Robinson Crusoe – rozbor díla k maturitě (8)

 

Kniha: Robinson Crusoe

Autor: Daniel Defoe

Přidal(a): Jimi

 

 

 

 

1)Urči literární druh a formu literárního díla a dokaž svá tvrzení

Literární druh je epika, protože je založená na ději a vyprávění příběhu.

Text je psán formou prózy, protože je psáno do řádků a člení se na odstavce, kapitoly, díly

 

2)Urči literární žánr díla a charakterizuj jej (uveď typické znaky)

Lierární žánr je román, který zde má dvě polohy:

nadčasovou, v níž se hrdina stává nezranitelným rekem, nadlidsky silným a tajemným, a reálnou – tou je obraz života a zvyků podkarpatských obyvatel za sv. války a těsně po ní

Román je prozaický epický žánr, smyšlené vyprávění. Na rozdíl od povídky nebo novely je román co do rozsahu delší, často rozvíjí příběh několika směry, zachycuje více hlavních postav a mnoho postav vedlejších

 

3)Slovní zásob literárního díla, jazykové prostředky a umělecké prostředky

-psáno v ich-formě

– přímá řeč, ale převládá popis

-spisovná čeština, archaismy, přímá řeč,

-monology a dialogy, důkladné popisy postav i prostředí, děj

 

4) časové zařazení díla a příslušnost k literárnímu směru

– 1797

-klasicismus, osvícenství a preromantismus v evropské literatuře

 

5) Charakteristika (znaky) lit. směru díla a další představitelé tohoto směru (tohoto období)

-navazuje na renesanci

-kult rozumu (racionalismus-rozum jako jediný zdroj poznání)

-kritika absolutismu a církve

-požadavek svobody vědeckého bádání a myšlení

-věda úzce spjatá s literaturou

-rozvíjí se novinářství, muzejnictví a knihovnictví

-víra v pokrok

-vznik ateismu

 

Představitelé- Denis Diderot, Jonathan Swift,HenryFielding

 

6) Obsah (děj, čas a místo) důležité postavy literárního díla (charakteristiky, cykly, jména básní, povídek)

Ve 30. letech 17 stol. se do anglického přístavu Hullu přistěhoval z Brém německý obchodník Kreutznauer. Angličani toto jméno komolili a říkali rodině Crusoe. Crusoe měl tři syny. Nejstaršího Jakuba lákalo námořnictví. Otec ho jednou pustil na plavbu. Za pár dní se měl vrátit, ale to se nestalo. Co se stalo s jeho korábem nikdy nezjistili. Tehdy otec zapřísáhl, že jeho syn na moře nevstoupí, dokud bude živ. Druhý syn Tomáš padl v bitvě se Španěly ve Francii u Dunkerque. Ani Robinson nebyl bezproblémový – stále toužil po plavbě na moři. Neustále vysedával na březích v místním přístavu. Jednou, když otec onemocněl, musel ho zastoupit na schůzi v Hullu. Jeho otec cestoval jedině dostavníkem, a tak Robinson musel také. V Londýně však potkal svého kamaráda Martina, který byl námořník. Robinson mu řekl: „Chtěl bych být námořníkem jako ty.“ Martin mu pověděl, že s ním může plout. A tak bez vědomí otce vyplul Robinson na širé moře. Nedaleko Londýna, což byl jejich cíl, je však postihla bouře. Všichni naštěstí přežili. Měl u sebe dost peněz, a proto se vypravil do Londýna, aby poznal toto velkoměsto. Po prohlídce Londýna zjistil, že dostavník jede do Yorku jen jednou týdně a před hodinou odjel. Měl však na zaplacení ubytování. Jenže všechno prohrál s námořníky ve hře kostky. Naštěstí potkal kapitána Dubbleyho, který zaplatil jeho dluhy a ještě ho pozval na jeho loď, která popluje do Afriky. Loď však přepadli piráti. Většinu mužů pobili a z ostatních udělali otroky. Stal se oblíbeným u Muleje, krále pirátů. Dlouho zamýšlel útěk.

