Starověké kultury – literární období

 

 Jméno: Starověké kultury

 Přidal(a): Chappensee

 

 

Starověké kultury

– v oblasti úrodného půlměsíce vznikla v 4. tisíciletí před našim letopočtem první kniha

 

Starověký Egypt

– jedna z nejvyspělejších civilizací tehdejší doby, nacházela se kolem řeky Nil, tehdy rozdělen na Horní a Dolní Egypt

– znalosti lékařství astronomie, matematiky a stavitelství

Náboženství – polyteistické – vyznávali více bohů

Architektura – obelisky, pyramidy, sfingy, skalní hrobky, chrámy

Písmo – hieroglyfické – v 19. St. Rozluštěno Champollionem

Literární památky

– Dávné písně lásky – milostná lyrika starého Egypta

– Písně harfeníků – zpívané na hostině zemřelých, vyzývají posluchače, aby si užívali pozemského života

– Achnatonův hymnus na Slunce – kontrasty mezi dnem a nocí (den – vše ožívá, kvete, vše je veselejší, teplejší, noc – tmavá, nebezpečná krutá),

– Achnaton (Amonhotep IV.) také zavedl monoteismus – jednobožství

 

Starověká Mezopotímie

– mezi řekami Eufrad a Tygrys, dělení – Mezopotámie, Akad, Sumer, Babylónie, časté nájezdy

Písmo – klínové

Literární památky

– Epos o Gilgamešovi – Gilgameš je tyranský vládce, nutí obyvatelé ke stavbě městských hradeb, oni poprosí o pomoc bohy, ti na zem sešlou člověka Enkidua, který má Gilgameše přemoci, nakonec se oba spřátelí, Enkidua nakonec umírá a Gilgameš začíná hledat tajemství nesmrtelnosti, nenachází toto tajemství, když přijde ke svému městu, uvidí, že hradby už jsou dostavěné – hradby jsou to dílo, co ho činí nesmrtelným

 

Starověká Indie

– kolem řek Indus a Ganga, mluvili sanskrtem, nejstarší harappská kultura (2300 př. n. l.)

Náboženství – hinduismus, buddhismus

Literární památky

– epos Mahabharáta – Velké vyprávění o Bharáthovcích – 4 př. n. l. – 4. n. l. – soubor sanskrtských mýtů

– epos Ramajana – putování Rámovo – 3. – 2. století př. n. l. – sanskrtská hrdinská báseň

– Védy – náboženské texty, modlitby, hymny

– Upanišady – dialogy, ponaučení

 

Starověká Čína

– nejstarší státy ve 21. – 14. př. n. l. – např. Šan, Čou, v čele Syn nebes – postupně diferenciace do kast, kolem Žluté a Dlouhé řeky, vyspělé zemědělství a řemesla, místo vynálezu hedvábí, porcelánu, střelného prachu

Písmo – z obrázkového písma vzniklo písmo znakové – psané na hedvábí – později na papír – Kaligrafie

Literární památky

– pohádky a písně X avšak nejsou zde dlouhé eposy

– Kniha písní – Š-ting (11. – 6. st. Př. n. l.) – do češtiny přebásnil Bohumil Mathesius a nazval Zpěvy staré Číny, časté smyslové asociace, zvukomalba, refrémy a anafory

Architektura – Velká čínská zeď

Filozofie

– konfucianismus – zakladatelem je Konfucius

– taoismus – založena na textech Tao te Ting (Kniha o cestě a ctnosti) – autorem této knihy je Starý mistr (Lao‘c)

 

Starověké Japonsko

– geografická izolovanost, osídlení v oblasti pobřežních nížin, v čele je císař

Architektura – Japonské zahrady

Literární památky

– psali se zde krátké formy poezie – tanka  a haiku – postavené na slabikách, nevyskytuje se zde rým

– Haiku – přírodní lyrika, životní ponaučení, roční období, zvukomalba, počet slabik – 5, 7, 5

– Tanka – pětiverší – počet slabik – 5, 7, 5, 7, 7

– soubor japonské lyrické poezie Verše psané na vodu – přebásnil Bohumil Mathesius

 

Starověký Izrael

– na průsečících starověkých kultur – egyptské, fénické, mezopotamské, hlavní město Jeruzalém

Literární památky – hlavním literárním dílem je Bible (Písmo)

 

Bible

– dělí se na Starý a Nový zákon

 

Starý zákon

– napsán hebrejsky a aramejsky, je to posvátný text judaismu a křesťanství, vznikl v 1. tisíciletí př. n. l.

– základem je Tóra – 5 knih Mojžíšových – nejdůležitější části jsou Genesis (=zrození) a Exodus (=odchod)

Genesis – vypráví o stvoření světa, člověka, o vyhnání z ráje (Adam a Eva), dále o Adamových potomcích (Kain a Ábel) – o rozdělení zemědělství, o potopě (trvala 40 dní a nocí, na hoře Arara), o Noemovi a o babylonské věži, Sodoma a Gomora

– od 12. do 50. kapitoly tzv. příběhy patriarchů – Abrahám, syn Izák, vnuk Jákob a dvanáct Jákobových synů

Exodus – o útisků Izraelitů v Egyptě, o jejich osvobození Bohem skrze Mojžíše, o přechodu Rudým mořem a putování pouští, dále se zabývá Izraelem pod horou Sinaj a zákony, které tam Mojžíš obdržel – Desatero

– na toru navazují knihy soudců a knihy královské, dále knihy proroků

– tzv. svaté spisy = básnické knihy – žalmy – Kniha Kazatel, Pět svitků (Píseň písní = Píseň Šalamounova – sbírka svatebních písní), Kniha přísloví = Přísloví Šalamounova,…

 

Nový zákon

– soubor 27 knih, originál je napsaný řecky – postupně různé překlady po světě, vznik v 1. st. n. l.

Dělení – 4 evangelia (Matouš, Marek, Lukáš, Jan), skutky apoštolů – sepsáno Sv. Lukášem, dopisy (epištoly) – od: Pavel, Jakub, Jan, Juda, apokalypsa (Zjevení Sv. Jana – vice posledního soudu)

– pojednává o životě Krista

 

Význam Bible

– je to pramen evropské kultury, náboženský text, historický pramen, filozofické dílo (stanovilo základní morální pravidla), umělé dílo, přispěla k rozšíření znalosti písma

 

Starověké civilizace

Egypt – literární žánry

– mýtus – epika, příběh symbolického nebo náboženského významu, má neskutečný, vymyšlený příběh

– hymnus – lyriky, chvalozpěv, původně opěvoval bohy, charakter chvály a velebení.

– písně harfeníku – lyrika, říkají nám, že si máme užívat život, než zemřeme

– milostná lyrika – lyrika, píšící o lásce

Mezopotámie

– epos – hrdinové (většinou urození, z vyšších vrstev), děj (složitý děj s řadou různých epizod), forma (veršovaná poezie), námět (hrdinské činy), další eposy (Homérovy eposy Ilias a Odysea)

Indie

Indie

– védy – náboženské texty, modlitby, hymny

– sanskrt – jazyk v Indii

Izrael Bible

– začínat od Adama – začínat od začátku

– Noemova Archa – obrovské plavidlo, které zachránilo všechny tvory (samice + samec od každého druhu)

– Kainovo znamení – je to znamení toho, kdo zabil

– Babylonská věž – velká věž, díky které chtěli lidé dotknut se boha

– Sodoma a Gomora – nějaká katastrofa

– Jobova zvěst – zpráva o neočekávané nebo tragické události

– benjamínek – nejmladší dítě

– šalamounský výrok – moudrý výrok

– dvojice z Bible – Adam a Eva, Kain a Abel, David a Goliáš, Samson a Dalila

– biblické přirovnání – silný jako Samson, starý jako Metuzalém, stojí jako solný sloup, jediný spravedlivý jako archanděl, moudrý jako Šalamoun

– rčení nový zákon – krutý jako Herodotos, leží jako Lazar, zrádce jako Jidáš, nevěřící Tomáš, poslední večeře, Jidášův groš, Petrovo zapření, tančící Salome, křížová cesta

– evangelisté – Matouš, Marek, Lukáš, Jan

– JHS – Ježíš , náš spasitel,  INRI – Ježíš Nazaretský židovský král

– „Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon… A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.“

– pokračovatelé Ježíšovi politiky nenásilí – Ghandí, Mandela,

– Ježíšovi zázraky – proměnil vodu ve víno, uzdravoval mrtvé, chodil po vodě, …

– Ježíš se narodil v Betlémě a zemřel v Jeruzalému

– Ježíše pokřtil Svatý Jan Křtitel v řece Jordán

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.