Česká literatura v době pobělohorské

literatura

 

 Jméno: Česká literatura v době pobělohorské

Zařazení: Literatura

 Přidal(a): Lilly

 

 

ČESKÁ BAROKNÍ LITERATURA

 • Oficiální baroko
 • Lidové baroko
 • Pololidové baroko

1627 -> odborové řízení zemské -> rekatolizace, germanizace

 

Baroko obecně

 • 2. polovina 16.století – polovina 18.století
 • rekatolizace
 • vliv 30 leté války
 • víra -> cesta k bohu
 • monumentalita
 • mysticismus
 • naturalistická konkrétnost – zachycení ošklivosti

 

BAROKNÍ LITERATURA obecně

 • motivy: smrt, náboženská témata
 • výrazové prostředky: alegorie, symboly, hyperbola, kontrats
 • emoce
 • žánry: traktát, legendy, duchovní lyrika a epos
 • rozrůznění literatury – vysoká x lidová
 • z hlediska náboženského (katolická x nekatolická)

 

Oficiální baroko

 • jezuité – Antonín Koniáš
 • žánry: duchovní lyrika, epická díla, jezuitské drama

 

Svatováclavská bible -> náhražka Bible kralické, v latině

Jan Nepomucký – odkaz husitství

 

Felix Kadlinský

Zdoroslavíček

 • opěvování Krista
 • idealismus

 

Bedřich Bridel

Co bůh? Člověk?

 • filozofická poezie
 • duchovní mystika
 • epické skladby

 

Adam Michna z Otradovic

 • skladatel, varhaník

česká mariánská muzika

->Chtíc aby spal

Loutna Česká

 

Bohuslav Balbín

 • jezuita, kazatel

Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého

 • proti šlechtě (kritika odnárodňování)
 • ochrana chudších, utiskovaných
 • latinsky

Rozmanitosti z historie království českého

 • nedokončené
 • historické dílo

Svaté Čechy

 • 130 portrétů světců, mučedníků

 

Puristé

 • hnutí
 • chtějí češtinu bez cizích slov

 

Václav Jan Rosa

Čechořečnost

 • neologismy

Exulantská literatura

 

Jan Amos Komenský

 • 1616  – vysvěcen na kazatele
 • Fulnek, Heidelberg, Herborn
 • Lešno – požár
 • Švédsko – zmodernizoval školství
 • Uhry – škola hrou

Pedagogické dílo

 • výuka
 • přiměřenost věku
 • netrestat za nevědomost
 • názornost
 • trvalost – opakování
 • zavedení učebnic, přestávek

Velká didaktika

 • popis 4 stupňů vzdělání (dětství, chlapectví, dospívající věk, jinošství)
 • vzdělání pro všechny

Informatorium školy mateřské

 • výchova dětí v předškolním věku

Orbis pictus

 • čj, lat, maď, nj

Brána jazyků otevřená

 • učebnice latiny
 • oblíbená i v latině?

Moudrost starých Čechů

 • sbírka přísloví

Poklad jazyka českého

Filozofické dílo

Labyrint světa a ráj srdce

 • reálný, krutý svět x utopie
 • Všezvěd Všudybud – zvědavost
 • Mámení – zkreslené vidění, spoléhání se na domněnky
 • Šalamoun – rozum
 • motivy: labyrint, chaos, putování, víra, ideál
 • jazyk: výčty, dialogy, monology
 • traktáty, citáty, rétorika

Kšaft umírající matky jednoty bratrské

 • závěť jednoty bratrské, ale její myšlenky mají přetrvat

Listoví do nebe

 • fiktivní dopisy od chudých Ježíši
 • Komenský v díle sympatizuje s chudými

O poezii české

Hlubina bezpečnosti

 • Jediná bezpečnost = bůh

Pansofické dílo

pansofie = vševěda

Všeobecná porada o nápravě věcí lidských

 • prvky utopie
 • pokus o encyklopedii – čeština z vědeckého hlediska, apod -> snaží se shrnout vše

 

Petr Stránský

O státě českém

 • historické dílo
 • doba předbělohorská
 • latinsky

Pavel Skála ze Zhoře

Chronologie (Historie) církevní

 • význam stavovského povstání

 

LIDOVÉ BAROKO

 • tematická i žánrová bohatost
 • pohádky (postavy: hloupý Honza, čert)
 • písně (sociální téma)
 • lidová hra se zpěvem (lidová témata, kočová divadla, herci např.vesničané)
 • loutková divadla – Matěj Kopecký
 • pověsti
 • minulost – Bruncvík, Žižka
 • současnost – Kozina, zbojníci (Jánošík, Ondráš)
 • budoucnost – král Ječmínek
 • balada
 • smutný konec, ponurý děj
 • dialogy
 • gradace
 • Osiřelo dítě, Sestra Travička

 

POLOLIDOVÉ BAROKO

 • známe autora
 • pro lid (jazyk i forma)
 • většinou od měšťanů

 

Interludia

 • krátká scéna
 • postavou sedláci, apod.

Václav František Kocmánek

Selský otčenáš

 • stížnost sedlákům k Bohu
 • otčenáš = refrén

 

Písmácké paměti

 • chronologické záznamy místních událostí
 • přechod mezi lidovým barokem a nár. obrozením
 • udržování češtiny
 • paměti, kroniky
 • František Jan Vavák

 

Kramářské písně

 • o aktualitách
 • kramáři rozdávali text a prodávali zboží
 • jarmarky
 • veršované
 • obrázkový doprovod

 

Knížky lidového čtení