Renesance v Čechách – umělecký směr

 

 Jméno: Česká renesance

 Přidal(a): Lady Giraffe

 

ČESKÉ ZEMĚ

 • pol. 15.stol. (zdrženo Husitstvím)
 • V české literatuře především díla odborná, málo umělecká
 • psané latinsky i česky

 

Dělíme dva směry

1) latinský

 • čeští humanisté příliš neudržovali styky se zahraničními autory – zabývali se specificky českými záležitostmi a psali o nich latinsky

 

 • Jan z rabštejna
  • nábožensko-politický spis Dialogus
  • latinsky
  • rozhovor tří šlechticů, kteří hovoří o politice
  • je zde chválena politika Jiřího z Poděbrad

 

 • Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
  • spis Žaloba k sv. Václavu na mravy Čechů
  • satira, mravoučné dílo
  • vyčítá české šlechtě (jmenuje konkrétní osoby) rozmařilost, hromadění majetku
  • Hasištejn = zřícenina hradu u Chomutova

 

2) národní

 • Viktorin Kornel ze Všehrd
  • původně píše latinsky, později česky
  • udržuje styk se světovými renesančními autory -> inspiruje se jimi
  • měl sen, aby se čeština dostala na úroveň klasické latiny (propracovaná pravidla) a mluvilo se jí v celé Evropě
  • KNIHY DEVATERY (O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery)
   • právnický spis
   • zabývá se českým právem + tím, jak se soudilo
   • zápas šlechty s měšťany
   • vychází z materiálu, který našel v úřadu Zemských desek (= zachovávání soudních spisů, které provedl král)

 

 • LUKÁŠ PRAŽSKÝ
  • člen Jednoty Bratrské
  • vystupoval proti názoru Petra Chelčického, že člověk nepotřebuje vzdělání -> pak se tím Jednota Bratrská řídí

 

 • také vzniky cestopisů
  • Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
   • Putování aneb cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta

 

 • Václav Budovec z Budova
  • byl v Turecku
  • Antialkorán – upozorňuje na nebezpečí Islámu a varuje před jeho příchodem do Evropy -> může potlačit křesťanství
 • cílem cesty často bývá Jeruzalém
 • oba spisy jsou cenné tím, že autoři byli v zemích, o kterých píší
 • Kryštof i Václav byli popraveni na Staroměstském náměstí po bitvě na Bílé hoře
 • značná část autorů si cestopisy vymýšlela
 • podle studií vědců cestopisná literatura tohoto období odpovídá dnešní vědeckofantastické literatuře -> měla za úkol čtenáře pobavit, není odborná a nemá sloužit jako zdroj informací

 

 • John (de) Mandeville
  • francouzský lékař (při psaní použil jméno svého pacienta)
  • napsal Mandevillův cestopis
  • do češtiny přeložil na počátku 15.stol. Vavřinec z Březové
  • pravděpodobně nikdy necestoval – celá jeho cesta je vymyšlená
  • když píše o Číně (inspirace cestopisy Marca Pola) a Evropě (bojí se, že by to lidé poznali), příliš si nevymýšlí
  • čím dále je od Evropy, tím více si vymýšlí
  • chtěl lidi hlavně pobavit -> píše o věcech, které jsou známé, ale přidává jim určité tajemno
   • obrovské jámy v zemi
   • zvířata – podobná člověku, ale nohy mají jako kozy + rohy na hlavě
   • země – 2 židovské kmeny mezi horami – seslal je tam Bůh při tažení Alexandra
   • pidimužíci – žijí 7 let
   • jednooký obři, bezhlaví lidé, obrovský hmyz..

 

 • Marco Polo
  • napsal cestopis MILION
  • vymýšlí si mnohem méně než Mandevill
  • procestoval oblast Asie
  • přispěl k rozvoji trhu – píše, že v Asii je spoustu zlata a koření
  • vycházel z toho, co opravdu viděl při návštěvách cizích zemí, ale není prokázáno, že byl ve všech oblastech, o kterých se zmiňuje – při pozdějších výzkumech vědců to nebylo vyvráceno
  • cestopis obsahoval nákresy map a už ve své době byl velmi populární
  • ustálená forma podávání informací – velikost země, obyvatelé..
  • i Marco hovoří o zázračných jevech (např. sněžný muž Yetti – člověk s dlouhým ocasem), ale i přesto jej využívali jiní cestovatelé jako rady do svých knih

 

 • václav hájek z libočan
  • KRONIKA ČESKÁ
  • psaná česky
  • nejstarší dějiny po r.1526 (nástup Habsburků na trůn -> nepíše o nich, nechtěl je naštvat)
  • jediná kronika, která mohla být čtena i po bitvě na Bílé Hoře (bylo zakázáno číst kroniky) -> byl katolický kněz
  • nedělal si nárok na úplnou pravdivost své kroniky, nemá být historicko-geografickým spisem
  • chtěl, aby kronika byla čtená a psaná hezkým jazykem
  • občas si také trochu vymýšlel – např. že nejprve vznikla města a až pak hrady + některým šlechtickým rodům propůjčuje velké zásluhy a vytváří jim zajímavější rodokmen

