Dekameron – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Dekameron

Autor: Giovanni Boccaccio

Přidal(a): Týna

 

 

 

Autor: Giovanni Boccaccio

–          básník a prozaik

–          italský spisovatel

–          inspiroval se především milostnými vztahy

–          psal novely, erotické romány a lyrické básně

–          první životopisec Danteho a vykladačem jeho Božské komedie

–          pocházel z Florencie

–          původem právník – otec dbal na jeho učení

–          jedním ze zakladatelů italské a světové renesance

–          psal italsky a latinsky

 

Novela:

–          próza kratšího rozsahu

–          stojí mezi povídkou a románem

–          zajímavý a napínavý děj vede často k překvapivému konci

–          z novely vznikly renesanční povídky

–          opak románu

–          G. Boccaccio, E. A. Poe

 

Próza:

–          není psána ve verších

–          vyprávění a objektivní zachycení skutečnosti

–          prozaické žánry jsou povídka, novela, román, esej, pohádka, pověst, anekdota

 

Povídka

–          jednoduchý děj

–          méně rozvětvený než román – odbočuje se pouze od hlavní linie a začlení epizody

–          rozvoj od 19. století

–          B. Němcová, J. Neruda, K. Čapek, I. Olbracht

Román

prozaický epický žánr, smyšlené vyprávění; dlouhý vývoj románu se výrazně projevil na proměnlivosti jeho struktury; uvádí se, že by měl obsahovat minimálně 40 000 slov, ale nejedná se o závazné pravidlo; často rozvíjí příběh několika směry, zachycuje více hlavních postav a mnoho postav vedlejších

 

Literárně historický kontext:

 

Humanismus

od slova „humanus“ = lidský, ušlechtilý, vzdělaný. Zájem poantického světa o antiku jako ztělesnění dokonalého lidství, kdy úmyslem bylo dosáhnout tohoto ideálu vzděláním – a to studiem ant. lit. (humaniora) jako příkladným výrazem antiky

v užším smyslu se pod h. rozumí lit. a duchovní osvojení antiky ve 14.-16. století jako doprovodný jev renesance

cíl obrodit souč. člověka podle vzoru antiky. Autoři opisovali a vykládali staré lat., později i řec. rkp., zdůrazňovali starý řec. ideál dobra a krásy, práva člověka jako jednotlivce, lidské vědění a jeho všestrannost, čímž se vymaňovali z pout střv. myšlení

filozoficky vyrůstala renesance z humanismu, který se v Itálii uplatňoval od 14.století. V širším smyslu byl humanismus /humanus = lidský/ předchozím stupněm renesance, v užším smyslu zahrnoval profesionální učenectví, zaměřené především ke studiu antiky.

Zdůrazňuje svobodný rozvoj lidské osobnosti

Kritizuje církev jako vládnoucí orgán

 

Renesance:

období renesance /slovo pochází z francouzštiny a znamená „znovuzrození“/ v Evropě za Alpami je vymezováno léty 1490-1560

vznikla v Itálii a tam se vyhranil i renesanční sloh

Renesanční literatura vytvořila ve velkých evropských zemích spisovný národní jazyk tím, že povýšila na toto místo některý dialekt

rozvoj renesanční literatury jde souběžně s rozvojem humanismu, jeho studiem antických textů a tvořivým využíváním podnětů antické literatury

myšlenkový a umělecký směr, který zobrazuje snahu o obrození společnosti na základě antických ideálů

důraz kladen na poznání a vzdělání

středem světa není Bůh

svoboda je vnímána jako přirozený stav člověka

 

Útvar:

Epika – má děj, časové a příčinné souvislosti; píše se prózou nebo formou poezie

 

Žánr:

Novela – příběh, který podává dramaticky a končí jej výrazným, často překvapivým závěrem (pointou). Postavy se v novele nevyvíjejí.

 

Historické zařazení:

–          rozvoj ekonomického a společenského vývoje díky mnoha novým vynálezům a objevům (kompas, knihtisk)

–          zámořské objevy – K. Kolumbus 1992 objevil Ameriku, Vasco de Gama navázal obchodní vztahy s Indií (koření)

–          vývoj v astronomii – G. Bruno, M. Koperník, G. Galilei

–          vznik národních států s literaturou v národních jazycích

–          velký rozvoj podstoupila Itálie

–          znaky v archytektuře: kopule, sgrafity = fasáda jako psaníčka

–          renesanční zámek Telč

–          malíř Sandro Botticelli – Zrození Venuše

–          sochař Michelangelo Buonarroti

 

Obsah

Své příběhy, novely, pohádky, historky vypráví deset lidí (7 mužů a 3 ženy 7 žen a 3 muži), kteří utekli z města na venkov, aby se zachránili před morem, který vypukl ve Florencii roku 1348. Snaží se tak zkrátit si dlouhé chvíle, pobavit se, rozptýlit. Každý den jsou vypravovány příběhy s různým vypravěčem a motivem, nejčastěji však milostným – lidské vztahy.

 

–          kniha vznikla v době černé smrti

–          v této době nebylo příliš vyvinuto lékařství; lékaři často říkali, že jediný lék je útéct

–          lidé věřili, že radost napomáhá k léčbě

–          zábava byla jediným únikem od každodenní hrůzy

Jazyk

–          typická renesance – přes těžkou situaci mají urození lidé stále optimistický pohled na svět a i přes zapeklitost jejich příběhů vždy skončí šťastně; jako urození lidé jsou velmi sebevědomí, spoléhají na své síly a schopnosti, žijí podle obecných zákonitostí

–          v příbězích je možno najít pokrytectví, pověrčivost i výsměch

–          renesance se zde střetává se středověkem (v podobě čísel či jmen vypravěčů)

–          použitá satira především proti šlechtě, duchovenstvu i měšťanům

–          příběhy jsou v celku krátké, důležitý je děj a ne složité detaily

 

Postavy

–          hlavní vypravěči – urozené dámy a páni

–          hlavními hrdiny příběhů jsou sedláci, řemeslníci, vznešené dámy, měšťané či duchovní

–          postavy z vysokých vrstev se mísí z postavami z nižších vrstev, a to především díky fyzické přitažlivosti

–          sluhové mohli být chytří než páni a ženy mohly být silnější než králové

Napsat komentář