Po dlouhé době se mu to podařilo společně s Xurym, jeho přítelem z otroctví. Pomáhal mu i v nemoci a chránil Robinsona. Jednou narazili na portugalskou loď plující do Brazílie. Ta však ztroskotala také a jediný Robinson přežil. Robinson na ostrově našel jeskyni ve které žil. Pořídil si hospodářství – kozy, pole s obilím, postavil si pec a své dny vyřezával do stromů. Jeden byl na dny, druhý na měsíce a třetí na roky. Po dvacet devět let žil na opuštěném ostrově. Mezitím objevil lidskou stopu a zjistil, že to je obětní ostrov domorodců, kanibalů. Tím, že osvobodil jednoho muže, který měl být obětován, si získal i přítele. Začal mu říkat Pátek, protože toho dne ho osvobodil a stali se největšími kamarády. Také pomohli Pátkovýmu otci a Španěli, kteří měli v zajetí také domorodci. Jednou u ostrova zakotvila loď, část posádky vysadili tři lidi. Tyto lidi patřili mezi kapitány lodi ale piráty, který vzali do posádky se proti nim spikli.  Robinson a ostatní zachránili loď a piráty nechali na ostrově aby se změlnili k dobrému. On s Pátkem se vrátili do Anglie. Otec mu zemřel ale matka byla šťastná. A Pátkem se stali nejlepšími obchodníky v Anglii.

 

Postavy

Jakub- první syn

Tomáš – druhý syn

Robinson- třetí syn

Martin –kamarád Robinsona

Dubbley – námořník který pomůže zaplatit dluhy a vezme ho na plavbu

Muleje – kapitán pirátů

Xurym – kamarád z otroctví

 

 

7) Kulturně-historická situace v době vzniku díla ( domácí nebo světová) + data

-pokrok vědy- centrem je Paříž, zájem o všechny oblasti lidské činnosti,

– rozvoj hospodářství a postupné prosazování průmyslové revoluce,

-vědci, spisovatelé a filozofové zároveň kritizují církev a šlechtu a prosazují parlamentní zřízení

-rozvoj měšťanstva a podnikání, úsilí o svobodu jedince

-nová politická a společenská ideologie usilující ve jménu osvícenského rozumu a vědy překovat ideologii náboženskou a absolutismus

-dochází k rozvoji techniky, průmyslu , školství a přírodních věd

-rozšířila se v Angilii a Francii, osvícený rozum

 

8)co víš o životě autora literárního díla a vyjmenuj jeho další díla ( včetně lit. druhu a žánru)

Daniel Defoe byl anglický spisovatel a novinář, představitel novoklasicismu.

 

Daniel Foe se narodil někdy okolo roku 1660 jako syn londýnského řezníka Jamese Foea. Na svůj prostý původ nebyl příliš hrdý a vyřešil to tím, že si ke svému jménu později přidal aristokraticky znějící De, tuto opravenou podobu jména lze najít různě zapsanou (De Foe či Defoe), později tvrdil, že je spřízněný s šlechtickým rodem De Beau Faux.

Za svá satirická díla byl vězněn, ve vězení začal vydávat časopis TheReview (1703). Za ironický pamflet navrhující řešení konfliktu mezi státní, anglikánskou církví a puritány byl odsouzen na pranýř, poté byl získán do státní služby. Jako tajný agent připravoval v r. 1707 sjednocení parlamentů Anglie a Skotska.

 

Hymnus na pranýř, Paměti kavalíra, Deník morového roku, Roxana , Cesta po celých Britských ostrovech , Dokonalý anglický živnostník, Politické dějiny ďábla

 

9) Formuluj hlavní myšlenku a téma literárního díla

-myšlenka – Nepředvídatelnost osudu. Člověk nikdy neví, co ho čeká.

-téma–  popis člověka, který sám osamocen na téměř pustém ostrově přežívá téměř 30 let svého život, jenom se zvířaty, nástroji, které stačil zachránit ze své ztroskotané lodi, a také se svým Bohem, ke kterému se často v modlitbách obrací s prosbami.

 

10) Hodnocení díla kritikou, aktuálností tématu, inspirace pro další autory, zpracování díla jiným způsobem

Napsat komentář