Syntax – úvod do studia (VŠ)

literatura

 

Jméno: Syntax

Zařazení: Lingvistika

Přidal(a): Sarka FFUK

 

Syntaktické vlastnosti

 • Zákl. jednotky = věty
 • Složkové jednotky = větné členy

 

Vztah mezi komponenty

1) syntagmatické vztahy

 • = vztah mezi jaz. prvkem a okolím
 • = vztah mezi prvky okolí u jedné jednotky
 • syntagmata = kombinace min. 2 entit téže roviny jaz., které jsou založené na jejich kompatibilitě
 • někdy s. vztahy mezi morfémy – v koordinačním vztahu
 • determinační vztahy: kružítko – derivát od kruh, kroužit
 • hyposyntax = mezimorfémové vztahy
 • tradiční syntax = mezislovní vztahy
 • hypersyntax, textová syntax = mezivětné vztahy

 

2) paradigmatické vtahy

 • = vztah mezi hloubkovou jaz. strukturou
 • pro transformační popis
 • vycházet z konkrétních parolových projevů
  • jazyk + dané komunikační procesy
  • souvisl. mezi výrazovou a obsahovou rovinou
  • fční stránka jednotlivých syn. jevů
  • předpoklady pro tvoření správné výpovědi
 • jazyk = systém smyslově vnímatelných jednotek
 • smysl = předávání určitých jednotek
 • jednotky = jazykový znak = materiální nositelé
  • nemateriální sociální informace

 

znak

 • nese význam, poukazuje na něco mimo jazyk
 • bilaterálnost – signifiant a signifikát
 • bilaterální teorie jaz. znaku – forma X význam
 • podmínkou znakovosti je začleněný, dohodnutý význam
 • min. 2-členná soustava

 

slovo má ústřední postavení

 

věta

 • mnoho modifikačních poloh
 • neuloženo v paměti jako celek
 • má materii, funkční stránku, vztah k objektům v realitě = obsah
 • zákl. jazyková jednotka = lang
 • = myšlenka vyjádřená slovy (Trávníček, laické)
 • věta ≠ myšlenka X soudy, emoce

 

výpověď

 • parole = komunikační jednotka
 • forma výpovědi jsou věty x fce věty je vytvářet výpověď

 

DEFINOVÁNÍ VĚTY (Grepl a Karlík)

 • fonologicko-morfologickáoškHJsdk
  • modulačně ucelená, koncová kadence a pauza
 • logická
  • začíná velkým písmenem a končí interpunkčním znaménkem, nejčastěji tečkou
 • sémantická kritéria
  • Trávníček: myšlenka vyjádřená slovy
 • morfologicko-syntaktická
  • V. Matthesius: elementární promluva sdělná, kterou se mluvčí zanechávající po stránce formální dojem obvyklosti a subjektivní obvyklosti staví aktivně k nějakému faktu nebo skupině faktů

 

Větu konstituuje VF, které větě svou schopností vyjadřovat čas a způsob propůjčuje schopnost, aby mluvčí tím, že ji vyjádří nějaký stav světa, zaujímal stanovisko k nějaké mimojaz. skutečnosti; elementární jazyková jednotka syntakticko-sém. povaha, fce výpovědi v jaz. interakci. Věta je zákl. formou pro výpověď.

 

DEFINOVÁNÍ VÝPOVĚDI (Karlík a Grepl)

 • nejmenší promluvová jednotka
 • sémanticky i intonačně uzavřené (kadence konkluzivní X antikadence)
 • každá výpověď má KF a je intonačně uzavřená
 • 1998 – kom. fce; pronesená věta v konkrétní KS
 • má formu věty
 • nositel modality – postoj mluvčího ke skutečnosti
  • modalita jistotní = vyjadřuje jistotu platnosti
  • modalita voluntativní = vyjadřuje možnost / nutnost
  • modalita evaluativní = hodnotící
 • aktuální zakotvení v situaci – spojení tématu s rématem
 • KF vyjádřená
  • přímo – vyjádřeno jaz. prostředky
   • forma oznamovací x rozkazovací x tázací x přací
  • nepřímo – vyplývá z komunikace

 

