Bible – Starý zákon – Genesis – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Bible – Starý zákon – Genesis

Autor: Různí autoři

Přidal(a): rozruch

 

 

Kulturně historický pohled – hebrejská literatura

 • Hebreové – označování jako „boží lid“
 • Před 4000 lety odešel z Uru do země KANAÁN – Palestiny

 

Král Šalamoun

 • Nejslavnější vládce země
 • Velmi moudrý, diplomat
 • Rozvoj státu i Jeruzaléma
 • Po jeho smrti se země rozdělila na království izraelské a království judské – zde se v Betlémě v Nazaretu narodil Ježíš

 

Bible

 • z řeckého biblia – knihy, svitky
 • je též označována jako Scriptura sancta – Písmo svaté, někdy označována jako kniha knih
 • nejrozšířenější kniha planety – přeložena do 1800 jazyků a dialektů

 

Skládá se ze dvou částí

 • Starý zákon – obsahuje soubor posvátných knih nazýván židy – Tanach – věří v něj křesťané a židé
 • Nový zákon – křesťanská část, obsahuje zprávu o životě a skutcích Ježíše Krista

 

Starý zákon

 • Křesťanské pojmenování, které uznávají i Židé, ale sami jej nazývají Pentateuch – z řečtiny pět knih, první ze tří částí Tanachu, nejstarší část Bible, Pět knih Mojžíšových
 • Můžeme se setkat i s názvem Tóra: Genesis, Exodus, Levicitus, Numeri, Deuteronomium

Další části – Knihy proroků – z dějin Izraele, skutky proroků, Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Dvanáct proroků

Svaté Spisy – básnické knihy: Žalmy – náboženská lyrika; Přísloví Šalamouna, Jób, Píseň písní, Rút, Pláč Jeremiášův, Ester, Kniha Danielova s mystickými zjeveními

 

Genesis

 • Hebrejský název – „na počátku“ vychází z úvodních slov: „ Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“
 • Řecky genesis – „zrod“; „vznik“ – označuje obsah knihy, neboť vypráví o vzniku světa a o počátcích lidstva a zaslíbeného národa, Izraele.
 • Autorství je připsáno Mojžíšovi
 • Mojžíš – hebrejsky Moše – „z vody vytažený“ – náboženský a vojenský vůdce, žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.

 

Obsah

 • Prolog – stvoření nebe a země
 • Příběh Adama a Evy – hebrejsky Adam znamená „člověk“
 • Příběh Kaina a Ábela
 • Potopa světa a Noe
 • Stavba babylónské věže
 • Příběh Abrahama a Izáka
 • Příběh Jákoba
 • Příběh Jozefa
 • Osudy Mojžíše
 • Sodoma Gomora

 

Jazyk a styl

 • Starý zákon je psán hebrejsky a malé části aramjesky

 

Překlady

 • Nejstarší překlad do řečtiny Septuaginta – kolem 3. stol. Př. n. l.
 • Nejznámější překlad do latiny Vulgata – kolem 400 n. l. autor sv. Jeroným
 • První překlad do slovanského jazyka – Cyril a Metoděj pro potřeby mise na Velkou Moravu
 • Překlady do češtiny 11. – 12. stol. – staročeské glosy; 13. – 14. stol. – souvislé překlady z latinských textů v ženských klášterech
 • První samostatný překlad – Jan Blahoslav – Nový zákon – z latiny
 • Bible kralická
 • Bible svatováclavská

 

Vliv díla

 • Určující vliv na veškerou literární tvorbu středověku i v dobách následujících
 • Motivy ze Starého zákona se objevují až po literaturu současnou
 • Vyprávění pojata jako naléhavá otázka na to, kdo a jak řídí kroky člověka po této zemi
 • O lidském osudu v konečné fázi rozhoduje Bůh

 

Užívaná rčení

 • To je jablko sváru
 • Hřáti si hada na prsou
 • Jobova zvěst
 • To je šalamounské rozhodnutí
 • To je taková píseň písní
 • Sypat si na hlavu popelem
 • Začneme od Adama
 • Mluvit jako bible
 • Nosit na čele Kainovo znamení
 • Zůstal stát jako Lotova žena
 • Hotový Babylón!
 • Sodoma Gomora!