Kytice – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Kytice

Autor: Karel Jaromír Erben

Přidal(a): JayBee

 

 

 

Druh poezie: klasické balady (lyricko-epické skladby s pochmurným dějem a tragickým koncem)

Členění knihy: 13 balad, zrcadlové uspořádání balad

Rým, rytmus: převládá střídavý rým, pravidelný rytmus – až ráz lidového nápěvu

Jazyk:

 • běžná slova, nic šroubovaného nebo přehnaně složitého
 • silná, častá metaforika
 • strohý, ale trefný jazyk
 • postavy načrtnuty pár slovy
 • zvukomalba „A na to pole podél skal, zelený mužík zatleskal.“ „A na chalupu klop, klop, klop.“
 • Zvukosled – pravidelné opakování stejných hlásek „Plíží se jako stín – blíží se plíží, blíž – a již je v zápětí.“
 • Časté požívání citoslovcí – v básni Kolovrat
 • Častá personifikace – mluvící Lilie, vrba s lidskou duší, mluvící kolovrat…
 • epizeuxis – opakování téhož slova „Mlč, synáčku, mlč, mlč, hochu.“ „A již běží, síní běží.“ (Poklad)

 

Problematika, myšlenky, metaforika:

 • vina a trest
 • vztah matka a dcera
 • viditelný Erbenův vztah k bohu
 • osudovost, pověry
 • Symbolická prostředí (les, chalupa, hřbitov)
 • Na rozdíl od svých současníků má za hrdinky převážně ženy.
 • Ztělesnění duše člověka a jeho vztahu k okolí. Odkrytí problémů tehdejších lidí.
 • Častý střet života a posmrtného bytí
 • Smrt není nic konečného, pouze přechod do jiného světa, který se s naším může prolínat.

 

Zařazení do kontextu autorovy tvorby:

 • jediné autorovo originální dílo
 • lidovou slovesností se zabýval i v jiných dílech – těžiště jeho práce byl právě sběr folklóru

Období:

 • Současníci: Němcová, Mácha, Borovský
 • Romantismus
  • převládá cit nad rozumem
  • časté čerpání z lidové slovesnosti
  • hrdinové často něčím výjimeční
  • autobiografičnost
  • děj často v přírodě, na vesnici
  • subjektivismus

 

Vlastní názor: Kytice je pro mě velmi důležitou knihou. Vždycky jsem tyto básně zbožňovala. Jedná se o velmi čtivé dílo, ve kterém pokaždé může čtenář najít něco, co před tím nezpozoroval. Nejvíce si zřejmě vážím toho, kolikrát dokázal ukázat pokaždé jinak mateřskou lásku. Důležitý pro mě je i pohled na smrt, který zde Erben prezentuje. Stejně jako to vyplývá z knihy, myslím si i já, že smrt  není konečným faktem, ale pouze přechodem do jiné sféry bytí.

Ostatní:

 • Poslední vydání roku 2011, ilustrace Miroslav Huptych – bylo to již 180té vydání
 • Kolovrat, Polednici, Vodníka a Holoubka zpracoval A. Dvořák jako symfonické písně
 • Původní název „Kytice z písní národních“ – báseň Lilie přidána až ve druhém vydání
 • Erbenovo jméno umístěno mezi Devětasedmdesáti jmény české historie – pod okny Nár. muzea

Jednotlivé balady – děj, tématika, postavy, symbolika

1.      Kytice:

 • symbol květiny jako dechu matky
 • úvodní báseň sbírky, podle níž je i kniha pojmenovaná

2.      Poklad

 • Vina a trest
 • Vztah matky k dítěti

3.      Svatební košile

 • Pohanská představa záhrobí
 • Možnost věrnosti Bohu jako záchrany – růženec, Bible zpomalují jejich postup

4.      Polednice

 • Důsledky hněvu, zloby, afektu
 • Potrestání matky za prohřešek proti mateřské lásce
 • Vina a trest
 • Zvukosled: „plíží se jako stín – blíží se plíží, blíž – a již je v zápětí.“
 • Polednice je klasická postava slovanské mytologie, podobně jako Klekánice, která odnáší děti toulající se i po klekání.

5.      Zlatý kolovrat

 • Vztah matky a dcery
 • Vina a trest
 • Nejsilnější hororové prvky z celé sbírky
 • Časté používání citoslovcí

6.      Štědrý den

 • Pověry, zvyky, osud
 • Matka a dcera

7.      Holoubek

 • Krátké verše, sloky – údernost, dramatičnost
 • Vina svatby po smrti manžela

8.      Záhořovo lože

 • Vina a trest
 • Proměna Záhoře v pařez – symbolika spojení s přírodou, klečel u kyje tak dlouho až se stal součástí onoho místa
 • Holubice, ve které se nakonec mrtvý Záhoř a zemřelý poutní promění – čistota duše, odpuštění
 • Zřejmě nejmetaforičtější báseň sbírky

9.      Vodník

 • Mateřská láska
 • Neakceptování dceřina mateřského citu
 • Stavění své mateřské lásky nad dceřinou
 • Silné hororové prvky

10.  Vrba

 • Žena je přes noc jen bezduchým tělem – v noci se její duše přemisťuje do vrby
 • Manžel se nechce o ženu dělit se stromem – pokácí vrbu, ale zabije tím i svou ženu
 • Zasadí prut z vrby, aby si z ní mohl udělat jejich syn píšťalku, díky které bude matka stále s nimi
 • Vina a trest, jednání bez rozmyslu
 • Spjatost člověka s přírodou – jeden bez druhého nemůžou přežít
 • Bdění duše matky nad synem a milovaným manželem – ochrana živých jejich mrtvými milovanými

11.  Lilie

 • Bílá lilie vyrostla na hrobě mladé ženy, která si přála být pohřbena v lese, kde není plno nářku, jako na hřbitově
 • Lilii si vezme do zahrady zámožný muž, který si nakonec oživlou Lilii vezme za ženu a zplodí s ní syna. Po návratu z války zjistí, že jeho matka Lilii i jeho syna zabila.
 • Lilie jako symbol čistoty mladé ženské duše
 • Znovuzrození mladé ženy jako květiny
 • Otázka závisti, hněvu a pomsty – vražda Lilie, syna a hněv muže
 • Lilii zabije sluneční svit – moc dne nad záhrobním světem?

12.  Dceřina kletba

 • Matka a dcera
 • Vyčítání matce, že jí vše dovolila
 • Vražda

13.  Věštkyně

 • Žánrově i obsahově se vymyká předchozím básním
 • Vlastenectví, víra v budoucnost národa
 • Libuše předpovídá budoucnost národa
 • Nemá pevný konec
 • Zřejmě měla probudit ve čtenářích vlastenectví a touhu po revoluci

Další podobné materiály na webu: