Komunikace

literatura

 

Jméno: Mluvnice

Zařazení: Gramatika

Přidal(a): KN

 

KOMUNIKACE

 • jazykověda = lingvistika (-> bohemistika)
 • zvuková rovina … hláskosloví = fonetika + fonologie
 • morfologická rovina … tvarosloví = morfologie
 • rovina slova … nauka o slovní zásobě = lexikologie
 • etymologie = původ slov
 • frazeologie = ustálená slovní spojení
 • slovotvorba = způsoby tvoření nových slov
 • rovina věty … skladba = syntax
 • rovina textu … textová lingvistika = stylistika

 

jazyk

 • systém znaků a pravidel jejich užívání
 • váže se na určité společenství – národ
 • základní dorozumívací jednotka
 • gesta – neartikulované zvuky – artikulovaná řeč – jazyk
 • přirozený + umělý
 • roviny … prvky vyšších + nižších rovin
 • sloh – text, skladba – věta, slovní zásoba – slovo, tvarosloví – kořen, hláskosloví – hláska
 • funkce: dorozumívací, myšlenková, citová, výzvová, estetická, národněreprezentativní
 • 3 – 5 tisíc jazyků … společná prarodina
 • jazyková rodina = navzájem příbuzné jazyky + společný jazykový základ
 • indoevropská, uralská, altajská, tibetočínská, semitohamitská
 • indoevropské jazyky … největší; indoevropský prajazyk
 • indoíránské
 • románské
 • germánské … jidiš, vlámština, islandština
 • keltské … irština, skotština, velština, bretonština
 • baltské … litevština, lotyština
 • arménština
 • albánština … Kosovo
 • řečtina
 • slovanské … západo- (čeština, polština, slovenština, kašubština, lužická srbština) + východo- + jihoslovanské

 

čeština

 • 25 souhlásek
 • 5 krátkých + 5 dlouhých samohlásek
 • 1 dvojhláska … OU
 • přízvuk na 1. slabice; ohýbá slova (časování + skloňování); volný slovosled; latinka; diakritika
 • spisovná … jednotná na celém území ČR; oficiální
 • hovorová = mluvená podoba spisovné, knižní (zastaralé prostředky), neutrální
 • nespisovná
 • obecná
 • nářečí = dialekt
 • nespisovné, hovorové
 • vymezená geografická plocha
 • interdialekt = sjednocení nářečí na větším území -> „nadnářečí“
 • česká (chodské) + hanácká + lašská + moravskoslovenská
 • sociolekty – argot (společenská spodina), slang (stejný zájem), profesní mluva (stejné povolání)

 

hlediska dělení slov

 • spisovnost
 • spisovná … neutrální, hovorová, knižní, termíny, poetismy
 • nespisovná … obecná, dialektismy, regionální, profesní, slang, argot
 • dobovost
 • historismy, archaismy, neologismy
 • citové zabarvení
 • lichotivá + hanlivá

 

tvoření slov

 • věda derivologie
 • zužování slovního významu
 • rozšiřování = generalizace
 • přenášení pojmenování … obrazná pojmenování, ustálená spojení (frazémy + sousloví)
 • frazém = ustálené spojení 2+ slov s přeneseným významem, který nelze přímo odvodit z významů jeho členů

 

zvuková stránka jazyka

 • fonetika = jak se tvoří zvuk řeči
 • nejmenší zvuková jednotka = hláska
 • tvoření hlásek, obměna hlásek, tvorba slabik, přízvuk, melodie, tempo
 • hláska … konkrétní zvuk (FÓN) + nejmenší zvuková jednotka, která je schopná rozlišit význam slova (FONÉM)
 • věda fonologie = zvuky, jež jsou schopny rozlišit významy slov
 • ortoepie = pravidla výslovnosti
 • ortofonie = správná tvorba hlásek
 • ortografie = pravidla pravopisu
 • dýchání = respirace, tvorba hlásek = fonace … hlasivky, článkování = artikulace

 

slabika

 • nejmenší jednotka lidské řeči
 • 1+ hláska

 

hlásky

 • samohláska = vokál (tón)
 • podle místa artikulace … přední, střední, zadní + vysoké, středové, nízké
 • dvojhláska = diftong
 • domácí (OU) + přejaté (AU, EU)
 • souhláska = konsonant (šum)
 • místo artikulace … předopatrové, zadopatrové, zubodásňové (zubné + dásňové), retné (retozubné + obouretné)
 • způsob artikulace … závěrové, polozávěrové, vokové, úžinové, kmitavé
 • průchod dutinou … nosové + ústní
 • účast hlasivek … znělé + neznělé

 

výslovnost

 • zvlášť pečlivá, neutrální = základní, hovorová, nespisovná
 • znělá + neznělá = neznělé
 • neznělá + znělá = znělé

 

vady řeči

 • koktavost
 • huhňavost
 • ráčkování = rotacismus
 • šišlavost = sigmatismus

 

přízvuk

 • slabika – přízvučná + nepřízvučná
 • příklonky (pojí se k předešlému slovu) + předklonky
 • melodie = intonace … klesavá + stoupavá

 

komunikace

 • předávání informací, sdílení myšlenek, forma kontaktu
 • komunikační situace = vzájemné působení účastníků
 • produktor = sdělující
 • příjemce = sdělení je určeno pro něj
 • záměr = produktor chce něco realizovat, něčeho dosáhnout
 • zakódování do sdělení (komunikátu) = převedení záměru do vnímatelné podoby
 • kód = soubor znaků; jazykový (verbální) + nejazykový (neverbální)
 • komunikační kanál
 • komunikační prostředek
 • dekódování = interpretace významu
 • kontext = podmínky dané
 • efekt = změna myšlenek, pocitů příjemce
 • zpětná vazba = nevědomá/ vědomá informace o působení sdělení
 • komunikační strategie = vyhodnocení situace; zvolení vhodného kódu, obsahu

 

transakční prostředí

 • prostor, v němž dochází ke komunikaci

 

komunikační motiv

 • informační + vztahový + kontrolně-mocenský

 

ocenění

 • pozitivní zpětná vazba; činnost, chování

 

pochvala

 • pozitivní vyjádření o druhé osobě; zobecněné hodnocení