Robinson Crusoe – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Robinson Crusoe

Autor: Daniel Defoe

Přidal(a): Mifulka

 

 

 

 Robinson Crusoe (1791)

Dobrodružný román řešící na pozadí dobrodružného příběhu námořníka na pustém ostrově závažnější filozofické otázky o smyslu lidské existence. Hlavní myšlenka díla: Oslava pozitivních lidských vlastností, lidské práce, smyslu lidského života a soužití člověka s přírodou.

 

Okolnosti vzniku díla:

Východiskem pro vznik díla se prý staly zážitky ze života skotského námořníka, který na vlastní žádost pobýval na opuštěném ostrově v Tichém oceánu (5let), tzn., jde o fiktivní autobiografii.

Odehrává se na opuštěném ostrově po dobu 28 let.

 

Postavy:

Hlavní postavou je trosečník, námořník Robinson Crusoe (vl.jm. Kreutznauer), syn z anglické měšťanské rodiny, uteče z domova z touhy po dobrodružství. Je to člověk pozitivních lidských vlastností – podnikavý, praktický v boji s přírodou, důvtipný, vynalézavý, houževnatý, vytrvalý, trpělivý v získávání základních prostředků k životu. Neúnavně překonává překážky, hledá sílu v Bohu a bibli a jeho soužití s přírodou je jedinou možností, jak přežít.

 

Obsah:

Robinson Crusoe pochází z dobře situované měšťanské (obchodnické) rodiny (vlastním jménem Kretznauer, rodina se do Anglie přestěhovala z Německa). Po­klidný život jej však nudí, touží po dobrodružství. Rád navštěvuje hospůdky, kde staří námořníci vyprávějí neuvěřitelné příběhy ze svých cest.

Jednoho dne využije Robinson příležitosti, s nikým se nerozloučí a prchá z domo­va. Zažije mnoho příhod na moři, upadá do otroctví, po útěku se dostává do Brazílie, věnuje se plantážnictví a obchodu s otroky. Při plavbě do Afriky jeho loď ztroskotá a on se ocitá (zachránil se jen on) na zcela opuštěném ostrově.

Další epizody líčí Robinsonův boj o holý život a postupné budování jeho nového domova. Robinson zachraňuje některé věci z vraku lodi (nůž, lana, desky), zřizuje obydlí v jeskyni, ochočuje zvířata, vyrábí zbraně, vydělává kůže a šije z nich obleče­ní, pěstuje obilí, vyrábí nádoby, zhotovuje člun atd. Jeho život se mění v 25. roce po­bytu na ostrově. Setkává se s divošskými kanibaly (připlouvají na ostrov vykonat své obřady) a zachraňuje z jejich rukou jednoho zajatce. Dá mu jméno Pátek, naučí ho své řeči, snaží se ho převychovat v duchu bělošských a křesťanských zásad. Z do­životní opuštěnosti jej pak zachrání anglická loď, jejímuž kapitánovi pomůže potla­čit vzpouru námořníků. Vrací se do vlasti (Pátek odjíždí s ním). Na ostrově jsou ponecháni vůdci vzpoury.

 

Výstavba textu – kompozice:

Příběh je vyprávěn v ich-formě, má formu deníku (až reportérská dokumentárnost).

Děj je výrazně potlačen (bez ústřední zápletky), dějové napětí jen v epizodách (záchrana Pátka, vzpoura na lodi). Příběh je založen na kontrastu: na první pohled bezvýchodná situace a možnost přežití.

– je napsán velmi přesvědčivě, vzbuzuje zdání reálnosti. Vyznačuje se de­tailními popisy přírody i popisy pracovních postupů (výroba a glazování nádob, vý­roba svíček, stavba domu). Děj je prolnut Robinsonovými úvahami o životě, náboženství atd. Léta odloučení mu přinášejí jiný pohled na svět. Uvědomuje si své chyby, lituje mnohých činů (ne­poslouchal rodiče, pohrdal životem). Útěchu nalézá ve víře v Boha, v bibli. Dochází k poznání, že jedinou možností přežití je houževnatá práce a neúnavný boj s překáž­kami.

 

Vliv díla:

Román měl velký vliv na vznik nového literárního žánru – tvz. Robinsonád – dobrodružné knihy, motivy ztroskotání na pustém ostrově, postupné budování lidské existence, motivy výchovné, utopické představy.

 

Autor:

Daniel Defoe se narodil asi roku 1660 v Anglii, pocházel z rodiny londýnského svíčkaře a řezníka.

Defoe byl politicky velmi aktivní člověk, bojoval proti katolizaci Anglie, usiloval o demokracii, od ostatních politiků se lišil upřímnou snahou o zlepšení společenského života a svou lidskostí, která taky vyzařovala z jeho knih. Za svá přesvědčení byl i ve vězení, u lidu měl ale oblibu. Umírá 24. 4. 1731 taktéž v Anglii.

 

Další podobné materiály na webu: