Středověká literatura v národních jazycích – literatura

 

 Jméno: Středověká literatura v národních jazycích

 Přidal(a): Jiří Sedláček

 

 

Středověká literatura v národních jazycích (476 – 15. st.)

– souvisí se vznikem jednotlivých států a jejich písemnictví

– vznik a upevňování feudalismu, rozdělení společnosti na duchovenstvo, šlechtu a rolnický lid

– šíření křesťanství – nejednotný vývoj:
a) západní latinská vzdělanost – latina, písmo latinka; nezávislost církve na světské moci
b) východní byzantská vzdělanost – řečtina, řecká abeceda -> hlaholice a cyrilice -> azbuka; hlavou církve byl císař

– vzdělanost v rukou duchovenstva – centra: kláštery (mnichové, transkriptoria), chrámy a přilehlé školy, univerzity

 

znaky literatury:

– vliv křesťanství (náměty z Bible) na literaturu a umění -> texty náboženského účelu (cílem vychovávat, poučovat)
– hlavní hrdinou světec-mučedník

– nepůvodnost tématu – napodobování starších témat s cílem zpracovat je na vyšší úrovni

– vyjadřovacím prostředkem alegorie, časté užití symbolů (bílá – nevinnost, zelená – nevěra) a kontrastů (ďábel X Bůh)

– zpočátku literatura psaná bohoslužebnými jazyky (latina, řečtina), později jazyky jednotlivých národů

– užívají se světské prvky, motivy ze života šlechty a měšťanstva, šíří se ústní formou

 

útvary:

náboženská literatura – legendy, duchovní písně, hry, exempla (příběhy z prostého života), kázání, traktáty (články o náboženských otázkách), mysteria (hry o utrpení Ježíše Krista), mirákly (zázračné hry ze života světců), sotie (hry se světskou tématikou – satira, kritika církve)

 

světská literatura
a) pro urozené publikum – hrdinský a dvorský epos, dvorská lyrika
b) pro měšťanstvo – žákovská poezie, světské drama, cestopisy, zvířecí epos, fabliaux (komické veršované příběhy), pastorela (pastýřská milostná píseň), epištola (milostný list), alba (svítáčníčka – loučení milenců za svítáním)
c) určená lidu – lidové písně, báje, pověsti, pohádky, pranostika

 

I. Náboženská literatura

– Nový zákon (psaný řecky) = 27knih – život Ježíše Krista, forma: alegorie, vzpomínky, zjevení
– překlad Bible do latiny = vulgata
– hlavní postavou je Ježíš Kristus – zakladatel křesťanství, zjevuje se jako spasitel, objevuje se, aby vykoupil hříchy lidstva

 

části:  1) 4 Evangelia (dobrá zpráva) – Matouš, Marek, Lukáš, Jan – o narození, životě, skutcích, smrti a vzkříšení J. K.
– shromáždil kolem sebe 12 apoštolů, spolu putují světem a hlásí křesťanské názory
– o Velikonocích vstoupil do Jeruzaléma, kde byl zajat kněžími, odsouzen k smrti, po 3 dnech vstal z mrtvých, pověřil apoštoly, aby šířili myšlenky křesťanství a vstoupil na nebesa
2) Skutky apoštolů – líčí osudy učedníků; autor pravděpodobně Lukáš
3) Epištoly – listy apoštolů věřícím, sepsány sv. Pavlem
4) Zjevení sv. Jana – Apokalypsa – obsahuje vizi o konci světa, návrat Ježíše, poslední soud
+ mimo Bibli – Apokryfy

Legenda Aurea (Zlatá legenda) – vypráví o církevních světcích (František z Assissi)
– přístupná širokým vrstvám -> některé pasáže lidové, přeloženy téměř do všech světových jazyků

– Lyrické písně a modlitby

 

Drama

– drama nenavazuje na antické (upadlo v zapomnění), přežívá pouze drama lidové s pohanskými náměty (výstupy kejklířů, vynášení smrti) -> je církví vytlačováno

 

– středověké drama vzniklo v 9. st. – kostelní sbor recitoval texty z evangelií (liturgické hry o životě Ježíše Krista)

– Hry tří Marií – 3 zbožné ženy kráčí ke Kristovu hrobu, aby pomazaly tělo, zjeví se jim anděl: „Kristus vstal z mrtvých“

  1. st. – do dramatu pronikají světské prvky (souvisí s rozšířením národních jazyků) -> hry jsou hrány před kostelem, později na tržištích a na náměstí

– zlomek velikonoční hry Mastičkář – 3 Marie se zastavují na tržišti, aby nakoupily vonné masti
– narazí na mastičkáře (vychloubač a šarlatán), vulgární jazyk, situační a jazyková komika

– pašijové hry – o ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, předváděné o Vánocích a Velikonocích

 

II. Světská literatura

a) pro šlechtu a rytíře

Hrdinský epos

– ústně tradované veršované vyprávění o hrdinských skutcích, inspirace pohanskými náměty

– prvky epické šíře (příběh s bohatým dějem, více linií, rozsáhlé popisy postav a prostředí, okolností dějů)

– hlavní postavou statečný a odvážný hrdina X oproti Homérovi – vyloučeny zásahy bohů

Francie – Píseň o Rolandovi (11-12. st.) – součást Karolinského cyklu (Chansons de Geste), autor neznámý
– námětem rytířské hrdinství a jeho ideály, oslava hrdinských činů a křesťanské morálky rytíře Rolanda (odvážný a statečný rytíř pohrdající smrtí) z družiny Karla Velikého, Roland vlastní zázračný meč Durandal a roh Olifant
– Karel Veliký se vrací z křížové výpravy proti španělským Maurům – je však zrazen Ganelonem a jeho zadní voj pod vedením Rolanda je v průsmyku napaden přesilou saracénů – Roland přesto odmítá kvůli rytířské cti zatroubit na roh, aby přivolal pomoc X po zlomení svého meče zatroubí, popraská mu tepna a umírá – přijíždí Karel Veliký a potrestá zrádce

Španělsko – Píseň o Cidovi – španělská obdoba Rolanda

Německo – Píseň o Nibelunzích (13. st.) – princ Siegfried získává pomocí kouzelných věcí poklad, který je mu však záhubou -> je zrazen a zavražděn příbuznými a jeho žena ho pomstí, přesto poklad nenajde

Anglie – Píseň o Beowulfovi – pohádkové motivy – boj proti obludě Grendelovi a ohnivému draku

 

Rusko byliny (vznik 10-16. st., zapisované v 17. st.) – hlavní hrdinové idealizovaní bohatýři (Ilja Murovec)
– líčí boj o nezávislost Ruska, šíření křesťanství, spory knížat
– lyrické prvky – lidské děje prostoupeny ději přírodními
– Slovo o pluku Igorově – vojenské tažení knížete Igora proti Mongolům, porážka, zajetí, útěk

 

Rytířský román, Dvorský epos

– oslava ideálního středověkého rytíře a jeho ctností: věrnost panovníkovi, šíření křesťanství, úcta k ženě, povinnost ochraňovat chudé (sirotky a vdovy)

– exotické a dobrodružné motivy (křižácké výpravy), vznik ve všech národních literaturách (kopírování témat)

– nepochopení pro historické souvislosti (Alexandr Veliký byl líčen jako křesťanský středověký panovník)

– skladby o bájném králi Artušovi, čaroději Merlinovi a rytířích kulatého stolu – příběhy o hledání Svatého Grálu
– Lancelot, Perceval

– Tristan a Isolda – téma: osudová láska, zrada a boj proti předsudkům
– Tristan vyslán strýcem Markem pro irskou princeznu, na zpáteční cestě omylem vypije s Izoldou nápoj lásky (původně určený pro Marka) a zamilují se do sebe -> Tristan opouští dvůr, ale je osudově připoután ke své lásce
-> unese ji, je dopaden a odsouzen, na následky zranění v boji umírá

– Román o růži

– Román o lišákovi – satirický zvířecí epos

 

Dvorská lyrika

– lyrika plná hlubokého citu, lásky k vyvolené, vdané paní -> láska je nešťastná a neopětovaná

– šíří se z J Francie (oblast Provence) = trubadúři, S Francie = truvéři, Něm. = minesengři

 

zpěváci putují od hradu ke hradu – přednáší své verše za doprovodu strunného nástroje

b) pro měšťanstvo

– řeší témata současného života – kritika nedostatků společnosti, jde o zábavnost a komiku

– šíří je vysokoškolští studenti, žakéři

cestopisy

Marco Polo – Milion – věrohodný cestopis

– Cestopis Mandevillův – smyšlený cestopis belgického lékaře

 

III. Orientální středověká literatura

Čína – Li Po – vedl bohémský život, verše o víně, přátelství, volnosti, lásce a přírodě
– Tu Fu – autor společenské lyriky, sociální kritiky – přináší otřesné obrazy válečných hrůz a hladomorů

Arábie – vliv islámu – Korán – základní text

– Tisíc a jedna noc – soubor pohádek a povídek – vyprávění vezírovy dcery Šaharazády králi, který se mstí za nevěru své ženy a chce Šaharazádu nechat popravit – díky svému vypravěčskému umění krále vyléčí