 

 • Gelasius Dobner
  • napsal svou kroniku/komentář, ve které kritizuje kroniku Václava
  • věnoval ji 20 let svého života
  • snažil se vyvrátit všechny nepravdivé informace
  • dostal se pouze do 13.stol.
  • kroniku bral čistě jako historický spis

 

 • DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA
  • profesor historie na UK, tiskař a nakladatel
  • podle něj doba 70. let 16. stol. nazývaná dobou VELESLAVÍNSKOU
  • přispěl k rozvoji vzdělanosti, populárnosti a dostupnosti knih, zájmu o literaturu
  • oženil se s dcerou knihtiskaře Jiřího Melantricha – zdědil po něm tiskárnu
  • vydával historické knihy + knihy z cizích literatur → překládal je
  • velmi ceněn jeho Kalendář historický
   • popis historických událostí seřazených podle jednotlivých dní v roce
   • zajímá se o velké osobnosti – spisovatele, politiky, umělce (zmínka např. o Janu Husovi)
   • pozorovány jsou i významné události, např. když někdo povýší na biskupa, o smlouvách, ale i zprávy o špatném počasí
   • varuje před nástrahami života, poučuje
  • LIDOVÉ ČTENÍ
   • velký význam
   • malé brožury – tak, aby nebyly příliš drahé
   • obsahovaly příběhy – milostné, tajemné, strašidelné..
   • lákaly k četbě i prostý lid
   • pověsti – jejich zpracování – na podkladě lidové pověsti o Dr. Faustovi

 

 • JAN BLAHOSLAV
  • spisovatel, kněz a biskup Jednoty bratrské (v té době měla hodně škol – stala se šiřitelkou vzdělání)
  • archivář – uspořádal archiv Jednoty bratrské
  • AKTA JEDNOTY BRATRSKÉ
   • Acta Unitatis Fratrum
   • soubor písemností, které měly být zachovány pro budoucí generace bratrským duchovním
  • Filipika proti misomusům
   • Corollarium
   • filipka = hádka/spor/polemika
   • misomusi = lidé, kteří jsou proti vzdělání, nepřátelé kultury
   • polemika s názory, odmítajícími uznat užitečnost výmluvnosti a literního umění
  • zabýval se hudbou
  • připravil k vydání Šamotulský kancionál
   • písně Jednoty bratrské – některé známé, jiné doplnil on sám
   • napsal je v polském městě Šamotuly
   • celkem 735 písní
   • bohatě zdobená titulní strana – nad rozevřenou knihou je znázorněn Jan
  • MUZIKA
   • teoretické dílo
   • Jan se zde zabývá sborovým zpěvem
   • popisuje návody, jak zpívat ve sboru
  • Gramatika česká
   • návod, jaká slova používat, vybírat k větné stavbě (syntaxe, lexikologie)
   • na i/y jim nezáleží
  • přeložil do češtiny NOVÝ ZÁKON
   • později součást Bible kralické
   • bratrský pravopis
   • překlad trval velmi dlouho

 

 • MIKULÁŠ DAČICKÝ Z HESLOVA
  • měšťan z Kutné Hory
  • jeho otec měl velké slovo při ražbě mincí
  • v jeho době lidé dostávali přídomky za zvláštní činy – měšťané se chtějí jmenovat jako panovníci
  • poslán na výchovu do kláštera – získal tem nenávist vůči církvi, přestal si vážit církevních hodnostářů i papeže
  • vrátil se a začal žít v Kutné Hoře – alkohol, bohémský život, rozpor se zákonem..
  • poměrně šťastně se oženil, ale manželka mu zemřela
  • PROSTOPRAVDA
   • sbírka pořekadel a básní
   • chronologicky řazené
   • většinou satira na církev, kritika měšťanstva a společnosti – podobné myšlenky jako Husité
  • když mu zemře manželka – pokání – změní styl psaní – píše, co je správné a co by člověk neměl dělat

 

 • HYNEK Z PODĚBRAD
  • bohémský způsob života
  • jako první Čech onemocněl nemocí syfilis (demence, záchvaty – zavíráni do ústavu/kobek pro chabomyslné, donášeli jim pouze jídlo)
  • syn krále Jiřího z Poděbrad
  • úspěšný diplomat, spisovatel, statečný bojovník, renesanční člověk
  • do češtiny přeložil některé novely Boccacciova Dekameronu
  • psal povídky o manželství – poezie, humorný charakter
  • Veršové o milovníku
   • nejznámější báseň: Májový sen
   • sen mladého muže, který sní o ženě – končí uvědoměním si, že vše byl opravdu jen sen
   • když chtěl jeho knihu vydat Václav Hanka, byl postaven před soud (popisovány „nemravné“ scény)
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.