdemona baví s Cassiem, jak ho brání a jak Cassio má Desdemonin šátek, který jí dal Othello, uvěří mu a začne Desdemonu a Cassia nenávidět.Jago se při tom ospravedlňuje a Othello ho považuje za přítele.Dohodne se s ním, že Jago zabije Cassia a Othello Desdemonu.Poté se Othello z dopisu dovídá, že je převelen do Benátek a na jeho místo má nastoupit Cassio.Othello se rozzuří a Desdemonu obviní z toho, že je nevěrná.Ta však ničemu nerozumí.Rodiego se ptá Jaga, kdy už bude Desdemona jeho.Ten mu poví, že brzy, jen co zabije Cassia.Rodiego souhlasí.Jedné noci poraní Cassia.Jago se zbaví Rodiega (aby se neprovalilo, že za vším je Jago) tak, že ho probodne.Ve městě koluje zpráva o tom, že je někdo mrtev.Othello si myslí, že už Jago zabil Cassia, a tak i když Desdemonu miluje, uškrtí ji v posteli.Vidí ji její služka Emilie, která vysvětluje Othellovi pravdu o Desdemonině věrnosti.Přichází Jago, raněný Cassio a ostatní.Když Jago slyší jak jeho žena kazí jeho plány rozhodne se ji zabít, probodne ji, a utíká stíhán Othellovou družinou.Othello velmi lituje svého činu a probodne se.Jaga čeká doživotní trest a Cassio se stává Othellovým nástupcem.

 

Literární směr a sloh:renesance

návrat k antickým ideálům krásy – sloupořadí, pravidelné půdorysy budov, okna, …

hrdina se často ztotožňuje s autorem (např. Božská komedie od Danteho)

častým tématem je láska i erotická (Dekameron)

typický je zájem o vědění píší se herbáře, mapy, historické knížky, cestopisy, …

humanismus

ve filosofii i v literatuře, zájem od boha k člověku, rovnost všech lidí před bohem

individuální zkušenost člověka, která pramení z praktického jednání, racionalismus

v užším slova smyslu chápeme humanismus jako literární a umělecké hnutí 14. -16. století jež programově navazovalo na odkaz antiky

 

Ukázka:

DESDEMONA
Hrůza mě učí rozumět: je mrtev?
OTHELLO
Kdyby byl životů co vlasů měl,
má valná pomsta pozřela je všechny.
DESDEMONA
Ach! on je zahrdlen a po mně je veta!
OTHELLO
Děvko! Mně do očí pro něho pláčeš?
DESDEMONA
Vyžeň mě choti! Jen mě nezabíjej!

OTHELLO
Pusť, děvko! Pusť!..

 

Ukázka, když začíná na Othella působit jako, skrs údajné podvádějí Desdemonou.


Poznámka:

četla jsem od Shakespeara 3 knihy a právě tahle se mi líbila nejméně

– Othello je dost vulgární až přehnaně

– na autorovy knihy se musí čtenář soustředit jelikož je to psané ve verších, píše ale nápaditě…

– na rozdíl od Shakespeara jiných hlavních hrdinů, tak Othello byl černé rasy





Další podobné materiály na webu: