Česká pobělohorská literatura

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

literatura

 

Téma: Česká pobělohorská literatura

Zařazení: Literatura

Přidal(a): verymacik

 

Kontext doby

 • doba nástupu baroka – 17. století
 • doba protireformace, válek a nejistoty (třicetiletá válka), nerovnoměrnost vývoje v Evropě
 • opětný růst autority církve (po době reformace)
 • v části Evropy růst absolutistické moci panovníků (Rakouská monarchie)

 

Hlavní znaky:

 • 1) nedůvěra v rozum, absolutizace víry, pomíjivost lidského života
 • 2) odvrat od přírody, duchovnost (pravda je člověku zjevena)
 • 3) monumentalita (snaha zapůsobit na city člověka, ohromit jej)
 • 4) zásada kontrastu (dobro x zlo, milostivý Bůh x krutý ďábel)

 

Umění

 • architektura: křivky, kopule, mohutnost, velkolepost
 • sochařství: sochy v dramatickém pohybu až křečovitost (M. Braun – Kuks)
 • malířství: šerosvit (světlo x stín) – Rubens, Rembrant, Škréta
 • hudba: varhany – S.Bach, G.F.Händel, Ryba, Mysliveček
 • literatura: aktualizace středověkých žánrů (legenda, epos, traktát aj.)

 

Evropská barokní literatura

ITÁLIE:

 • Torquato Tasso – Osvobozený Jeruzalém ( nábožensko – hrdinská epopej, námět křížových válek )

ŠPANĚLSKO:

 • Pedro Calderón de la Barca – hry Život je sen, Zalamejský rychtář

ANGLIE:

 • John MiltonZtracený ráj ( duchovní epos na biblické téma, 12 dílů )

NĚMECKO:

 • Hans Jakob Christoffel von Grimmelshauenromán Dobrodružný Simplicius Simplicissismus (obraz hrůz třicetileté války z pohledu prostého člověka)

 

Česká pobělohorská literatura

 • po bitvě na Bílé hoře: potrestáni účastníci odboje, konfiskace majetku, emigrace
 • germanizace, přibývá cizí šlechty – nezájem o českou literaturu
 • násilná rekatolizace
 • rozvoj lidové tvorby – pohádky, pověsti, písně
 • utužení nevolnictví
 • 1627 – Obnovené zřízení zemské:
  • český trůn dědičný pro Habsburky
  • němčina zrovnoprávněna s češtinou
  • jediné náboženství: katolické

 

Literatura:

 • 1) emigrantská
 • 2) domácí:
  • a) oficiální
  • b) pololidová
  • c) lidová

 

1) Emigrantská literatura

 • tvorba nekatolické inteligence
 • nejvýznamnější osobností Jan Ámos Komenský

 

JAN ÁMOS KOMENSKÝ (1592 – 1670)

 • narozen v Nivnici u Uherského Brodu
 • studoval na bratrských školách v Přerově a ve Strážnici, na univerzitách v Německu, ve Fulneku byl vysvěcen na kněze.
 • byl učitelem a posledním biskupem Jednoty bratrské.
 • 1628 – odchod z vlasti do polského Lešna
 • 1640 – pozván do Anglie, pak do Švédska
 • 1648 – uzavřen Vestfálský mír – zmařeny naděje uprchlíků na návrat do vlasti (Habsburkové zůstali na českém trůně )
  • dílo Kšaft umírající matky Jednoty bratrské – alegorická forma závěti
 • 1650 – odchod do Šarišského potoka (Uhry)
 • 1654 – při požáru v Lešně mu shořel materiál ke slovníku Poklad jazyka českého
 • 1656 – odchází do nizozemského Amsterdamu
 • 1670 – zemřel v Nizozemsku, je pohřben v Naardenu

 

Dílo:

 • dílo Komenského představuje vrchol kultury své doby; věřil, že literatura má výchovný význam, je nazýván „učitelem národů“.

a) před odchodem z vlasti:

 • Labyrint světa a ráj srdce
  • 2 díly, jeho nejvýznamnější filosofické dílo
  • alegorická skladba, duchovní epos
  • satirická alegorie světa jako města, kterým prochází poutník (vzdělanec) = autor
   • jeho průvodci: Všezvěd Všudybud (chce poznat svět) a Mámení (přizpůsobuje se nedostatkům)
  • 1. díl: prohlížejí stavy a zaměstnání, realistický obraz doby, ostrá kritika tehdejší společnosti a doby
  • 2. díl: návrat do vlastního srdce a k Bohu (=záchrana)
  • používá složitá souvětí – tzv. humanistická perioda

 

b) pedagogické práce:

1) spisy teoretické

 • Velká didaktika (Didactica magna)
  • obsahuje zásady moderního vyučování a výchovy  vyučování pro všechny, zdarma a v mateřštině)
  • učení vědomostem i dovednostem, důraz na tělesnou výchovu, poznávání od známého k neznámému
  • 4 stupně vzdělání po 6 letech: rodina, obecná škola, gymnázium, univerzita
 • Informatorium školy mateřské
  • návod matkám, jak vychovávat děti v předškolním věku

2) spisy praktické (učebnice)

 • Svět v obrazech (Orbis pictus) – první obrázková učebnice na světě, spojeno jazykové a věcné vyučování
 • Brána jazyků otevřená (Janua linguarum reserata) – učebnice latiny
 • Škola hrou (Schola ludus) – 8 školních her k výuce mluvení a rozšíření slovní zásoby

 

c) encyklopedické práce:

 • vševědné (pansofické), navazuje na Štítného, Blahoslava, Veleslavína
 • O poezii české
 • Všeobecná porada o nápravě věcí lidských

 

2) Domácí literatura

a) oficiální, jezuitská:

 • vydána Svatováclavská bible (náhrada Bible kralické)
 • Bohuslav Balbín
  • hlavní postava, Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého (národ má právo na vlastní jazyk)
 • Bedřich Briedel
  • duchovní lyrika, poema Co Bůh? Člověk? (úvaha o dokonalosti Boha a nicotě lidí), vánoční poezie Jesličky
 • Adam Michna z Otradovic
  • skladatel a varhaník, Česká mariánská muzika (kancionál vánočních koled), ukolébavky, koledy, milostné písně
 • Antonín Koniáš
  • jezuita, Klíč kacířské bludy k poznání otevírajícího (soupis zakázaných nekatolických knih)
 • „brusiči jazyka“ se snažili čelit úpadku češtiny, přejímání cizích slov:
  • Václav Jan Rosa – Čechořečnost
  • Matěj Václav Šteyer – Brus jazyka českého

 

b) pololidová:

 • přechod mezi oficiální literaturou a ústní lidovou slovesností
 • literatura o lidu, kterou však píší měšťané, kteří znají lidové prostředí
 •  Václav František Kocmánek
  • napsal 7 interludií ( = fraška z lidového života, výsměch sedlákům )
  • skladba Lamentatio rusticana ( Nářek venkovanů ) – obsahuje selský otčenáš (skladba o selském životě, sloky vždy končí veršem motlitby)
 • kramářské a jarmareční písně – zábavná literatura

 

c) lidová ( ústní lidová slovesnost ):

 • lidové písně, pohádky, pověsti, báchorky, loutkové hry (představitel: Matěj Kopecký)
 • lidové balady (Osiřelo dítě)
 • inspirační zdroj pro literaturu, zvláště v době NO.