PREDIKACE

 • vztah přisuzování = nejvýznamnější usouvztažňovací vztah, umožňující vypovídat informace o světě
 • jeho podstatou je aktualizace (z hlediska času a modality) – postihování příznaků předmětů
 • základním prostředkem je VF, explicitně umožňující čas a modalitu
 • = užití takových výrazů (slovesných i neslovesných) ve fci přísudku, které svým pojmovým významem umožňují mluvčím charakterizovat nějaký příznak (činnost, stav, vlastnost) objektu nebo vztah mezi objekty v časové a modální projekci
 • starší mluvnice rozlišují jednočlenné věty (základ = báze) a dvoučlenné věty (Po, Př), vztah syntagmatický
 • současná lit. uplatňuje širší chápání – jako vztah výpověď otvorný – ne nutně syntagmatický
  • nesyntagmatičnost dána vztahem mezi nějakou jazykovou jednotkou a mimojazykovou skutečností
 • Pršelo. – predikát, vztahuje se přímo k mimojazykové realitě (kořeny tohoto pojetí už v Kopečného Skladbě)
 • problematické struktury založené na neslovesných výrazech – konstrukce nemají stejnou strukturu:
  • na citoslovcích, částicích Nikoliv. Brr! (nemají větně-členskou fci)
  • na infinitivech, substantivech, adverbiích
   • Stát! Pozor! Náměstí Jana Palacha.(rozdíl tramvaj x mapa) – jde o pozůstatky vět, kde tyto rudimenty zastávaly větněčlenskou fci
 • → kategorie času a modality vyplývají z kontextu; nejde o predikační akt přímo, ale zapojením do KS

 

hranice mezi aktualizovanou výpovědí a pojmenováním není příliš jasná – názory se liší:

 • velmi široké pojetí elipsy (Grepl, Karlík)
  • jednočlenné neslovesné věty považované opravdu za věty, ve kt. došlo k rozsáhlé elipse
 • věty s realizovanou predikací x větné ekvivalenty
  • elipsy ustálené do určitých konkrétních situací = fragmenty = prvek není v bázovém tvaru (Mamince., Vodu! ..)

 

rysy predikace

výpověďotvorná : větotvorná = jestliže věty

 • : nevětotvorná
 • : syntagmatická (realizace mezi větnými členy)
 • : nesyntagmatická (s mimojazykovou realitou)

 

predikace větotvorná syntagmatická

 • mezi 2 jazykovými elementy; nutně se realizuje mezi predikátem a subjektem
 • subjekt: vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný (Hlavou zeď neprorazíš. Hráli Bacha.)
 • Kouření zakázáno. – chybí prvek nesoucí aktualizační kategorie, ale jde o výpověď fungující nadčasově a větné okolí se chová normálně (=jako ve větě); uvažuje se, že pozice predikátu zde je, ale není obsazena (něco jako nulový člen)

 

predikace větotvorná nesyntagmatická

 • čas a modalita jazykově vyjádřeni, ale není zde vztah k další jazykové jednotce
 • Pršelo. Je mi smutno. – nositel je vyjádřen dativem místo v nominativu; okolnost ovlivňuje nositele → nositel je upozaděn = “hloubkový subjekt”

 

predikace nevětotvorná nesyntagmatická

 • Pst!         – konstrukce nemající povahu vět (podle Hošnové i věty typu Dobře.)

 

predikace nevětotvorná syntagmatická

 • realizuje se mezi 2 jazykovými elementy, ale nevzniká věta – jestliže ve větné struktuře existuje hlavní predikace a ta vedlejší je upozaděná
  • – např. přechodník, doplňkové konstrukce
 • Vrátil se domů veselý.          – jde o relativní chápání času → depredikační konstrukce
  • – různé stupně: polovětnost, hloubková predikace
 • výpovědní spojení:               věta hlavní + věta vedlejší (upozaděný predikační vztah, = nepravé věty vedlejší); funguje při funkční závislosti a formální nezávislosti:
  • Myslím, Petr dnes zůstane doma.
  • Petr řekl, že dnes zůstane doma. → formálně rovnocenné

 

depredikace

 • vztahuje se na jevy, kt. odrážejí propoziční obsah, ale gramaticky jej pomocí kategorie a času nevyjadřují

 

konkurence

 • musí si konkurovat struktury kondenzované s nekondenzovanými
 • = v depredikaci toto neplatí

 

kopredikátový element

 • Považovali ho za dobrého člověka. – nelze rozdělit na 2 konstrukce (chybí konkurence)

 

složený přísudek:

 • modální sloveso + infinitiv (má rysy depredikátoru) (Chci snídat.)
 • být v préz. + sloveso smyslového vnímání v infin. (Je vidět Sněžku.)
 • fázové sloveso + infinitiv       (Začnu hulit.)
 • i fce infinitivu trpného: Chci, abyste mě odvezli na nádraží.
 • = prostředek kondenzace;
 • propoziční význam, není součástí složeného predikátu

 

Směr predikace

 • jednotný směr Chci být odvezen na nádraží
 • různý směr Chci, abyste mě odvezli…
  • chtít – ve významu “přát si” – musí být patiens, např. Chci uvařit oběd.
 • infinitiv – místo pro doplnění (adresát, beneficient)
 • potenciální pozice – zůstává neobsazen (význam – hodlat x požadovat)
  • nemutační predikátory – neiplikují změnu, pokud tak bez vnějšího původce

 

predikáty (predikátory) a aktanty (participanty) (Grepl+Karlík)

propozice:

 • věta = zákl. prostředek pro vyjádření propozic, vyjadřuje prop. nejúplněji
 • konfigurace obsahových entit, představuje myšlenkový odraz nějaké skutečnosti
  • nazýváme jej denotativní situací, nebo stavem věcí
  • situace je koplexní, obsah je výběrem ze situace
  • jedna propozice: entity stejné, pouze nazíráme z jiného úhlu (např. Lékař mi předepsal léky proti bolesti. / Předepsali mi léky proti bolestem. / Léky mi byly předepsány naším lékařem apod.)
  • sémantické participanty (aktanty) – odrážejí předmětové účastníky situace (objekty)
  • predikát – dokáže významovou složkou sjednotit entity a tvořit volná místa pro participanty
  • intenční pole predikátu = predikát předpokládá obsazení určitými participanty
   • intence = schopnost vázat participanty
 • aktualizované – někdo mluvil o něčem
 • neaktualizované – někdo se setkal s něčím
 • propoziční základ – kolem adjektiva, verba

 

hierarchizace propozice:

 • Lékař mi předepsal léky proti bolestem.
  • lékař (agent) v centru, propozice plně zapojená
 • Předepsal mi léky proti bolestem.
  • agens se upozaďuje
  • vyjadřuje vždy stejnou ZVS
 • Mám předepsané léky proti bolestem.
  • neobsazená pozice agens

 

predikátory

 • jazykově bilaterální jednotka – forma a význam (význ. = predikát)
  • predikátor je souhrn formy a významu
  • chybí-li, tak nahrazujeme 2 komponenty
   • → přísudek verbo (forma) – nominální (význam)
  • příponová část predikátu – nomitum u verbo-nominálního predikátu
   • = člen členu = samostatně nevstupuje do syntakt. struktury
 • není jednotka v terminologii (Daneš, Grepl, Karlík X Sgall, Panevová)
 • snaha typologizovat na zákl. typologie predikátorů

 

zákl. klasifikační kritérium při třídění predikátorů (Grepl, Karlík):

 • mutace = zda predikátor implikuje nějakou změnu (př.: rozsvítit X svítit)
 • pouze mutační umí vytvářet prostě vidové dvojice
  • číst → přečíst (čtu Bibli → přečtu Bibli)
  • číst (jako schopnost) → ø (naše děti už čtou)
 • nemutace: změna věku – zestárnout; změna stavu, situace – zčernat, ukradnout; změna fčního pořádku – opravit

 

pojetí

Grepl, Karlík:

 • nemutační (stavy = mladý, starý, hlupák; jednoduché procesy = svítá, svítí)
 • mutační = proběhla změna
  • prosté = externí původce změny není přítomen
   • Kočka vyšplhala na strom.
  • akční = externí původce změny = někdo jiný něco způsobil  Rozsvítil.

 

1. zp. tvoření:

 • být mladý       nemutační         spát
 • Omládl.          mutační prosté      usnout
 • V kosmeťáku ho omladili.     mutační akční      uspat

 

2. zp. tvoření – reflexivizace:

 • být rozbitý
 • rozbít se
 • rozbít

 

3. zp. tvoření – syntaktickými prostředky:

 • být rozpačitý
 • upadnout do rozpaků
 • přivést někoho do rozpaků
 • Daneš (MČ 3)
 • základní distinktivní rysy:
  • dynamičnost
  • mutace
  • členěnost
  • akčnost
  • přítomnost více než 1 participantu

 

1) statické predikátory (neděje, stavy)

 • nečleněné           Je zamčeno.
  • vztahy posesivní, kvalifikační, lokační..
 • členěné
  • obsahuje (prostor pro 2 participanty)
  • je zdravý (prostor pro: někdo)

 

2) dynamické predikátory

 • a) procesy nečleněné Sněží.
  • členěné
  • neakční
   • 1 part.  Slunce svítí.
   • více part.             Pacient trpí cukrovkou.
   • pojem akce je chápán jinak než u Grepla a Karlíka – zde je jedno, jestli se udála změna, či jestli je externí nebo interní
  • akční
   •  1 part.  Vojsko pochoduje. (agens-činnost)
   • více part.             Policie pronásleduje zloděje.

 

 • b) mutace – nečleněné  slovesa nevyžadující part. Setmělo se.
  • členěné              
   • nekauzativní = prosté     Oheň vzplanul.
   • kauzativní = akční          
    • 1 part. Závodníci se rozběhli.
    • více part. Zedníci postavili dům.

 

participant  = aktant

 • člen, kt implikuje určitou sémantickou roli
 • problematická klasifikace, protože záleží na sémantice
 • valenční – kvazivalenční (viz Táborského handout II, cvičení II)

 

agens = personální původce děje    →→↓

kauzátor – lze ho uvést ve větě i při pasivizaci    →↓  ↓

= aktor v pracích Jarmily Panevové a kol.

+ Panevová:

 • eficienc = efekt = něco vzniká naší činností/činností něčeho
 • orgativ – vymezení na zákl. otázky odkud: Vyšel z místnosti.
 • beneficient/maleficient    – často tvořen volným dativem: Natrhal mi jahody.
  • – instrukce: Je nařízeno zapisovat odchod.

 

Grepl, Karlík – Skladba češtiny – vycházeli z Jacquesa Perriéra (?), kt. vycházel z premis:

sloveso na sebe váže určitý počet aktantů:

 • agens                      vykonává
 • patiens                   snáší
 • nepřímý objekt      v jehož prospěch/neprospěch se děje cirkumstance
  • – nebyla součástí syntaktické struktury
  • – nejasná definice
 • pro č. syntax důl. něm. práce a Vl. Šmilauer

 

valence → schopnost slovesa a deverbativních výrazů vázat na sebe jistý počet syntaktických pozic, determinovaných počtem sémantických aktantů, a to v určitých (ty pozice) morfologických formách a obsaditelných primárně jistými nevětnými výrazy, kt. jsou subst. nebo adverbii, popř. větnými výrazy, tj. větami vedlejšími

→ tyto pozice spolu s predikátorem vytvářejí tzv. ZVS, kt. můžeme zachytit pomocí GVV

členy GVV bývají konstitutivní větné čl., kt. se jinak nazývají komplementy

 

slovesa

 • jednoakční
 • dvojakční (hojné zastoupení; Bolí mě v zádech.)
 • třívalenční (Tatínek dal mamince náramek.)
 • čtyřvalenční (Lékař vstříkl pacientovi do žíly injekci. =D !! to muselo bolet)
 • bez doplnění (Mrzlo. Chčije.)

 

konstitutivní členy

 • obligatorní    člen nutně
 • potenciální (= fakultativní, v jiných pojetích)    člen možně

 

kritéria pro rozlišení:

 • škrtací metoda (něm. práce) = to, co lze škrtnout, není ZVS; u nás se nelze o tuto teorii opřít naplno už jen kvůli nevyjádřenému podmětu
 • vazebnost (už od Perriéra)
  • vyžaduje-li prvek vazbu, jde o ZVS
 • otázkový test (Jarmila Panevová)
  • pokud se konstatuje něco, tak jako mluvčí musíme být schopni doplnit k tomu po otázce členy ZVS, jinak by naše výpověď neměla smysl
  • Už přišel. + Kdo? – Nevím. = nelogický dialog
  • Marek přemýšlí. + O čem? – Nevím. = v pořádku, jde-li o vědomí někoho jiného, nebo neznalost;
  • Petr přišel/se vrátil. + Kam? nelze: – Nevím.

 

Perriére zrovnoprávnil pozice subjektu a objektu

 • dnes názor – rozdíl mezi levovalenční (subjektová) a pravovalenční (ostatní val.dopl.) pozicí
 • → není dáno pozicí syntaktických struktur v rámci výpovědi
 • specifičnost levovalenční – možnosti transformace a schopnost hierarchizace větné propozice
 • hierarchizace = podle toho, jak se aktanty dostávají do různých pozic, nabývají závažnosti
  • = pokud touž skutečnost možno vyjádřit více zp.
  • Chodba je myta uklízečkou.          z hlediska patientu
  • Uklízečka myje chodbu.                 z hlediska agentu
  • = nazírání propozice z různých hledisek
 • diateze – postihuje vztahy mezi aktanty a jim odpovídajícími větněčlenskými pozicemi syntaktické struktury věty
  • primárně subjektové – pro č. nejdůl. (jen okrajově objektové *)
   • primární – v pozici subj. věty je agens/kauzátor
   • sekundární agens z pozice subj. odsunut; – struktury odvozené = deagentizační transformace = pasivizace konstrukce; různé stupně v rámci hierarchizace            Občanům postiženým požárem byly přiřazeny byty.
 • jazyky ergativní – neumožňují transitivnost (gruzínština)
  • (* objektové – Alice napustila vodu do vany/vanu vodou.)

 

ZVS a GVV

 • Dítě pláče.                                                                                    (S1) – VF
 • Chutná mu.                                                                  VF – S3
 • Tatínek daroval mamince náramek.                          (S1) – VF – S3 – S4
 • Petr mi řekl, že odjíždí pryč.                                      (S1) – VF – S3 – S4 / že SENT
 • Lékář vstříkl pacientovi injekci do žíly.                     (S1) – VF – (S3) – S4 – (ADV(loc))
 • Lékař mi doporučil, abych se léčil v nemocnici.       (S1) – VF – S3 – aby SENT
 • Lékař mi doporučil léčit se v nemocnici.                   (S1) – VF – S3 – INF
 • Lékař mi doporučil léčbu v nemocnici.                      (S1) – VF – S3 – S4

 

primární diateze:

 • Městský úřad přidělil občanům postiženým povodní nové byty.  (S1) – VF – S3 – S4
  • každý sémantický typ větné struktury má s každou v něm obsaženou participantskou rolí asociováno – pravidlo prioritpřiřazování různých pozic GVV = primární diateze

 

sekundární diateze:

 • Občanům postiženým povodní byly přiděleny nové byty městským úřadem.
 • něco bylo přiděleno někomu
 • musíme si očíslovat valenci
 • S13 – VF(op) – S32
 • (op) – opisné pasivum / reflexivní pasivum
 •  “mětským úřadem” se dostává mimo GVV (důsledek transformace)

 

GVV/SVV = KVV

SVV = pro všechny slovesa akční, mutační a mající agens a patiens

 

Petr rozsvítil lampu.

 • KVV:       ( S 1 )  –  V F  –  S 4
 • agens – ud. (akční) – patiens

 

Celé odpoledne čte knížku.  KVV:        ( S 1 )  –  V F  –  S 4

agens – proc. – pat.

Už jsi četl o tom neštěstí:     KVV:           ( S 1 )  –  V F  –  o  S 6

agens – proc. – informace

Večer čteme dětem pohádky. KVV:         ( S 1 )  –  V F  –  S 3  –  S 4

agens – proc. – recipient – pat.

Naše dítě už čte.                    KVV:           ( S 1 )  –  V F  –  A D V (míry)  –  (S 4)

agens – proc. – způsob, míra, čas – pat. (nedůlež. pozice)

 

 

volná doplnění – mimo ZVS

role:

 • a) aktor (konatel)
 • b) patient
 • c) adresát (darovat někomu něco)
 • d) efekt (výsledek děje)
 • e) origo (původ)

+ tzv. kvazivalenční doplnění – instrument

+ rekční doplnění

 • 3 hlediska významového blížení volným doplněním
  • rozdíl (Vyrostl o 3 cm.)
  • záměr (Šel nakoupit.)
  • překážka (Zakopl o kámen.)
 •  a, b, c, e – princip posouvání
  • – má-li sloveso jen 1 aktant, je to aktor
  • má-li sloveso jen 2 aktanty = aktor + patins
  • má-li sloveso jen 3 aktanty = sémantické kritérium
 • Z ledovce vznikají plesa. – ekekt… to, co vzniká (sémanticky)
 • Třením vznikalo napětí. – prostředek
 • Na Zemi život vznikl před miliony let.
  • aktory jsou vždy agentem – neaplikují sémantickou stránku VČ

 

větné vzorce v češtině (in Skladba češtiny)

 • (S1) – VF
 • ud.
 • v pozici levovalenčních dolpnění stojí objekty vytváření lidskou prací i přírodou
  • (výjimkou jsou lidé obecně a kolektiv – např.: pol. strana)
 • efigovaný objekt (= efekt)
  • mimo teorii zůstávaly nekonstitutivní členy

 

tzv. rozvíjecí pravidla:

 • týkají se subst., verb, adj., adv.
 • obdobně se aplikují na jiné slovní druhy
 • rozvíjení valenční x nevalenční

nevalenční doplnění:

 • Dědeček často vzpomíná na staré časy.
 • S1 – VF – na S4
 • VF: V – ADV (často, jedno z pravidel jde vždy)
 • na S4: S4 – ADJ (staré)

valenční doplnění:

 • Někteří lidé požívají drogy.
  • S1 – VF – S4
   • S1: S1 – ADJ
 • variace: Někteří lidé jsou náchylní k požívání drog.
  • S1 – VF(cop-adj) – k S3

 

Syntaktické vztahy

 • bilaterální povaha – významové vztahy
  • – formální vztahy
 • realizují se mezi členy, větami
 • Hausenblas – příkladová věta:
  • Stará láska nerezaví.
   • Láska ovlivňuje:    stará: -á, shoda
   • nerezaví: 3.os.sg., shoda

 

věta holá neexistuje – je to pouze syntagma

vztahy bývají vyjádřeny různými způsoby

 • flektivní koncovky
 • spojovací výrazy – spojky, předložky, vztažná slova
 • slovně-druhový charakter /zejména u adv.)
 • slovosled: Nemám ráda lila barvu. – dle slovosledu určuji jako Pks
 • zvukový takt: Strouhala 3 dny staré housky. – slovosledem nepoznáme hranice, až pauzováním
 • infinitiv – může být v pozici čehokoli = žádný větný člen ho nevyjadřuje primárně
 •  predikace, determinace, koordinace
  • parataktická koordinace:
   • gradační = stupňovací
   • slučovací
   • odporovací = adverzativní
   • disjunktivní = vylučovací
  • determinace je jak parataktická, tak hypotaktická:  kauzální = příčinný, důsledkový
 • apozice
  • vztah 2 a více členů tvrzení a totožnosti
  • smíšený vztah založený na determinaci a predikaci
   • reverzabilita = možná výměna pozic (u výčtové apozice vždy)
   • hloubkový predikát – zde nemusí být, apoz. konst. ho neobsahuje
   • obojí možnost shody: Hlavní město Praha byla/o založena/o…

 

Hypotaktické vztahy:

 • kongruence = shoda = pád, číslo, rod; osoba, číslo, jmenný rod
 • rekce = řízenost = silná závislost = doplnění nutné v určitém tvaru
 • adjunkce = přimykání = slabá závislost = řídící člen nevyžaduje konkrétní doplnění, závislost je signalizována slovním druhem
  • nutná kontaktní pozice
  • Domluvíme se telefonicky x přes telefon x telefonem.